Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittely 28.2.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.2.2014 9.37
Tiedote 79/2014

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

 

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 28.2.2014 seuraavat lait:

Laki rikoslain 17 luvun 7 ja 8 §:n muuttamisesta ja laki rajavartiolain 72 §:n muuttamisesta (HE 164/2013 vp). Laittoman maahantulon järjestämistä koskevaa rikoslain säännöstä muutetaan niin, että rangaistavaa on tuoda maahan ulkomaalainen, jonka maahantuloon vaadittava matkustusasiakirja, viisumi, oleskelulupa tai matkustusasiakirjaan rinnastettava muu asiakirja on saatu viranomaiselta asiakirjan myöntämisen kannalta merkityksellisen totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon avulla, lahjomalla viranomainen tai virkamiehen väkivaltaisella vastustamisella. Teon rankaisemattomuutta koskevaa säännöstä täsmennetään. Rikoslain valtionrajarikossäännöksessä viitataan rajavartiolakiin ja sen rajavyöhykkeellä kiellettyä tai luvanvaraista liikkumista tai oleskelua koskeviin säännöksiin. Samalla rajavartiolakia muutetaan niin, että vastaavat teot eivät enää ole rangaistavia rajavyöhykerikkomuksena. Lait tulevat voimaan 1.4.2014. (OM lainsäädäntöjohtaja Lena Andersson 0295 150 244)

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä, laki rikosrekisterilain muuttamisesta ja laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta (HE 149/2013 vp). Lailla lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä pannaan osaltaan täytäntöön lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun direktiivin velvoitteet. Lain mukaan lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta voidaan selvittää rikosrekisteritietojen ja sakkorekisteritietojen avulla. Otteen antaa vapaaehtoistehtävän järjestäjän pyynnöstä Oikeusrekisterikeskus. Myös rikosrekisterilakiin ja niin sanottuun EU-rikosrekisterilakiin tehdään tarvittavat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.5.2014. (OM lainsäädäntöjohtaja Lena Andersson 0295 150 244)

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 195/2013 vp). Maahanmuuttovirastolle ja paikallispoliisille annetaan oikeus tallettaa ulkomaan kansalaisia koskevia perustietoja väestötietojärjestelmään silloin, kun pyyntö tallettamisesta on esitetty Maahanmuuttovirastolle, paikallispoliisille tai Suomen edustustolle ulkomailla oleskelulupaa, oleskelukorttia tai oleskeluoikeuden rekisteröintiä koskevan hakemuksen yhteydessä, ja kyseinen lupa myönnetään tai oleskeluoikeus rekisteröidään. Samalla muutetaan myös ulkomaan kansalaisia koskevien ja ulkomaiseen tapahtumaan perustuvien tietojen luotettavuuden arviointia koskevaa sääntelyä, jotta kaikkien rekisteröinnin edellytykset muuten täyttävien henkilöiden tiedot voidaan tallettaa väestötietojärjestelmään. Kuolinpesän yhteyshenkilöä koskevien tietojen tallettamisvelvoitteesta luovutaan. Lakiin lisätään säännös julkiseen käyttöön tarkoitettujen tiedostojen muodostamisesta ja käytöstä. Lisäksi lain siirtymäsäännöksiä muutetaan niin, että Väestörekisterikeskuksen on annettava väestötietojärjestelmässä oleville rakennuksille pysyvä rakennustunnus ja tehtävä tästä johtuvat järjestelmämuutokset vuoden 2014 loppuun mennessä. Laki tulee voimaan 1.3.2014. Lain 22 §:n voimaantulosta säädetään kuitenkin valtioneuvoston asetuksella. (VM lainsäädäntöneuvos Assi Salminen 0295 530 560)

Laki valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 188/2013 vp). Lain asetuksenantovaltuutta koskevaa säännöstä täsmennetään. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä taiteilija-apurahavuosien määrästä ja apurahakaudesta, apurahojen hakemista ja myöntämistä koskevista ajankohdista, taiteilija-apurahakauden alkamisesta ja muuttamisesta, apurahan uudelleen jakamisesta, eläkkeestä sekä siitä kenelle ja mihin tarkoituksiin taiteilija-apurahoja voidaan myöntää. Laki tulee voimaan 1.4.2014. (OKM hallitussihteeri Toni Tuomainen 0295 330 360)

Laki alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta (HE 70/2013 vp). Alkoholilakiin lisätään määritelmiä kielletyistä mietojen alkoholijuomien ja vähintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien mainonnan keinoista. Yleisillä paikoilla toteutettu alkoholimainonta on eräin poikkeuksin kiellettyä. Televisiomainonnan kielletty esitysaika on kello 7-22 ja sama aikarajoitus säädetään myös radiomainonnalle. Alkoholimainonta on kielletty myös, jos siinä käytetään kuluttajan osallistumista peliin, arpajaisiin tai kilpailuun sekä sen kaupallinen toteuttaja käyttää hallitsemassaan tietoverkon palvelussa kuluttajien tuottamaa sanallista tai kuvallista sisältöä tai saattaa palvelun välityksellä kuluttajien jaettavaksi tuottamaansa tai kuluttajien tuottamaa sanallista tai kuvallista sisältöä. Väkevien alkoholijuomien mainonnan sääntelyä selvennetään muun muassa poistamalla alan ammattijulkaisujen lupamenettely. Laki tulee voimaan 1.1.2015. Lain 33 §:n 4 momentti tulee kuitenkin voimaan 1.4.2014. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 0295 163 341)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 28.2.2014 seuraavat asiat:

Päätös olla käyttämättä veto-oikeutta seuraavien maakuntalakien osalta: maakuntalaki Ahvenanmaan asiamiesviranomaisesta, maakuntalaki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 4 ja 6 §:n muuttamisesta, maakuntalaki syrjinnän ehkäisemisestä Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 10 ja 11 §:n muuttamisesta, maakuntalaki sosiaalihuollosta annettujen valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 2 e §:n muuttamisesta, maakuntalaki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 2 §:n muuttamisesta, maakuntalaki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain 4 §:n muuttamisesta ja maakuntalaki perusmääristä ja tarkistusmääristä toimintavuodelle 2014. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Tasavallan presidentti ratkaisi 24 armonanomusasiaa. (OM neuvotteleva virkamies Eva Tams 0295 150 556)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.2.2014 seuraavat nimitysasiat:

Bernin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Alpo Rusin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2014 ja Tallinnan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Aleksi Härkösen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2014. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Brasílian suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Jari Luoto Bernissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2014 lukien, ulkoasiainneuvos Markku Virri Brasíliassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2014 lukien, ulkoasiainneuvos Kirsti Narinen Tallinnassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2014 lukien, ulkoasiainneuvos Anne Saloranta Windhoekissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.3.2014 lukien samalla peruuttaen Pretoriassa olevan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Petri Salon sivuakkreditoinnin Namibiaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Maputon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Seija Toron sivuakkreditointi Angolaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

 
Sivun alkuun