Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Halltõs vuâđđii väʹlddkååddlain da vooudlain raʹvvjõõzzin koronaepidemia leävvnem cõggmõššân

16.10.2020 13.50

Halltõs vuâđđii saǥstõõllmõõžžstes täʹbbe 15. kålggmannu de väʹlddkååddlain de vooudlain raʹvvjõõzzin koronavirus leävvnem cõggmõššân.

Raʹvvjõõzzin väʹldde lokku epidemioloogglaž vueʹǩǩarvvõs. Halltõs rääjj raʹvvjõõzzin vuâđđjuurdtuʹmmstõõǥǥ valdiasuåvtõõzz takaisåbbrest puõʹtti neäʹttlest (neäʹttel 43).

Väʹlddkååddlaž olgglõstuâjjraʹvvjõs

Ǥu koronavirusepidemia lij veiddsânji leävvneʹmmen väʹlddkååʹddlõʹžžen, valdiasuåvtõs siâsstââll, štõ õlmmâz sektoor tuâjjtuejjeeʹj tuâjjeʹčče olgglõstuâjast vueiʹtlvubun veiddsânji, tâʹl ǥu tuâjjtuejjõõzz tõn vueiʹtlvâʹstte.  

 

Valdiasuåvtõs siâsstââll vaʹstteeinallšem veeidas olgglõstuâj še õhttõllsaid tuâjjuʹvddjid. Âʹldd- da olgglõstuâj õʹhttesuåvtõõllmõõžž arvvlõddmõš räʹjje tuâjjpaaiʹǩin. Lââʹssen tuâjjpaaiʹǩin âlgg ooudeed tuâjjriâššmõõžžid, koin uuʹccee pâlddkontaaktid da jeeʹres riskkraajjʼjid. Väʹlddkååddlaž olgglõstuâjjraʹvvjõs lij viõǥǥâst meäʹrtemnalla. 

Raʹvvjõõzz viõǥǥâståårrmõõžž taʹrǩstâʹlle 31. rosttovmannu 2020 mâânast. 

Valdiasuåvtõõzz raajjâm vuâđđõõzz da raʹvvjõõzz olgglõstuâjast jiâ leäkku vuõiggâdvuõttlânji tuâjjuʹvddjid čõõnni. 

Halltõõzz raʹvvjõõzz vuuʹdid

Halltõõzz raʹvvjõõzz vuuʹdid liâ juõkkum epidemiavueʹǩǩ mieʹldd.

Epidemia vuâđđtääʹss vuuʹdin siâsstâʹlle, štõ pâʹjjel 50 oummu narodnoorõõttmõõžžin da staarjõõzzin väʹldde lokku Tiõrvâsvuõtt da pueʹrrjieʹllem stroiʹttel da mättʼtõs- da kulttuurministeria vuäʹppõõzzid hygieniaraʹvvjõõzzin da tuõrvvkõõskin.

Staarjõståimmjummšest da õlmmsi paaiʹǩi ââʹnnmest âlgg huõllâd, štõ vuässõõttji da seäʹrvvlai lij tuõttäʹššen vueiʹtlvaž veäʹltted palddkontaktt kueiʹmeez.

Epidemia hooddâʹttempooddâst halltõs siâsstââll vooudlaž leʹbe pääiklaž  raʹvvjõõzzid pâʹjjel 20 oummu takainoorõõttmõõžži riâššâm veälttmõõžžâst.

Pukin takainoorõõttmõõžžin oudldâʹstte Tiõrvâsvuõtt da pueʹrrjieʹllem stroiʹttel da mättʼtõs- da kulttuurministeria vuäʹppõõzz jääʹǩǩtummuš. Takainoorõõttmõõžži vuässõõttimieʹrid rajjee siʹsǩǩpaaiʹǩin beälla takai päiʹǩǩmeäʹrest. 

Õlmmâz paaiʹǩin âânast feʹrttai huõllâd tõʹst, štõ vuässõõttji da seäʹrvvlai lij tuõttäʹššen vueiʹtlvaž veäʹltted palddkontaakt kueiʹmeez. Lââʹssen ääʹššlažmieʹrr siiʹsǩpaaiʹǩin rajjee beälla takai päiʹǩǩmeäʹrest. 

Paaiʹǩi ââʹnnemrääʹjtõõzzi määiʹnest siâsstâʹlle vuõrâsoummi siʹsǩǩpaaiʹǩin tuejjeem äʹrttelstaarjõståimmjummuž kõskkâddmõš õlli pâššnemriisk vueʹjjin.  

Juõʹǩǩekksai äʹrttelstaarjõståimmjummuš âlgg riâššâd nuʹtt, štõ vuässõõttji da seäʹrvvlai lij tuõttäʹššen vueiʹtlvaž veäʹltted palddkontaakt kueiʹmeez.

Halltõs siâsstââll še õllškoouli serddmõõžž olgglõsmättʼtõʹsse, kuuitâǥ lokku vääʹldeen veäʹltteteʹm âʹlddmättʼtõõzz taarbid. 

Epidemia leävvnempooddâst halltõs siâsstââll vooudlaž da pääiklaž raʹvvjõõzz pâʹjjel 10 oummu takainoorõõttmõõžži veälttmõõžžâst.Taarbšeʹmmen takainoorõõttmõõžži riâššmõš vueiʹtte ǩeʹldded võõps.

Halltõs še siâsstââll äʹrttelstaarjõståimmjummuž kõskkâddmõš paaiʹǩi ââʹnnemrääʹjtõõzzi määiʹnest taarbšeʹmmen võõps. Päärnai da nuõri staarjõõzzi puõtt lij kuuitâǥ mäinn ââʹnned jeärbuž tuʹmmjõs.

Taarbšeʹmmen õlmmâz paaiʹǩid vueiʹtte piijjâd võõps ǩidd, lokku vääʹldeen paaiʹǩi ââʹnnem õõlǥtõs.

Mââimõs- sâjjõssân kuânstan halltõs siâsstââll nuuʹbb cieʹǩǩes mättstroiʹttli serddmõõžžâst olgglõsmättʼtõʹsse, kuuitâǥ lokku vääʹldeen veäʹltteteʹm âʹlddmättʼtõõzz taarbid.

Halltõõzz raʹvvjõõzz jiâ leäkku vuõiggâdvuõttlânji čõõnni.

Lââʹssteâđaid: 
●    vt. kanslianaačaʹlniǩ Juha Majanen, p. 0295 530 247 da pâʹjj-jååʹđteei Juha Sarkio, p. 0295 530 031, valdiateäʹǧǧministeria, ouddnõmm.sokknõ[email protected] (olgglõstuâjjraʹvvjõs)
●    kanslianaačaʹlniǩ Anita Lehikoinen, mättʼtõs- da kulttuurministeria, p. 0295 330 182, ouddnõmm.sokknõ[email protected]
Meâlddõs Covid-19-vueʹǩǩ- ǩičldõk 15.10.2020  | THL

Sivun alkuun