Hyppää sisältöön

Työryhmä ehdottaa uudenlaista toimintatapaa hallituspolitiikkaan:
Strateginen hallitusohjelma, jota täsmennetään toimintasuunnitelmalla

Government Communications Department
Julkaisuajankohta 9.1.2015 10.30 | Julkaistu suomeksi 21.1.2015 klo 13.04
Tiedote 8/2015

Kun hallituksen keskeiset tavoitteet ovat selkeät ja prosessit ohjataan tukemaan näiden saavuttamista, saadaan voimavaroja ja voimaa todellisten muutosten aikaansaamiseen. Jotta tässä onnistuttaisiin, tarvitaan hallitukselle strategiaprosessi, jota tuetaan johdonmukaisesti tiedolla. Näin ehdottaa valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston kanslian valtion ohjausjärjestelmän kehittämistä selvittänyt yhteishanke (ns. OHRA-hanke). Hallituksen työlistalle nostettaisiin kolmesta viiteen isoa yhteiskunnallista kysymystä, joiden ratkaisemiseen poliittista työtä ja voimavaroja erityisesti kohdennettaisiin. Raportin ehdotukset koskevat seuraavaa hallituskautta. Hankkeen keskeinen ehdotus on uudenlainen hallituksen strategiakokonaisuus. Hallituksen strategia muodostuisi kahdessa vaiheessa: hallitusohjelman laadintavaiheessa ja välittömästi sitä seuraava hallituksen toimintasuunnitelmavaiheessa.

OHRA-hankkeen loppuraportti julkistettiin tänään 9. tammikuuta. Raportin luovuttivat pääministeri Alexander Stubbille valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ja valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki.

Hallitusohjelma linjaisi, toimintasuunnitelma täsmentäisi keinot

OHRA-hanke ehdottaa, että hallitusohjelma kirjoitettaisiin nykyistä linjaavammaksi ja siinä vältettäisiin yksityiskohtaisten toimenpiteiden määrittelemistä koko hallituskautta sitoviksi. Ohjelmassa nimettäisiin selkeästi hallituksen keskeisimmät politiikkatavoitteet, joita olisi kolmesta viiteen. Hallituksen toimintasuunnitelmavaiheessa näille tavoitteille rakennettaisiin toimenpidekokonaisuudet, ns. politiikkapaketit, joiden etenemistä hallitus kokonaisuutena erityisesti edistäisi. Hallituksen toimintasuunnitelma ja julkisen talouden suunnitelma sovitettaisiin yhteen.

Hallituksen toimintasuunnitelmasta erillisiä valtioneuvoston strategiatyyppisiä ohjausasiakirjoja vähennettäisiin reilusti seuraavalla hallituskaudella.

Toimintasuunnitelma annettaisiin eduskunnalle selontekona ja sitä tarkistettaisiin vuosittain

Hallituksen toimintasuunnitelma valmistuisi elokuussa 2015 samassa yhteydessä vuoden 2016 talousarvioesityksen kanssa ja annettaisiin eduskunnalle selontekona. Hallitus tarkistaisi toimintasuunnitelmaa vuosittain kevätkaudella samaan aikaan julkisen talouden suunnitelman kanssa.

Olennaista uudistuksessa on, että politiikan sisältöä ja voimavaroja yhteen sovitetaan paremmin. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön kesken sekä muiden ministeriöiden välillä. Kullekin hallituksen politiikkapaketille muodostettaisiin ministeriryhmä, joiden lisäksi muita ministerivalmistelun foorumeita olisi vain poikkeustapauksissa. Virkamiestasolla hallituksen toimintasuunnitelmaprosessin omistaja olisi valmistelua koordinoiva pääsihteeristö, jota johtaisi pääministerin valtiosihteeri yhteistyössä valtiovarainministeriön valtiosihteerin kanssa. Kansliapäällikkökokouksen rooli ministeriöiden välisten kysymysten yhteen sovittajana vahvistuisi ja puheenjohtajana toimivan valtioneuvoston kanslian valtiosihteerin rinnalla jatkossa kokouksen varapuheenjohtajana olisi valtiovarainministeriön valtiosihteeri.

Muita ehdotuksia

Jäsentyneen ja systemaattisen tiedon saattaminen päätöksenteon pohjaksi on yksi OHRA-hankkeen strategiamallin kulmakivi. Tätä varten ehdotetaan muun muassa valtioneuvostoon perustettavaksi säädösten ja muiden politiikkatoimien vaikutusarvioinnin asiantuntijayksikkö. Aluksi määräaikaisena perustettava yksikkö tukisi ministeriöitä ja hallitusta kunnollisten vaikutusarviointien tuottamisessa päätösten taustaksi.

Hankkeen tausta ja jatkotoimenpiteet

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen asetti OHRA-hankkeen marraskuussa 2013 osana keskushallinnon uudistushanketta. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa valtioneuvoston strategista ohjausta ja saada valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntö- ja resurssiohjaus yhtenäisemmäksi sekä vahvistaa niitä tukevaa tietopohjaa ja toimeenpanokykyä.

Toimenpidesuositukset valmisteltiin hankkeen virkamiehistä koostuvassa valmisteluryhmässä. Ryhmän puheenjohtajana toimi yksikön päällikkö Sirpa Kekkonen valtioneuvoston kansliasta. Hankkeella on ollut seuranta- ja tukiryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen valtioneuvoston kansliasta ja varapuheenjohtajana valtiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä.

OHRA-hankkeen ehdotusten konkretisoimiseksi liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko on asettanut toimeenpanohankkeen, jonka työ jatkuu yli hallitusvaihdoksen, kesäkuun 2015 loppuun.

Lisätietoja: valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 280 ja valtiosihteeri Martti Hetemäki, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 292

Alexander Stubb Paula Risikko government