Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ympäristöministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2019 talousarvioksi

Ympäristöministeriö 9.8.2018 10.12 | Julkaistu suomeksi 9.8.2018 klo 11.10
Tiedote

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2019 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä 182,9 miljoonaa euroa, mikä on 1,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa. Muutos johtuu muun muassa alusinvestointien vähenemisestä, aiemmin tehdyistä valtiontalouden kehysmuutoksista sekä Suomen ympäristökeskuksen toimintamenojen vähenemisestä.

Ympäristön- ja luonnonsuojelun menoihin ehdotetaan 102 miljoonaa euroa. Alueidenkäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen ehdotetaan 23,8 miljoonaa euroa. Hallinnonalan toimintamenoihin ehdotetaan 57 miljoonaa euroa.

Talousarvion ulkopuolisen valtion asuntorahaston varoja arvioidaan käytettävän talousarviomäärärahojen lisäksi 176,5 miljoonaa euroa asuntotoimen avustuksiin ja 5,4 miljoonaa euroa korkotukiin. Valtion asuntorahastosta tuloutetaan talousarvioon 5,25 miljoonaa euroa.

Lisää tehoa vesiensuojeluun, METSO-ohjelman rahoituksen taso säilyy

Itämeren- ja vesiensuojeluun ehdotetaan varattavaksi yhteensä 10 miljoonaa euroa. Lisäksi ympäristöministeriössä on valmisteltu tehostettua vesiensuojeluohjelmaa, jonka määrärahoista ja pääsisällöstä hallitus neuvottelee budjettiriihessä elokuun lopulla.

Lisäksi ympäristönsuojelussa panostetaan pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen ja ympäristönsuojelun edistämiseen, joihin ehdotetaan varattavaksi 8,4 miljoonaa euroa. Nivalassa sijaitsevan Hituran kaivoksen sulkemisen toiseen vaiheeseen ehdotetaan 16,3 miljoonaa euroa.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toimeenpano sekä Natura 2000 -verkoston ja aiemmin päätettyjen luonnonsuojeluohjelmien toteutus jatkuu. Vuonna 2019 uusien luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoihin ehdotetaan 26,6 miljoonaa euroa. METSO-ohjelman viimevuotinen rahoituksen taso säilyy. Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin ehdotetaan kaikkiaan 30,1 miljoonaa euroa.

Vastuu öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta siirtyy sisäministeriölle, minkä vuoksi ympäristöministeriön hallinnonalalta siirretään sisäministeriölle 5,5 miljoonaa euroa.

Panostusta ilmastotoimiin ja kaupunkiseutujen elinvoimaan

Vuoteen 2030 ulottuvan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman toimeenpanoa (KAISU) jatketaan 1 miljoonalla eurolla. Puurakentamisen ohjelmaa jatketaan osoittamalla sille 2 miljoonaa euroa.

Valtion tukemaan sosiaaliseen asuntotuotantoon ehdotetaan 1 410 miljoonaa euroa korkotukivaltuuksia, jonka arvioidaan mahdollistavan noin 9 000 uuden asunnon rakentamisen. Lisäksi takauslainavaltuuksia uudistuotantoon ehdotetaan 285 miljoonaa euroa ja asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksia 100 miljoonaa euroa. Valtaosa valtion tukemasta asuntotuotannosta kohdistetaan suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle.

Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi Helsingin seudun Maankäytön, liikenteen ja asumisen (MAL) sopimuskunnille ehdotetaan määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä enintään 20 miljoonaa euroa. MAL-sopimusalueilla asuntotuotantoa edistetään lisäksi kunnallistekniikan rakentamisen avustuksilla, joihin ehdotetaan enintään 15 miljoonaa euroa.

Kohtuuhintaisen asuntotarjonnan lisäämiseksi A-Kruunu Oy:tä pääomitetaan 50 miljoonalla eurolla Valtion asuntorahastosta. Tavoitteena on lisätä rakentamista Helsingin seudulla ja laajentaa toimintaa myös muille suurimmille kaupunkiseuduille.

Erityisryhmien asuntojen rakentamista ja korjaamista ehdotetaan tuettavan 110 miljoonan euron investointiavustuksilla. Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti heikoimmassa asemassa olevien ryhmien asuntotuotannon edistämiseen. Korjausavustuksiin on ehdotettu varattavaksi 35,5 miljoonaa euroa, joka suunnataan pääosin hissien jälkiasennusten sekä vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausten tukemiseen.

Kestävä kehitys etusijalla

Ympäristöministeriön budjettiehdotus tukee monin tavoin Suomen kestävän kehityksen tavoitteita.

Vähähiilinen ja resurssiviisas Suomi -painopistealuetta tuetaan laajasti edistämällä ilmastonmuutoksen hillintää, kiertotaloutta, luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä kestävää kaupunkikehitystä ja puurakentamista.

Ympäristöministeriö toteuttaa kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaa, jonka painopistealueita ovat vähähiilisyys, resurssitehokkuus, älypalvelut, eriarvoisuuden torjunta ja terveys.

Agenda 2030 -toimintaohjelman painopistettä Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi ympäristöministeriö toteuttaa lisäämällä kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa ja parantamalla eri väestöryhmien asunto-oloja. Hallitus tavoittelee asunnottomuuden puolittamista vuoteen 2022 mennessä.

Ympäristöministeriön ehdotuksessa tuetaan Nuorten Agenda 2030 -ryhmän osallistumista kansalliseen kestävän kehityksen työhön kutsumalla ryhmän jäseniä kestävän kehityksen toimikunnan kokouksiin ja rahoittamalla ryhmän aloitteita.

Lisätiedot:
kaikkien sähköpostit muotoa [email protected]

Luontoympäristö
ympäristöneuvos Saara Bäck, p. 0295 250 337 (ylijohtaja Ari Niirasen sijaisena)

Ympäristönsuojelu
ylijohtaja Tuula Varis, p. 0295 250 310

Rakennettu ympäristö
rakennusneuvos Timo Tähtinen, p. 0295 250 306

Ympäristöministeriön talousarvioehdotuksen valmistelu
talouspäällikkö Timo Jaakkola, p. 0295 250 214

Palaa sivun alkuun