Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 21.3.2024

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 20.3.2024 15.17
Tiedote 125/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300
- Erillisten valtioneuvoston yleisistunnossa päätettyjen ohjausasiakirjojen voimassaolosta päättäminen

Erityisasiantuntija Merja Saaritsa-Lantta, p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Lainsäädäntöneuvos Maria Guseff, p. 0295 351 158
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen mukaisesti perustettujen kansainvälisten sotilasesikuntien asemasta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja niihin liittyviksi laeiksi (HE 90/2023 vp; EV 10/2024 vp)

Lähetystöneuvos Emmi Oikari, p. 0295 350 964
- Suomen valtion edustus Latinanalaisen Amerikan ja Karibian kehityspankin ja sen sijoitusyhtiön johtokuntatoimistossa ja johtokunnassa

Oikeusministeriö

Hallitusneuvos Satu-Maaria Natunen, p. 0295 150 456
- Oikeusministeriön virkamiesten määrääminen Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevien asioiden esittelijöiksi valtioneuvostossa

Lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, p. 0295 150 071
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 91/2023 vp; EV 8/2024 vp)

Erityisasiantuntija Elina Rissanen, p. 0295 150 248
- Valtioneuvoston asetus vuonna 2024 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. 0295 150 283
- 1) Itä-Suomen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- Tuomioistuinviraston johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 4.4.2024 - 3.4.2029

Sisäministeriö

Neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586
- Rahapeliasioiden neuvottelukunnan asettaminen 25.3.2024 alkaen eduskunnan vaalikauden ajaksi, kuitenkin uuden neuvottelukunnan asettamiseen saakka

Puolustusministeriö

Apulaisosastopäällikkö Olli Ruutu, p. 0295 140 402
- Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024. (EK 5/2024 vp; VNS 1/2024 vp)
- Puolustusvoimien osallistuminen Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen pysyvän miinantorjuntaosaston tehtäviin vuonna 2024
- Puolustusvoimien osallistuminen Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen Air Shielding -tehtäviin vuonna 2024

Vanhempi hallitussihteeri Tuomas Hyvärinen, p. 0295 140 233
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen puolustukseen liittyvien, patentoitavaksi haettujen keksintöjen salassapidon vastavuoroiseksi turvaamiseksi tehdyn sopimuksen, teknisten tietojen välittämisestä puolustustarkoituksiin tehdyn Naton sopimuksen sekä niiden täytäntöönpanomenettelyjen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 98/2023 vp; EV 1/2024 vp)

Ylitarkastaja Janne Torvinen, p. 0295 140 433
- Apulaissotilasedustajien tehtäviin määrääminen

Erityisasiantuntija Petri Laurila, p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
- Puolustusministeriön kolmen erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Valtiovarainministeriö

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, p. 0295 530 247
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2022 verotasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Mika Niemelä, p. 0295 530 525
- Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2024 lisätalousarvioksi

Finanssineuvos, yksikön päällikkö Kati Jussila, p. 0295 530 378
- Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Neuvotteleva virkamies Jere Lumme, p. 0295 530 041
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun muuttamisesta (HE 107/2023 vp; EV 2/2024 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Johtaja Henni Axelin, p. 0295 330 205
- Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma 2024-2027

Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, p. 0295 330 086
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 3 ja 8 luvun muuttamisesta

Hallitusneuvos Rami Sampalahti, p. 0295 330 190
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvokselle

Maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 162 152
- Myönnetään valtuudet tehdä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä 9 päivään toukokuuta 2024 noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallitussihteeri Iida Huhtanen, p. 0295 342 613
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmukaistetuista jokitiedotuspalveluista (RIS) Euroopan yhteisön sisävesillä annetun direktiivin 2005/44/EY muuttamisesta (nk. RIS-direktiivi)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela, p. 0295 047 988
- Työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiot ja yritysrahoitus -osaston osastopäällikön viran täyttäminen

Erityisasiantuntija Katariina Jämsén, p. 0295 047 143
- Työneuvoston asettaminen toimikaudeksi 1.4.2024-31.3.2027

Erityisasiantuntija Miia Lehmus-Niemi, p. 0295 047 381
- Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Erityisasiantuntija Henna Rantanen, p. 0295 047 084
- Sovittelijan määrääminen ja valtakunnansovittelijan sijaisen määrääminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Henkilöstö- ja hallintojohtaja Liisa Perttula, p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski, p. 0295 163 565
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 104/2023 vp; EV 9/2024 vp)
- Valtioneuvoston asetus syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä työssä

Hallitussihteeri Emmi Äärynen, p. 0295 163 515
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 b §:n muuttamisesta (HE 108/2023 vp; EV 4/2024 vp)

Hallitussihteeri Noora Silmonen, p. 0295 163 266
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain muuttamisesta (HE 109/2023 vp; EV 3/2024 vp)

Ympäristöministeriö

Lainsäädäntöneuvos Erja Werdi, p. 0295 250 312
- Valtioneuvoston asetus kaupunkien vesien hallintaa ja niiden haitallisten aineiden vähentämistä koskeviin hankkeisiin vuosina 2020–2025 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Lainsäädäntöneuvos Charlotta von Troil, p. 0295 250 364
- Valtuuskunnan asettaminen Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission (HELCOM) vuosikokoukseen, ministerikokoukseen sekä 50-vuotisjuhlaistuntoon 23.-25.4.2024

Neuvotteleva virkamies Johanna Mäki, p. 0295 250 091
- Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön konserniohjaus ja kansainväliset asiat -osaston kansainvälisten asiain neuvokselle