Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 20.3.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.3.2014 13.22
Tiedote 110/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Minna Laajava, lähetystöneuvos p. 0295 351 194
- Suomen osallistumisen jatkaminen Syyrian kemiallisen aseen hävittämiseksi perustetun Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) ja YK:n yhteismission tukena toimivaan Tanskan ja Norjan merikuljetusoperaatioon

Oikeusministeriö

Liisa Vanhala, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 282
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta notaarista ja konsulipalvelulain 34 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Esko Mustonen, valtioneuvoston apulaiscontroller p. 0295 530 060
- Eduskunnan kirjelmä 4/2014 vp Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2013 valtiopäiville

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Merja Leinonen, hallitusneuvos p. 0295 330 191
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta (HE 5/2014 vp; EV 14/2014)

Piritta Väinölä, hallitusneuvos p. 0295 330 336
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Leo Liukkonen, hallitussihteeri p. 0295 330 196
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön johtajalle
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Sini Lahdenperä, hallitussihteeri p. 0295 330 392
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 330 360
- Valtioneuvoston asetus valtion taiteilija-apurahoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Marja Kokkonen, metsäneuvos p. 0295 162 444
- Metsähallituksen hallituksen asettaminen toimikaudeksi 1.4.2014-31.3.2015

Pekka Sandholm, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 416
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU) N:o 1308/2013 ja asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttamisesta tukijärjestelmän osalta, joka koskee hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamista oppilaitoksiin) ja neuvoston asetukseksi (Neuvoston asetus maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1370/2013 muuttamisesta)

Juha Vanhatalo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
- Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2014 noudatettavasta menettelystä
- Valtioneuvoston asetus alkuvuoden 2013 tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Suvi Ruuska, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Kaisa Männistö, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 030
- Valtuuskunnan asettaminen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) alaisen oikeudellisen komitean diplomaattikonferenssiin, joka pidetään Montrealissa 26.3.?4.4.2014

Laura Aho, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 009
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesikulkuneuvorekisteristä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sini Wirén, ylitarkastaja p. 0295 342 532
- Toimilupapäätös maanpäälliseen joukkoviestintäverkkoon paikallisen radiotoiminnan harjoittamiseksi myönnetyn ohjelmistotoimiluvan muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Anja Liukko, hallitusneuvos p. 0295 062 078
- Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
- Hallituksen esitys laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Olli Sorainen, hallitusneuvos p. 0295 048 022
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (työnvälityspalvelujen eurooppalainen verkosto, liikkuvuuspalvelujen tarjoaminen työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistäminen)

Jaana Avolahti, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 836
- Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Tiina Ingman, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 656
- Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakepääoman korottaminen ja uusien osakkeiden merkitseminen

Veli Viitala, ylitarkastaja p. 0295 063 725
- Valtioneuvoston asetus aerosoliasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Klaus Pfister, ympäristöneuvos p. 0400 143 908
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Maija Neva, hallitussihteeri p. 0400 143 955
- Valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriympäristöstrategiaksi 2014 - 2020

 
Sivun alkuun