Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 12.11.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
12.11.2014 12.15
Tiedote 497/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.11.2014 seuraavia asioita:

Vuoden 2015 työeläkevakuutusmaksuperusteiden vahvistaminen. Keskimääräinen työntekijän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksu on 24,0 prosenttia palkoista, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä vuoden 2014 työeläkevakuutusmaksua korkeampi. Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla 5,70 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 7,20 prosenttia. Työnantajan maksu on keskimäärin 18,00 prosenttia. (STM ylimatemaatikko Mikko Kuusela 0295 163 182)

Vuoden 2014 talousarvion momentin 35.10.20 (Ympäristövahinkojen torjunta) arviomäärärahan ylittäminen 5 000 000 eurolla. Talvivaara Sotkamo Oy on jättänyt Espoon käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen. Välittömästi uhkaavan ympäristövahingon torjumiseksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus joutuu käyttämään eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain mukaisia toimivaltuuksia muun muassa kaivoksella olevan metallitehtaan bioliuotusprosessin ja vesienhallinnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Ympäristövahinkojen torjuntamäärärahan ylitystarve aiheutuu siitä, että Kainuun ELY-keskus joutuu ensivaiheessa hoitamaan välttämättömiä toimenpiteitä ympäristövahinkojen estämiseksi siihen saakka, kunnes konkurssihallinto ottaa vastuun. (YM hallintojohtaja Oili Hintsala 0295 250 086)

hallitus
Sivun alkuun