Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Raha-asiainvaliokunnan istunto 12.2.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.2.2015 13.19
Tiedote 73/2015

Raha-asiainvaliokunta puolsi Suomen yleistukia YK:n humanitaarisen avun koordinaatioyksikkö OCHA:lle 2015-2018. OCHAlle myönnetään yleistukea yhteensä 14 000 000 euroa. OCHA vastaa kansainvälisen yhteisön ja erityisesti YK-järjestelmän humanitaarisen toiminnan koordinaatiosta sekä voimavarojen mobilisoinnista luonnonkatastrofi- ja kriisitilanteissa.

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.2.2015 seuraavia asioita:

Arppeanumin vuokraaminen valtioneuvoston kanslialle. Valtioneuvoston kanslia tekee Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimuksen Helsingissä Snellmaninkatu 3-5 sijaitsevasta Arppeanumista. Valtioneuvoston kansliaan perustetaan 1.3.2015 lukien valtioneuvoston hallintoyksikkö niminen osasto, johon kootaan ministeriöiden hallinto- ja palvelutoiminnot. Kansliaan kootaan ministeriöistä noin 300 henkilöä, joista osa jää työskentelemään sijaintiministeriöihin ja osa siirtyy valtioneuvoston kanslian tiloihin. Arppeanumin tilat on tarkoitus ottaa käyttöön 1.10.2015. Vuodelta 2015 vuokra on 180 000 euroa. Valtioneuvoston kanslian Unioninkadun tiloista luopumisen jälkeen vuokrasopimuksen vuosivaikutus on 543 093 euroa. Vuokrakustannukset nykyisellä kustannustasolla ovat 10 142 341,47 euroa 1.10.2015-30.9.2024. Ilman indeksivaikutusta ja ilman alvia 4 887 837 euroa samalta ajalta. Vuokra sisältää kalustuksen. Arppeanumin vuokraaminen mahdollistaa luopumisen Unioninkatu 15:ssä olevista tiloista. (VNK osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara 0295 160 370)

Suomen yleistuki YK:n humanitaarisen avun koordinaatioyksikkö OCHA:lle 2015-2018. YK:n humanitaarisen avun koordinaatioyksikkö OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) vastaa kansainvälisen yhteisön ja erityisesti YK-järjestelmän humanitaarisen toiminnan koordinaatiosta sekä voimavarojen mobilisoinnista luonnonkatastrofi- ja kriisitilanteissa. Vaikka OCHA on osa YK-sihteeristöä, pitkälti yli 90 prosenttia OCHAn budjetista perustuu vapaaehtoiseen rahoitukseen. Suomen rahoituksen lähtökohtana on, että tehokkaalla ja oikea-aikaisella, tarpeisiin perustuvalla humanitaarisella avulla voidaan merkittävästi lieventää humanitaaristen kriisien ja katastrofien vaikutuksia. Suomen tuki OCHAlle oli vuosina 2011-2014 vuositasolla 3 000 000 euroa. Tukea kasvatetaan 3 500 000 euroon vuodessa, koska humanitaarisen avun kokonaistarpeet ovat viime aikoina kasvaneet valtavasti konfliktien ohessa. Luonnonkatastrofit ja niihin liittyvät ääri-ilmiöt kuten tulvat, myrskyt ja kuivuus ovat ilmastonmuutoksen myötä kasvussa. Monivuotiset sopimusvaltuudet jakaantuvat seuraavasti: vuoden 2015 määräraha sekä myöntö- ja sopimusvaltuuksien puitteissa OCHAlle myönnetään yleistukea vuosille 2015-2018 yhteensä 14 000 000 euroa. Tästä aiheutuu menoja 3,5 miljoonaa kunakin vuonna. (UM lähetystöneuvos Anna Gebremedhin 0295 351 038)

Vuoden 2014 talousarvion momentin 26.40.21 (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto) määrärahan ylittäminen enintään 4 900 000 eurolla. Lisämäärärahatarve aiheutuu turvapaikkahakijamäärien kasvusta vuonna 2014 sekä vastaanotolle kohdennettujen määrärahojen alimitoituksesta. (SM kehittämisneuvos Harri Martikainen 0295 488 512)

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen (Kemiönsaari) ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Merivoimien materiaalilaitos vuokralaisena allekirjoitti 22.10.2014 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Kemiönsaaren maapeitteisten varastosuojien uudisrakennushankkeen ehdollisen vuokrasopimuksen. Hankkeeseen sisältyy kahdeksan maapeitteisen varastosuojan rakentaminen aluetöineen ml. kiinteä valvontajärjestelmä. Vuoden 2015 alusta lähtien vuokrasopimukset hallinnoi ja allekirjoittaa Puolustusvoimien Logistiikkalaitos. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 15.10.2014. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 31.5.2016. Vuokra-aika alkaa 1.6.2016, jatkuu määräaikaisena 40 vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Hankkeen tavoitehinta-arvio on yhteensä 13 640 000 euroa (sis. alv:n osuuden 2 640 000 euroa, hintataso 05/2014). Hankkeessa rakennetaan uutta varastotilaa. Hankkeen pääomavuokra tulee olemaan 878 420 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 204 790 euroa/vuosi) ja ylläpitokustannukset 179 680 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 34 780 euroa/vuosi). Varastorakennukset eivät kuulu kiinteistöveron piiriin. Hankkeen toimitilakustannukset ovat yhteensä 1 058 100 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 204 790 euroa/vuosi). (PLM rakennusneuvos Kai Heng 0295 140 451)

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen (Säkylä) ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Porin Prikaati vuokralaisena allekirjoitti 22.10.2014 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Säkylässä toimivan Porin Prikaatin kasarmin 1 peruskorjausta koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen. Vuoden 2015 alusta lähtien vuokrasopimukset allekirjoittaa Puolustusvoimien Logistiikkalaitos. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 25.9.2014. Hanke on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan 31.12.2016. Hanke otetaan vaiheittain käyttöön ja ensimmäisen vaiheen vuokra-aika alkaa 1.7.2015 ja koko kasarmin vuokranmaksu alkaa 1.1.2017. Vuokra-aika jatkuu määräaikaisena 15 vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla. Tilakustannukset kasvavat 481 841 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 115 641 euroa/vuosi). Hankkeen tavoitehinta-arvio on yhteensä 13 942 560 euroa (sis. alv:n osuuden 2 698 560 euroa, hintataso 5/2014). Hankkeen valmistuttua pääomavuokrakustannukset ovat 667 089 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 129 114 euroa/vuosi), ylläpitokustannukset 417 880 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 80 880 euroa/vuosi) ja kiinteistövero 65 714 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 12 719 euroa/vuosi). Hankkeen valmistuttua toimitilakustannukset tulevat olemaan yhteensä 1 150 683 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 222 713 euroa/vuosi). (PLM rakennusneuvos Kai Heng 0295 140 451)

Vuoden 2014 talousarvion momentin 31.01.29 (Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen 19 000 000 eurolla. Arvonlisäverojen määrä on talousarviovuonna osoittautunut arvioitua suuremmaksi. Vuoden 2014 hallinnonalan arvonlisäveromenojen toteutuma on tällä hetkellä 402 138 622 euroa. Hallinnonalalla yli 90 prosenttia arvonlisäveromenoista aiheutuu Liikenneviraston toiminnasta. Momentin ylitys aiheutuu Liikenneviraston väyläinvestointien toteuttamisen ajoituksesta. (LVM neuvotteleva virkamies Tuija Päivärinta 0295 342 607)

Vuoden 2014 valtion talousarvion momentin 33.60.33 (Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin) määrärahan ylittäminen 2 281 000 eurolla. Momentille on varattu 110 440 000 euroa ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolta saadun tiedon mukaan momentin määräraha on ylittynyt 2 280 650,59 eurolla. Kyseessä on terveydenhuoltolain nojalla valtion varoista lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen järjestämisestä palvelujärjestelmälle aiheutuvista kuluista maksettava korvaus (koulutus-EVO-korvaus). Korvaus koostuu yliopistolliselle sairaalalle maksettavasta tutkintokorvauksesta ja muille julkisen sektorin terveydenhuollon toimintayksiköille maksettavasta kuukausikorvauksesta. Arviomäärärahan ylitys on tapahtunut erityisesti kuukausikorvauksen osalta. (STM johtaja Annakaisa Iivari 0295 163 371)

Vuoden 2014 talousarvion momentin 35.01.29 (Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 1 530 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu pääosin momentille 35.10.20 (Ympäristövahinkojen torjunta) III lisätalousarviossa myönnettyyn lisämäärärahaan sekä öljyntorjunta-alus Hylkeen peruskorjausmenoihin liittyvien arvonlisäveromenojen kasvusta. (YM hallintojohtaja Oili Hintsala 0295 250 086)

Palaa sivun alkuun