Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 28.8.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.8.2014 12.17
Tiedote 335/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Valtioneuvoston yleisistunto

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 439
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen ja ulkoasiainministeriön itäosaston apulaisosastopäällikön tehtävään määrääminen

Markku Virri, lähetystöneuvos p. 0295 351 531
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) yleiskokouksen 58 istuntoon 22.- 26.9. 2014 Wienissä

Teemu Turunen, lähetystöneuvos p. 0295 351 063
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Oikeusministeriö

Jukka Lindstedt, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 492
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mika Risla, hallitussihteeri p. 0295 150 190
- Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 14.5.2015 päättyväksi toimikaudeksi

Tuula Kivari, kehittämispäällikkö p. 0295 150 546
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Sisäministeriö

Johanna Puiro, erityisasiantuntija p. 0295 488 584
- Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriö

Jari Kajavirta, hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana p. 0295 140 430
- Kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Salla Kalsi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 422
- Valtiovarainministeriön ICT-johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Erkki Sarsa, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 094
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan keskuspankin suosituksesta asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 muuttamisesta (EKP:n sanktioasetuksen muutos)

Miki Kuusinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 530 339
- Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetun asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Henna Ritari, ylitarkastaja p. 0295 530 591
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Erja Heikkinen, opetusneuvos p. 0295 330 101
- Suomen Akatemian hallituksen asettaminen toimikaudelle 29.8.2014-31.12.2018
- Strategisen tutkimuksen neuvoston asettaminen toimikaudelle 29.8.2014?31.12.2018

Tiina Eerikäinen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 081
- Näyttelyiden valtiontakuulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.10.2016 päättyväksi toimikaudeksi

Marja-Liisa Niemi, opetusneuvos p. 0295 330 228
- Valtioneuvoston asetus Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan konsortiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Leo Liukkonen, hallitussihteeri p. 0295 330 196
- Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Heidi Sulander, ylitarkastaja p. 0295 330 298
- Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnista tehdyn yleissopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Katriina Pessa, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 252
- Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulosta

Maija Mela, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 249
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hannu Pennanen, hallitusneuvos p. 0295 342 470
- Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Iida Huhtanen, ylitarkastaja p. 0295 342 613
- Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen tieliikennesopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, kaupallinen neuvos p. 0295 063 518
- Kuluttaja-asiain neuvottelukunnan asettaminen kolmivuotiskaudeksi 1.9.2014 alkaen.

Jaana Avolahti, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 836
- Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Elina Isoksela, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 719
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Tuula Pyykönen, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 554
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön aluekehitysjohtajalle
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevalle virkamiehelle
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevalle virkamiehelle
- Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Johanna Osenius, ylitarkastaja p. 0295 064 937
- Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) Suomen kumppanuussopimuksen 2014?2020 täydentäminen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoitustietojen osalta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pia-Liisa Heiliö, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 372
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Inka Hassinen, hallitussihteeri p. 0295 163 187
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi

Helena Korpinen, hallitussihteeri p. 0295 163 317
- Valtioneuvoston asetus kemikaalineuvottelukunnasta
- Kemikaalineuvottelukunnan asettaminen 1.9.2014-31.8.2017 väliseksi kolmivuotiskaudeksi

Ympäristöministeriö

Kaisa-Juulia Raita, ylitarkastaja p. 0295 250 260
- Ympäristöministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

 
Sivun alkuun