Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 17.10.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
16.10.2014 12.10
Tiedote 450/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Jukka Salovaara, osastopäällikkö p. 0295 350 636
- Kroatian tasavallan osallistumisesta Euroopan talousalueeseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Hallituksen edustajien määrääminen Pohjoismaiden neuvoston 66. istuntoon

Kirsi Vanamo-Santacruz, lähetystöneuvos p. 0295 351 734
- Sivuakkreditointi Malawiin ja Zimbabween

Nina Nordström, lähetystöneuvos p. 0295 350 104
- Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2013 antaman kertomuksen johdosta EK 25/2014 vp - K 6/2014 vp

Petri Kruuti, lähetystöneuvos p. 0295 350 114
- Yhteistyöstä energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa Suomen tasavallan hallituksen ja Indonesian tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen

Oikeusministeriö

Heikki Liljeroos, hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö p. 0295 150 428
- 1) työtuomioistuimen työtuomioistuinneuvoksen viran (T 15) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Keski-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Pohjois-Savon käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Maarit Leppänen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 276
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta (HE 70/2014 vp; EV 92/2014 vp)

Kirsi M. Pulkkinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 438
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 71/2014 vp; EV 90/2014 vp)

Janina Groop-Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 334
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan neuvoston viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 116/2014 vp) 2. Hallituksen esitys eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta (HE 155/2014 vp) 3. Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 156/2014 vp) 4. Luonnos valtioneuvoston asetukseksi vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen VII liitteen muutosten voimaansaattamisesta

Eva Tams, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 556
- Armonanomusten hylkääminen
- Armonanomusten jättäminen varteenottamatta

Puolustusministeriö

Jari Kajavirta, hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana p. 0295 140 430
- Kenraalin tehtävään määrääminen puolustusvoimissa
- Kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos
- Tehtävään määrääminen puolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Antero Toivainen, hallitusneuvos p. 0295 530 098
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 95/2014 vp; EV 96/2014 vp)

Miki Kuusinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 530 339
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain, rahoitusvakuuslain ja eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta (HE 114/2014 vp; EV 100/2014 vp)

Henna Ritari, ylitarkastaja p. 0295 530 591
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 106/2014 vp; EV 103/2014 vp)

Ympäristöministeriö

Taina Nikula, neuvotteleva virkamies p. 050 305 6945
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi EU-ympäristömerkistä (HE 94/2014 vp; EV 98/2014 vp)

hallitus
Sivun alkuun