Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kohtuullisemmat vuokrat valtion tukemiin asuntoihin

Ympäristöministeriö 22.10.2015 13.34
Tiedote

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakiesityksen, jonka tarkoituksena on edistää asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa. Esityksellä toteutettaisiin useita Juha Sipilän hallituksen ohjelman toimenpidekirjauksia.

Omakustannusperiaatteen sisältöä täsmennetään: varautuminen tuleviin korjauksiin voi olla enintään kohtuullista

Valtion aravalainoilla tai korkotukilainoilla rakennettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen vuokrat ja käyttövastikkeet on määriteltävä omakustannusperiaatetta noudattaen. Sen mukaan vuokrilla ja käyttövastikkeilla saa kattaa lähinnä vain talon rakentamisesta aiheutuneet pääomakulut sekä kiinteistön hoito- ja korjauskulut. Omakustannusperiaatetta koskevat säännökset jättävät kuitenkin vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajille huomattavan paljon harkintavaltaa säännösten soveltamisessa. Tämä on johtanut paikoin merkittäviinkin eroihin eri omistajien asuntojen vuokra- ja käyttövastiketasoissa.

Lakiesityksellä muutettaisiin omakustannusperiaatetta koskevia säännöksiä siten, että vuokrissa ja käyttövastikkeissa varautuminen tuleviin korjauksiin saisi olla enintään kohtuullista. Samalla rajoitettaisiin vuokrien tasausta tavallisten ja erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen kesken. Lisäksi vuokratalojen omistajille säädettäisiin velvollisuus kilpailuttaa merkittävät hankkimansa kiinteistönhoitopalvelut sekä laatia jälkilaskelmat, joista käy ilmi, mitä eriä vuokrilla on vuoden aikana katettu. Näillä muutoksilla hillittäisiin vuokrien ja käyttövastikkeiden nousua ja tehostettaisiin vuokria koskevien säännösten valvontaa.

Toisin kuin lausuntokierroksella olleessa lakiesitysluonnoksessa, eduskunnalle annetussa esityksessä ei kielletä vuokrien ja käyttövastikkeiden tasaamista yli maakuntarajojen. Tätä tasauskieltoa vastustettiin lausuntokierroksella hyvin laajasti, ja lisäksi sen vuokria ja käyttövastikkeita alentava vaikutus olisi vain vähäinen verrattuna siitä aiheutuviin haittoihin. Esimerkiksi vähäisen asuntokysynnän alueella sijaitsevat kohteet voisivat ilman tasausmahdollisuutta joutua vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin.

Korkotukilainoja lyhennettävä vastedes nopeammin laina-ajan alussa

Lakiesityksellä tehtäisiin myös joitakin pienempiä muutoksia korkotuki- ja aravalainsäädäntöön. Uusien korkotukilainojen lainanlyhennyksiä muutettaisiin nykyistä etupainotteisemmiksi. Kun lainaa lyhennettäisiin nopeammin laina-ajan alussa, sekä omistajan että valtion riski pienenisi. Eräitä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle kuuluvia korkotukilainojen maksuohjelmiin liittyviä tehtäviä siirrettäisiin Valtiokonttorille hallinnon selkiyttämiseksi. Lisäksi korkotuki- ja aravalainajärjestelmiä koskevia muutoksenhakusäännöksiä kehitettäisiin siten, että muutoksenhaku hallinto-oikeuksien päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi pääsääntöisesti valituslupaa. Vastaavanlainen valituslupamenettely on jo käytössä useimmissa muissa hallintoasioissa.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. Vuokrien ja käyttövastikkeiden määritystä koskevat muutokset tulisivat kuitenkin sovellettaviksi vasta siirtymäajan jälkeen vuonna 2017, jotta vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajille jäisi riittävän pitkä aika muuttaa nykykäytäntöjään.

Lisätietoja

Erityisavustaja Tea Usvasuo, p. 046 922 8946, [email protected]

Hallitussihteeri Ville Koponen, p. 0295 250 132, [email protected]

Kimmo Tiilikainen
Palaa sivun alkuun