Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 9.10.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
8.10.2014 12.11
Tiedote 431/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Sami Leino, lähetystöneuvos p. 0295 351 764
- Valtioneuvoston asetus kartoitus- ja paikkatietojärjestelmän kehittämisen yhteistyöstä Laosin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Valtiovarainministeriö

Helena Tarkka, hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja p. 0295 530 141
- Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan viran täyttäminen
- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan viran täyttäminen
- Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan viran täyttäminen
- Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan viran täyttäminen

Kristina Sarjo, finanssineuvos p. 0295 530 055
- Suomen valtion edustajan määrääminen Euroopan investointipankin valtuuston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Pohjoismaiden Investointipankin neuvoston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvoston varajäseneksi

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Merja Taipalus, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 052
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta

Jaakko Weuro, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 302
- Liettuan liittyminen Euroopan vakausmekanismin jäseneksi ja liittymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen tehtävät mukautukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jorma Waldén, hallitusneuvos p. 0295 330 338
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 336
- 1. Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 2. Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Riitta Itkonen, hallitusneuvos p. 0295 162 383
- Maa- ja metsätalousministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Harri Kukka, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 377
- Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden jakaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille vuoden 2013 talousarviossa sekä vuosien 2013 ja 2014 lisätalousarvioissa momentille 30.40.62 myönnetyistä määrärahoista ja vuosina 2012 ja 2013 jaettujen määrärahojen siirto ELY-keskusten välillä

Jukka Ränkimies, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 488
- Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista

Työ- ja elinkeinoministeriö

Timo Ritonummi, teollisuusneuvos p. 0295 064 798
- Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Anne Rothovius, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 532
- Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun tasavallan presidentin asetuksen kumoamisesta
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maanhavainnoinnin satelliittitietojen levittäminen kaupallisiin tarkoituksiin)

Tiina Korhonen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 049 048
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön valvontajohtajan viran täyttäminen

Kirsi Ruuhonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 239
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

Kirsi Talonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 357
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Inka Hassinen, hallitussihteeri p. 0295 163 187
- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi

Heidi Manns-Haatanen, hallitussihteeri p. 0295 163 346
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle

hallitus
Sivun alkuun