Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 11.9.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.9.2014 10.39
Tiedote 375/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 11.9.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 116/2014 vp) eduskunnalle Euroopan neuvoston viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Yleissopimuksen tarkoituksena on turvata ja toteuttaa Euroopan neuvoston yhteisen perinnön mukaiset ihanteet ja periaatteet tunnustamalla viranomaisten toiminnan avoimuuden tärkeys moniarvoisessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa sekä luomalla julkisuusperiaatteelle rakentuvat yhtenäiset viranomaisten asiakirjojen julkisuutta koskevat perusteet Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella. (OM lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin 0295 150 196)

Hallituksen esitys (HE 117/2014 vp) eduskunnalle laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista. Ehdotetun lain tarkoituksena on lisätä kokeilukuntien toimintamahdollisuuksia vähentämällä niille laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä asetettuja velvoitteita sekä niiden toteuttamisen ohjausta. Lain tarkoituksena on myös edistää kokeilukunnissa sellaisten asiakaslähtöisten ja monialaisten toimintatapojen ja palvelurakenteiden kehittämistä ja käyttöä, joiden avulla laissa säädettyjä tehtäviä voidaan kunnissa hoitaa taloudellisesti ja tuottavasti kuitenkin lainsäädännössä asetetut palvelujen sisältöä koskevat vaatimukset toteuttaen. Laissa tarkoitettuja kokeiluja tehtäisiin kuutta toimintamallia käyttäen. Näitä ovat hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskeva kokeilu, koulutuspalveluja koskeva kokeilu, kuntien toiminnan valvontaa koskeva kokeilu, asumispalveluja koskeva kokeilu, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä koskeva kokeilu ja nuorisotakuuta koskeva kokeilu. Kokeiluihin osallistuvat kunnat ja kuntaryhmät lueteltaisiin laissa. Kokeiluun osallistuminen edellyttäisi kunnan ja valtiovarainministeriön ja tarvittavien muiden valtion viranomaisten välisen kokeilun toteuttamisen tarkempia kohteita ja seurannassa käytettäviä indikaattoreita koskevan sopimuksen tekemistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015 ja olemaan voimassa 31.12.2016 saakka. (VM johtavaerityisasiantuntija Silja Hiironniemi 0295 530 220)

Hallituksen esitys (HE 118/2014 vp) eduskunnalle laeiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta ja maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta. Laissa säädettäisiin rahaston kansallisen toimintaohjelman valmistelusta sekä siihen liittyvistä viranomaisten ja kalatalouden toimintaryhmien tehtävistä sekä tuensaajaan, tukikelpoisiin kustannuksiin ja tuen hakemiseen, myöntämiseen, maksamiseen ja takaisinperintään liittyvistä täsmennyksistä. Ohjelmakautta 2007–2013 koskeva laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista esitetään kumottavaksi. Maatalouden interventiorahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että maatalouden interventiorahastosta ei jatkossa rahoitettaisi yhteiseen kalatalouspolitiikkaan liittyviä interventiotoimenpiteitä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (MMM neuvotteleva virkamies Harri Kukka 0295 162 377)

Hallituksen esitys (HE 119/2014 vp) eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, tieliikennelain ja autoverolain 3 §:n muuttamisesta. Lakimuutoksilla uudistettaisiin ajoneuvoja koskevien säännösten ja määräysten antovaltuudet sekä tarkistettaisiin liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenteen turvallisuusviraston välistä ajoneuvojen norminannon työnjakoa. Muiden ajoneuvojen kuin autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevat yksityiskohtaisten normien antovaltuudet siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle. Jatkossa Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi yksityiskohtaiset tekniset määräykset moottoripyörille, mopoille, traktoreille, liikennetraktoreille, moottorityökoneille ja polkupyörille sekä näiden ajoneuvoluokkien perävaunuille. Norminantovaltuuksien siirtoon liittyen autoverolaissa oleva valtuus säätää ajoneuvojen osien prosenttiosuuksien määrittämisestä annettaisiin liikenne- ja viestintäministeriön sijasta valtioneuvostolle. Lisäksi lakeihin tehtäisiin vähäisiä muita muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 0295 342 557)

Hallituksen esitys (HE 120/2014 vp) eduskunnalle työeläkelakien ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä korostetaan työkyvyttömyyseläkettä hakevien kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisen ensisijaisuutta suhteessa työkyvyttömyyseläkeratkaisuun. Työeläkelaitoksille säädettäisiin velvollisuus antaa työkyvyttömyyseläkettä hakevalle henkilölle oma-aloitteisesti ennakkopäätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen niissä tilanteissa, jos ammatillisen kuntoutuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi työeläkelakien säännöksiä leskeneläkkeen määräytymisestä. Työeläkelakien voimaanpanolakeja ja eräitä voimaantulosäännöksiä täsmennetään ensisijaisten etuuksien vähentämisen osalta, kun on kyse ennen vuotta 2005 voimassa olleiden säännösten mukaan määräytyneistä eläkkeistä. Säännöksiin liittyy suojasäännös, joka varmistaa sen, että eläkkeet eivät pienene muutoksen johdosta. Yksityisten alojen työeläkelakeja ehdotetaan muutettavaksi siten, että eläke laskettaisiin päättyneen työkyvyttömyyseläkkeen ajalta tulevan ajan eläkkeen perusteena olevasta ansiosta 1,5 karttumisprosentin mukaan myös vuosilta 2006 -2009. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (STM hallitussihteeri Hanna Tossavainen 0295 163 181)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 11.9.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta. Toimenpiteet 1(2014)-16(2014) ovat voimassa 5.8.2014, niin kuin siitä on sovittu. Toimenpiteiden määräykset ovat asetuksena voimassa. Asetus tulee voimaan 16.9.2014. (YM hallitussihteeri Sara Viljanen 0400 399 089)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 11.9.2014 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä johtokuntaedustaja Jorma Korhonen edustamaan Suomen valtiota Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnan varajäsenenä 1.6.2015 lukien 31.8.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (VM finanssineuvos Asta Niskanen 0295 530 301)

Päätös asettaa valtuuskunta Arktisen neuvoston jäsenmaiden kesken käytäviin neuvotteluihin sopimuksesta arktisen tutkimusyhteistyön edistämiseksi ja oikeuttaa opetus- ja kulttuuriministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Kokoonpano: puheenjohtaja: opetusneuvos Annu Jylhä-Pyykönen opetus- ja kulttuuriministeriö; jäsenet: hallitusneuvos Satu Paasilehto opetus- ja kulttuuriministeriö, ylitarkastaja Riina Vuorento opetus- ja kulttuuriministeriö, apulaisosastopäällikkö Kimmo Elomaa sisäministeriö ja ylitarkastaja Satu Könni valtiovarainministeriö. (OKM opetusneuvos Erja Heikkinen 0295 330 101)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 11.9.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 34/2014 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vastuunmäärittämisasetuksen (EU) N:o 604/2013 muuttamiseksi (Dublin III -asetus). Komission ehdotuksen tarkoituksena on ratkaista epäselvyydet, jotka liittyvät ilman huoltajaa olevia alaikäisiä, joilla ei ole jäsenvaltioiden alueella oleskelevia perheenjäseniä, sisaruksia tai sukulaisia, koskevaan säännökseen. (SM ylitarkastaja Tero Mikkola 0295 488 617)
NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 11.9.2014 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteiden maisteri Markku Mantila valtioneuvoston kanslian viestintäosaston osastopäällikön määräaikaisesti täytettävään virkaan 1.11.2014-31.10.2019. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Hallitussihteeri, oikeustieteen maisteri Miikka Rainiala valtioneuvoston kanslian hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.10.2014-19.1.2015, kuitenkin enintään Heidi Viitalan virkavapauden ajaksi. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 0295 160 288)

Projektipäällikkö, vanhempi tutkija, filosofian tohtori, oikeustieteen kandidaatti Perttu Virtanen opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin virkaan 1.10.2014 lukien. (OKM ylijohtaja Riitta Kaivosoja 0295 330 129)

Valtioneuvosto myönsi rakennusneuvos Juha Parantaiselle virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön rakennusneuvoksen virasta 1.10.2014-30.9.2017. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Varatuomari Lotta Wickström-Johansson sovittelijan tehtävään sijoituspaikkana Ahvenanmaa seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 1.10.2014-30.9.2017. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Mikko Salmenoja 0295 047 986)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Anu Laamasen valtuuttaminen toimimaan Suomen edustajana Kansainvälisessä korruptionvastaisessa akatemiassa. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat asiat:

Päätös hyväksyä lain vahvistamista koskevan päätöksen liitteen korjaaminen eduskunnan vastauksen mukaiseksi. Tasavallan presidentti vahvisti 12.4.2013 eduskunnan hyväksymän lain Euroopan puolustusvirastolle ja sen henkilöstöön kuuluville myönnetyistä erioikeuksista ja vapauksista neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemän päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Euroopan puolustusvirastoa koskevan neuvoston päätöksen soveltamisesta (HE 165/2012 vp). Esittelyssä tapahtuneen virheen vuoksi esittelylistan ja sittemmin pöytäkirjan liitteenä ollut ruotsinkielinen lakiteksti ei ollut eduskunnan vastauksen vaan hallituksen esityksen mukainen. (PLM hallitussihteeri Juha Sepponen 0295 140 414)

Palaa sivun alkuun