Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunto 26.2.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
26.2.2014 10.15
Tiedote 75/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 26.2.2014 seuraavia asioita:

Vuoden 2014 talousarvion momentin 28.10.63 (Takaisin maksetut verot) ylittäminen 3 200 000 eurolla. Raha-asiainvaltiokunta puolsi 27.11.2013 pitämässään istunnossa vuoden 2013 talousarvion määrärahamomentin 28.10.63 ylittämistä 5 000 000 eurolla. Ylitystarve aiheutui kolmen Suomen ja Ruotsin välisen arbitraatiomenettelyn ja keskinäisen sopimusmenettelyn mukaisista, Verohallinnon suoritettaviksi tulevista verojen ja liitännäismaksujen palautuksista verovelvollisille. Verohallinto on 9.1.2014 ilmoittanut, että yksi valtiovarainministeriön kyseisissä asioissa antamista kolmesta päätöksestä, joiden osalta raha-asiainvaliokunta oli puoltanut määrärahan ylitystä, palautettavalta määrältään 3 200 000 euroa, ehti maksuun vasta vuoden 2014 puolella ja on käsiteltävä vuoden 2014 määrärahoja koskevana. Palautettava määrä ylittää Verohallinnon viime vuosina antamien tavanomaisten huojennuspäätösten vaatiman määrärahatason. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Vuoden 2013 talousarvion momentin 29.01.29 (Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 1 650 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu virastojen ja laitosten ennakoitua suuremmista arvonlisäveromenoista. (OKM johtaja Matti Väisänen 0295 330 337)

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin yliopisto/LUMA-keskus Suomen kesken tehtävä sopimus valtakunnallisen luonnontieteiden ja matematiikan opetusta koskevan kehittämisohjelman toteuttamiseksi ja arvioimiseksi vuosina 2014-2019. Hankinta on kilpailutettu julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti ja hankintapäätös tehtiin 20.12.2013. Hanke rahoitetaan kehysten puitteissa valtion talousarvion momentilta 29.10.20 (Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen). Momentin kokonaissuuruus vuonna 2014 on 12 697 000 euroa. Hankkeen kokonaisarvio on enintään 5 000 000 euroa, josta ensimmäinen erä (416 700 euroa+alv) maksetaan heti, kun sopimus on allekirjoitettu. Seuraavat vastaavan suuruiset erät maksetaan kahdesti vuodessa viimeisen erän ollessa 416 300 euroa (+alv) vuoden 2019 lopulla, kun toimeksianto on valmistunut ja tilaaja on hyväksynyt tehdyn työn. (OKM johtaja Jari Rajanen 0295 330 268)

Määrärahan jakaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin vuonna 2014. Talousarviossa vuodelle 2014 on myönnetty momentille 30.60.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) määrärahaa 59 730 000 euroa. Määrärahasta saa käyttää enintään 500 000 euroa kokeilu- ja selvitystoimintaan. Vuonna 2014 saa tehdä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisia suunnitelman edellyttämiä työlajeja koskevia tukipäätöksiä enintään 35 000 000 eurolla. Talousarvion momentille 30.60.47 (Pienpuun energiatuki) on myönnetty 20 000 000 euroa, jota saa käyttää kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin energiapuun korjuutukiin, joilla edistetään pienpuun energiakäyttöä. Lisäksi energiapuun korjuutukeen on käytettävissä vuodelta 2013 siirtynyttä määrärahaa 6 056 000 euroa. Talousarvion momentille 30.60.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) on myönnetty 10 000 euroa. Lisäksi käytettävissä on vuosilta 2012 ja 2013 vuodelle 2014 siirtyneitä lainavaroja 110 000 euroa. Päätöksellä osoitetaan Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikössä käytettäväksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin ja edellä mainitun lain mukaisiin muihin edistämistoimenpiteisiin vuoden 2014 talousarvion momentilta 30.60.44 valtiontukea 59 230 000 euroa. Vuonna 2014 saa tehdä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisia suunnitelman edellyttäviä työlajeja koskevia tukipäätöksiä enintään 35 000 000 eurolla. Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikössä energiapuun korjuutukeen käytettäväksi osoitetaan 26 056 000 euroa. Vuodelle 2014 siirtyneitä lainavaroja osoitetaan käyttöön 40 000 euroa. (MMM metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 0295 162 447)

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä maatilatalouden kehittämisrahaston valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen eräiden maatalouden rakennetukien toimeenpanoa varten vuonna 2014. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille osoitetaan myöntämisvaltuutta ja avustusvaroja maatalouden rakennetukilain mukaisten tukien toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien ja avustusvarojen osoittaminen koskee osaa vuonna 2014 tehtävistä tukipäätöksistä. Vuoden 2014 talousarvion momentilla 30.20.49 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta 250 000 000 euroa, josta osoitetaan ELY-keskusten käytettäväksi 51 624 900,28 euroa. Aiemmin on osoitettu 80 000 000 euroa. Myöhemmin vuonna 2014 voidaan osoittaa vielä 118 375 099,72 euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa on varattu maatalouden rakennetukilain mukaisiin investointi- ja nuorten viljelijöiden aloitustukiin yhteensä 90 000 000 euroa, joista osoitetaan ELY-keskuksille 28 002 701,35 euroa. Aiemmin on osoitettu 19 000 000 euroa. Myöhemmin vuonna 2014 voidaan osoittaa vielä 42 997 298,65 euroa. MAKERAn vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa 10 000 000 euroon rajatusta valtiontakausten myöntämisvaltuudesta osoitetaan ELY-keskusten käytettäväksi 4 438 000 euroa. Aiemmin on osoitettu 600 000 euroa. Myöhemmin vuonna 2014 voidaan osoittaa vielä 4 962 000 euroa. (MMM maatalousylitarkastaja Hannu Porkola 0295 162 230)

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tuloutus. Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa tilinpäätöksen rahaston johtokunnan esityksen mukaisesti. Rahaston tilintarkastajat ovat puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista johtokunnan esityksen mukaisena. Rahaston johtokunta esittää, että Varautumisrahaston tilikauden voitto 21 601 912,64 euroa siirretään ydinenergialain mukaisesti Fortum Power and Heat Oy:llä ja Teollisuuden Voima Oyj:llä sekä VTT:llä rahastossa olevien rahasto-osuuksien lisäykseksi siinä suhteessa kuin vastaavat rahasto-osuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet rahaston varoina. Ydinjätehuoltovelvollisia ovat tilikauden aikana olleet ydinenergialain mukaan Fortum Power and Heat Oy, Teollisuuden Voima Oyj ja VTT. Rahaston johtokunta esittää, että Ydinturvallisuustutkimusrahaston tilikauden kulujäämä 2 504 676,62 euroa vähennetään rahaston pääomasta. Tilikauden tulosta rasittaa 2 280 000 euron varaus maksuista, joita koskevat päätökset kumottiin 22.5.2013 eikä maksuja siten eräännytetty maksettaviksi. Rahaston johtokunta esittää myös, että Ydinjätetutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä 104 697,32 euroa lisätään rahaston pääomaan käytettäväksi ydinenergialaissa säädettyyn tarkoitukseen vuonna 2014. Valtion ydinjätehuoltorahaston taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli vajaa 2,2 miljardia euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti 0295 064 836)

hallitus
 
Sivun alkuun