Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 11.9.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 10.9.2014 12.14
Tiedote 370/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston kanslian viestintäosaston osastopäällikön määräaikaisesti täytettävän viran täyttäminen

Kari Peltonen, hallitusneuvos p. 0295 160 288
- Valtioneuvoston kanslian hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 439
- Suomen edustajan valtuutus Kansainväliseen korruptionvastaiseen akatemiaan

Oikeusministeriö

Anna-Riitta Wallin, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 196
- Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan neuvoston viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Sisäministeriö

Tero Mikkola, ylitarkastaja p. 0295 488 617
- Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vastuunmäärittämisasetuksen (EU) N:o 604/2013 muuttamiseksi (Dublin III -asetus)

Puolustusministeriö

Juha Sepponen, hallitussihteeri p. 0295 140 414
- Lain vahvistamista koskevassa päätöksessä olevan kirjoitusvirheeseen verrattavan selvän virheen korjaaminen

Valtiovarainministeriö

Asta Niskanen, finanssineuvos p. 0295 530 301
- Suomen valtion edustus Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnassa

Silja Hiironniemi, johtava erityisasiantuntija p. 0295 530 220
- Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Riitta Kaivosoja, ylijohtaja p. 0295 330 129
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Erja Heikkinen, opetusneuvos p. 0295 330 101
- Valtuuskunnan asettaminen Arktisen neuvoston jäsenmaiden kesken käytäviin neuvotteluihin sopimuksesta arktisen tutkimusyhteistyön edistämiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Harri Kukka, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 377
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta ja maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön rakennusneuvokselle

Kari Saari, liikenneneuvos, johtava asiantuntija p. 0295 342 557
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, tieliikennelain ja autoverolain 3 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Salmenoja, henkilöstö- ja hallintojohtaja p. 0295 047 986
- Sovittelijan määrääminen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hanna Tossavainen, hallitussihteeri p. 0295 163 181
- Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelakien ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Sara Viljanen, hallitussihteeri p. 0400 399 089
- Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta

hallitus
Palaa sivun alkuun