Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 6.2.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.2.2014 13.12
Tiedote 43/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Carina Hellemaan hakemus erivapaudesta valtioneuvoston kanslian finanssineuvoksen viran ylemmän korkeakoulututkinnon säädetystä kelpoisuusvaatimuksesta
- Valtioneuvoston kanslian finanssineuvoksen viran täyttäminen

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 439
- Ulkoasiainministeriön alivaltiosihteerin viran täyttäminen

Oikeusministeriö

Sofia Rajamäki, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 554
- Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Mika Aalto, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 171
- Valtioneuvoston kirjelmä Eurojustin ja Moldovan välisestä yhteistyösopimuksesta

Mika Risla, hallitussihteeri p. 0295 150 190
- Tuomarinvalintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 1.3.2014 lukien 14.5.2015 päättyväksi toimikaudeksi

Kirta Heine, hallitussihteeri p. 0295 150 214
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vapautensa menettäneiden oikeusapua koskeva direktiivi)

Valtiovarainministeriö

Salla Kalsi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 422
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Valtioneuvoston asetus valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Jere Lumme, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 041
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tullirikkomusdirektiivi)
- Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pia Nyblom, hallitusneuvos p. 0295 330 235
- Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Ojala, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 162 415
- Valtioneuvoston metsäpoliittinen selonteko 2050

Leo Olkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 300
- Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksen eräiltä kirjaamislakimiehiltä vaadittavasta kielitaidosta
- Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Suvi Ruuska, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2014
- Valtioneuvoston asetus täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Leena Summanen, maaseutuekonomisti p. 0295 162 272
- Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jako Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toimeenpanoa varten

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Elina Normo, viestintäneuvos p. 0295 342 463
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tapani Koivumäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 722
- Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 47 §:n ja liitteen I muuttamisesta

Johanna Ylitepsa, ylitarkastaja p. 0295 064 207
- Työ- ja elinkeinoministeriön kahden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö p. 0295 163 356
- Sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisten asiain johtajan viran täyttäminen

Arita Kaario, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan viran täyttäminen

Marjo Puputti, ylitarkastaja p. 0295 163 524
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalle virkamiehelle
- Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ympäristöministeriö

Tuomas Kuokkanen, neuvotteleva virkamies p. 050 379 0429
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Dohassa hyväksytyn muutoksen tekemisestä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjaan ja siihen perustuvien velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti (Kioton pöytäkirjan Dohan muutos)

hallitus
Palaa sivun alkuun