Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 13.12.2018

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.12.2018 16.05
Tiedote 600/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Leena Liukkonen, lähetystöneuvos p. 0295 351 547
- Diplomaattipassien haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Suomen tasavallan hallituksen ja Algerian demokraattisen kansantasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen

Kirsti Pohjankukka, lähetystöneuvos p. 0295 350 038
- Suomen suhteen valitun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin sijaan toimivien ad hoc -tuomareiden nimeäminen
- Valtioneuvoston asetus Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Pekka Timonen, kansliapäällikkö p. 091 606 7502
- Eduskunnan kirjelmä (EK 28/2018 vp) valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2017 (K 4/2018 vp)

Pekka Pulkkinen, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 224
- Valtioneuvoston asetus maksupalvelulain muuttamisesta annetun lain 85 b ja 85 c §:n voimaantulosta

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Muutos Ahvenanmaan valtuuskunnan kokoonpanossa

Timo Makkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 230
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta

Tuula Pääkkönen, kehittämispäällikkö, esittelijä p. 0295 150 082
- Asiantuntijajäsenten ja asiantuntijajäsenten varajäsenten määrääminen työtuomioistuimeen kaudelle 1.1.2019 -31.12.2023
- Asiantuntijajäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen

Mirja Salonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 019
- Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 luvun muuttamisesta.

Valtiovarainministeriö

Tarja Järvinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 089
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Merja Leinonen, budjettineuvos p. 0295 530 587
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtionavustuslain sekä rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta (HE 180/2018 vp; EV 123/2018 vp)

Assi Salminen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 192
- Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 5 ja 10 a §:n muuttamisesta

Armi Taipale, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 399
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 141/2018 vp; EV 114/2018 vp)

Timo Annala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 318
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta (HE 124/2018 vp; EV 145/2018 vp)

Anders Colliander, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Hongkongin kanssa tehdystä sopimuksesta ja pöytäkirjasta

Pia Kivimies, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 183
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 166/2018 vp; EV 144/2018 vp)

Risto Lerssi, hallitusneuvos p. 0295 530 022
- Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta

Jaana Mikkola, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 665
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 148/2018 vp; EV 137/2018 vp)

Minna Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 291
- Hallituksen esitys eduskunnalle veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Leena Aine, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 032
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3-5 momentin kumoamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Erkki Papunen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 167
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntarakennelain muuttamisesta (HE 193/2018 vp; EV 153/2018 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tapio Kosunen, ylijohtaja p. 0295 330 440
- Päätös yliopistoille kohdennettavasta pääomasta

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 330 234
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta (HE 126/2018 vp; EV 142/2018 vp)

Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 102
- Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksyminen

Antti Randell, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvokselle
- Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos p. 0295 162 404
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Aku-Petteri Korhonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 325
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 121/2018 vp ; EV 135/2018 vp)

Risto Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 306
- Maa- ja metsätalousministeriön kansainvälisten asiain neuvoksen (vaativuustaso 10,1) viran täyttäminen

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 494
- Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Leena Arpiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 238
- Maa- ja metsätalousministeriön hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden siirto Metsähallituksen hallintaan

Jukka Ränkimies, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 488
- Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudella 2019

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tiina Ranne, hallitusneuvos p. 0295 342 004
- Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain ja aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten sekä rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Tuomas Kaivola, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 366
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eurooppalaisesta ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmästä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 155/2018 vp; EV 104/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yleissopimukseen tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn sähköistä rahtikirjaa koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi tiekuljetussopimuslain muuttamisesta (HE 156/2018 vp; EV 107/2018 vp)

Katariina Vuorela, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 029
- Valtioneuvoston päätös digitaalista matkaviestinverkkoa koskevista verkkotoimiluvista
- Valtioneuvoston päätös digitaalista maanpäällistä joukkoviestintäverkkoa koskevan verkkotoimilupapäätöksen uudelleentarkastelusta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mari Anttikoski, henkilöstöpäällikkö p. 0295 064 916
- Työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Elina Isoksela, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 719
- Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajan tehtävään määräämisen jatkaminen

Kari Kainulainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 950
- Määrärahan jako Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista – toimenpideohjelman toimeenpanoon

Nadine Hellberg-Lindqvist, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 023
- Tilintarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2019 - 31.12.2021

Johanna Ylitepsa, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 064 207
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 98/2018 vp, EV 109/2018 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kari Paaso, johtaja p. 0295 163 340
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

Inka Hassinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 187
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläketukilain muuttamisesta (HE 204/2018 vp; EV 150/2018 vp)

Juha Jokinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 594
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Milja Tiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 579
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta (HE 133/2018 vp; EV 129/2018 vp)

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Hanna Tossavainen, hallitussihteeri p. 0295 163 005
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain määräajan jatkamisesta (HE 134/2018 vp; EV 132/2018 vp)

Laura Terho, lakimies p. 0295 163 550
- Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, hallitussihteeri p. 0295 250 364
- Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutoksesta