Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Raha-asiainvaliokunnan istunto 19.2.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.2.2015 13.16
Tiedote 82/2015

Raha-asiainvaliokunta puolsi vähävaraisten avun toimenpideohjelman 2014-2020 myöntämisvaltuuden jakamista. Maaseutuvirastolle jaetaan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 6 845 725 euroa käytettäväksi toimenpideohjelman toteutukseen.

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.2.2015 seuraavia asioita:

Vuosittain seitsemän miljoonan euron yleisavustuksen myöntäminen YK:n pakolaispäävaltuutetun toimistolle (UNHCR) vuosina 2015-2018. UNHCR:n (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) on maailmanlaajuisesti vastuussa pakolaisten suojelusta ja ratkaisujen löytämisestä pakolaiskriiseihin. Sen työ kohdistuu myös maan sisäisesti siirtymään joutuneisiin sekä kansalaisuudettomiin ihmisiin. Järjestön budjetti on kasvanut viime vuosina rajusti, sillä pakolaisten ja maan sisäisesti siirtyneiden määrä maailmassa on noussut yli 51 miljoonaan. Syyrian kriisi on lisännyt järjestön työtaakkaa huomattavasti. UNHCR:n tarveperustainen budjetti vuodelle 2015 on 6,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Järjestön operaatioiden painopiste on Afrikassa sekä Lähi-idässä. (UM lähetystöneuvos Anna Gebremedhin 0295 351 038)

Vuosittain 4,5 miljoonan euron yleisavustuksen myöntäminen YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestölle (UNRWA) vuosina 2015-2018. UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) tarjoaa peruspalveluita, erityisesti koulutusta ja terveydenhoitoa, 5,1 miljoonalle palestiinalaispakolaiselle Länsirannalla, Gazassa, Jordaniassa, Libanonissa ja Syyriassa. Humanitaarinen tilanne kaikilla UNRWA:n toimintakentillä on pahentunut ja palestiinalaispakolaisten määrä kasvanut, mikä on johtanut vakavaan rahoitusvajeeseen. Järjestön yleisrahaston budjetti vuodelle 2015 on noin 635 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. (UM lähetystöneuvos Anna Gebremedhin 0295 351 038)

Vuoden 2014 talousarvion momentin 28.20.02 (Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot) määrärahan ylittäminen 20 000 eurolla. Momentilla määrärahaa on osoitettu 1 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Valtiokonttorin virastojen ja laitosten puolesta keskitetysti hoitamien valuuttatilien käytöstä aiheutuvien kurssierojen maksamiseen. Valuuttakurssimuutokset aiheuttavat varainhoitovuoden 2014 aikana kirjanpidollista kurssieroa valuuttana Norjan kruunumääräisellä valuuttatilillä olevia varoja euromääräiseksi arvostettaessa. Varoja on ollut tilillä odottamassa tarkoituksenmukaisten kauppaerien muodostamista ja/tai kyseisen valuutan määräisten menojen ulosmaksuja. (VM talouspäällikkö Jukka Nummikoski 0295 530 106)

Vähävaraisten avun toimenpideohjelman 2014-2020 myöntämisvaltuuden jakaminen. Maaseutuvirastolle jaetaan vuosien 2014 ja 2015 talousarvioissa momentille 32.50.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin) budjetoitua vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 6 845 725 euroa käytettäväksi toimenpideohjelman toteutukseen. Jakamatta jätetään toimenpideohjelman teknisen tuen myöntämisvaltuudet, jotka jaetaan erikseen työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä. (TEM kehitysjohtaja Mari Anttikoski 0295 064 916)
Tiedote

Palaa sivun alkuun