Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 30.1.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
29.1.2014 13.20
Tiedote 31/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 439
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen
- Sivuakkreditointi Monacoon, Makedoniaan ja Mauritaniaan

Vesa Hölttä, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 108
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 56/2013 vp; EV 142/2013 vp)

Maria Guseff, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 158
- Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen hyväksyminen

Markku Virri, lähetystöneuvos p. 0295 351 531
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle asekauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi sopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta (HE 148/2013 vp; EV 225/2013 vp).

Sisäministeriö

Riitta Aulanko, lainsäädäntöneuvos p. 0295 488 569
- Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Jaana Heikkinen, lainsäädäntöneuvos p. 071 872 1602
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
- Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriö

Juha Sepponen, hallitussihteeri p. 0295 140 414
- Vientiluvan myöntäminen Scott Health & Safety Oy:lle

Valtiovarainministeriö

Juha Sarkio, osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja p. 0295 530 031
- Parlamentaarisen komitean asettaminen arvioimaan yhtenäisen valtioneuvoston rakennetta

Salla Kalsi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 422
- Valtiovarainministeriön budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Anders Colliander, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Valtioneuvoston asetus Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Hannele Kerola, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 199
- Valtioneuvoston asetus talouspolitiikan arviointineuvostosta

Anu Rajamäki, erityisasiantuntija p. 0295 530 398
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 2011/96/EU muuttamisesta (emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Håkan Mattlin, ylijohtaja p. 0295 330 208
- Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehty sopimus; allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Laura Mäkelä, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 222
- Muutos kuvaohjelmalautakunnan kokoonpanossa

Maa- ja metsätalousministeriö

Erkki Arnkil, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 127
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta (HE 120/2013 vp; EV 187/2013 vp)

Leo Olkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 300
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 144/2013 vp; EV 179/2013 vp)
- Valtioneuvoston asetus kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta

Katri Valjakka, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 235
- Valtioneuvoston asetus hevostalousneuvottelukunnasta ja totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Suvi Ruuska, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta

Jarno Virta, hallitussihteeri p. 0295 162 105
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamista ja valitusten siirtämistä hallintotuomioistuimiin koskevaksi lainsäädännöksi (HE 121/2013 vp; EV 186/2013 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Susanna Ahlström, eläinlääkintöylitarkastaja p. 0295 162 436
- Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sekä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (tuotantoeläinten kloonaus ja kloonieläimistä saatavat elintarvikkeet)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kari Saari, liikenneneuvos, johtava asiantuntija p. 0295 342 557
- Valtioneuvoston asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn 2 normin voimaansaattamisesta

Maaret Suomi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 342 150
- Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta

Tomi Lindholm, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 021
- Toimilupapäätös kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pasi Mustonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 358
- Valtioneuvoston asetus rajat ylittävän terveydenhuollon kustannusten hallinnoinnista
- Valtioneuvoston asetus rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunnasta
- Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta

Ympäristöministeriö

Antti Irjala, ympäristöneuvos p. 0400 143 973
- Valtioneuvoston asetus kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta

Tuuli Lovén, hallitussihteeri p. 040 194 7591
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvan määräyksen voimaansaattamisesta (HE 202/2013 vp; EV 182/2013 vp)

Sara Viljanen, hallitussihteeri p. 0400 399 089
- Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten hyväksyminen

hallitus
 
Sivun alkuun