Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 13.2.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.2.2014 13.13
Tiedote 54/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Valtioneuvoston kanslia

Miikka Rainiala, hallitussihteeri p. 0295 160 252
- Valtionavustusten myöntäminen puolueille ja Ahvenanmaan maakunnalle poliittiseen toimintaan ajalle 1.1.-31.12.2014 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat avustusehdot
- Valtionavustusten myöntäminen puolueille tiedotustoimintaan ja viestintään sekä Ahvenanmaan maakunnalle tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.-31.12.2014 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat avustusehdot

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 439
- Erivapauden antaminen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkojen täyttäminen
- Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen
- Sivuakkreditointi Sudaniin

Johan Schalin, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 581
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta (HE 163/2013 vp; EV 224/2013 vp)

Arto Kosonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 171
- Valtioneuvoston asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvin määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Kaija Suvanto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 159
- Hallituksen esitys eduskunnalle Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Erik Lundberg, lähetystöneuvos p. 0295 351 218
- Yhdistyneiden Kansakuntien naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 58. istunto New Yorkissa 10.- 21.3.2014 valtuuskunnan asettaminen

Oikeusministeriö

Tiina Astola, kansliapäällikkö p. 0295 150 168
- Ympäristöasiantuntijaneuvosten nimittäminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Heikki Liljeroos, hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö p. 0295 150 428
- 1) Kuopion hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) vakuutusoikeuden kahden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
Heikki Liljeroos, Hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö p.029 5150428
- 1) Helsingin käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Helsingin käräjäoikeuden kuuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 2 luvun ja käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Leena Kuusama, hallitusneuvos p. 0295 150 508
- Valtioneuvoston kirjelmä Eurojustin ja Moldovan välisestä yhteistyösopimuksesta

Hannu Taimisto, hallitusneuvos p.0295 150 430
- Oikeusministeriön hallitussihteerin viran (vaativuustaso 18) täyttäminen

Ulla Westermarck, hallitussihteeri p. 0295 150 460
- Virkavapauden myöntäminen apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle

Sisäministeriö

Katriina Laitinen, hallitusneuvos p. 0295 488 559
- Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta

Puolustusministeriö

Aila Helenius, ylitarkastaja p.029 5140432
- Kriisinhallintajoukon komentajan vaihdokset

Valtiovarainministeriö

Salla Kalsi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 422
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Juha Majanen, budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö p. 0295 530 247
- Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta

Harri Joiniemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 105
- Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän yhteisymmärrysmuistion allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Miia Kannisto, työmarkkinalakimies p. 0295 530 297
- Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tapio Kosunen, ylijohtaja p. 0295 330 440
- Akateemikon arvonimen myöntäminen kahdelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle

Jukka Liedes, johtaja p. 0295 330 192
- Muutos tekijänoikeusneuvoston kokoonpanossa

Merja Leinonen, hallitusneuvos p. 0295 330 191
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Suvi Ruuska, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Johanna Lähde, hallitusneuvos p. 0295 064 694
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (liikesalaisuuksien suoja)

Sari Alho, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 007
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (eräiden työoikeusdirektiivien soveltaminen merenkulkijoihin)

Päivi Marttila, ylitarkastaja p. 0295 064 111
- Valtioneuvoston asetus riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain voimaantulosta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Marjo Puputti, ylitarkastaja p. 0295 163 524
- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Riitta Kajander, henkilöstöpäällikkö p. 0400 143 898
- Ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen viran (vaativuustaso 14) täyttäminen

Katariina Haavanlammi, hallitussihteeri p. 0295 250 072
- Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Erja Werdi, hallitussihteeri p. 040 173 2831
- Eduskunnan kirje, jolla oikaistaan eduskunnan vastausta (EV 212/2013 vp) hallituksen esitykseen laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja asuntokauppalain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta (HE 147/2013 vp)

 
Sivun alkuun