Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunto 14.8.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.8.2014 10.47
Tiedote 317/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 14.8.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 96/2014 vp) eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia. Lakiin lisättäisiin säännös työeläkevakuutusyhtiön hallituksen velvollisuudesta vahvistaa yhtiölle omistajaohjauksen periaatteet. Lisäksi yhtiölle säädettäisiin velvollisuus pitää julkista luetteloa hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä muun johdon ja sijoitustoimintaan osallistuvan henkilökunnan jäsenyyksistä taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävien muiden yhteisöjen tai säätiöiden hallintoelimissä. Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen tehtäviin lisättäisiin mahdollisten eturistiriitojen hallitsemiseksi toteutettavien kirjallisten menettelytapojen hyväksyminen. Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan esteellisyyttä osallistua asian käsittelyyn yhtiön hallituksessa koskevaa säännöstä täsmennettäisiin. Työeläkevakuutusyhtiön johdon kanssa tehtävät merkittävät liiketoimet olisi käsiteltävä yhtiön hallituksessa ja liiketoimien keskeinen sisältö olisi julkistettava. Lakiin lisättäisiin lisäksi säännökset työeläkevakuutusyhtiön sisäpiiristä ja sisäpiiriin kuuluvien arvopaperiomistuksia koskevasta julkisesta rekisteristä. Työeläkevakuutusyhtiön hallintojärjestelmää koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin. Lisäksi lakiin lisättäisiin uusi säännös palkitsemisjärjestelmästä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (STM johtaja Heli Backman 0295 163 179)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 14.8.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 1 ja 1 a § sekä 19 §:n 2 momentti muutetaan, jotta asetus vastaa entistä tarkemmin niitä muutoksia, joita opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin tehdyt muutokset edellyttävät. Lain ja asetuksen muutokset liittyvät lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen käynnistymiseen 1.8.2014 alkaen. Asetuksessa säädetään voimassa olevaa asetusta selkeämmin siitä, että lukiokoulutukseen valmistavalle koulutukselle lasketaan oma yksikköhintansa. Näin lukiolle lasketaan kaksi yksikköhintaa, yksi lukiokoulutukselle ja toinen lukiokoulutukseen valmistavalle koulutukselle. Uusi sanamuoto vastaa paremmin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetussa laissa ja sen esitöissä linjattua ratkaisua ja selkeyttää virkatyönä suoritettavaa valtionosuuslaskentaa. Lisäksi selkeytetään sitä, että lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät lasketaan erillään lukiokoulutuksen opiskelijoista ja että lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijoiden määrä ei vaikuta laskettaessa rahoituslain 24 §:n 2 momentissa ja rahoitusasetuksen 1 §:ssä tarkoitettua kunnan tai kuntayhtymän lukion tunnuslukua. Asetus tulee voimaan 14.8.2014. Asetusta sovelletaan kuitenkin jo 1.8.2014 alkavan koulutuksen rahoitukseen. (OKM hallitusneuvos Janne Öberg 0295 330 348)

Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Geodeettisen laitoksen sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toiminnot siirtyvät Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain mukaan vuoden 2015 alusta lukien Maanmittauslaitokselle. Maanmittauslaitokseen perustetaan mainitussa laissa säädetyt toimintayksiköt. Asetuksella toteutetaan tarvittavat muutokset säännöksiin, jotka koskevat toimintayksiköiden johtamista, henkilöstön nimittämistä sekä virkojen kelpoisuusvaatimuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola 0295 162 448)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 14.8.2014 seuraavat päätökset:

Päätös nimittää työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Antti Rinteen tilalle puheenjohtaja Jorma Malinen 18.8.2014 lukien hallintoneuvoston 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM johtaja Anja Kairisalo 0295 163 191)

Päätös vahvistaa muutos korkotukilainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmaan vuodeksi 2014. Voimassa olevan käyttösuunnitelman mukaan korkotuettuja asumisoikeusasuntoja toteutetaan ensisijassa vain valtion ja kuntien välisiin aiesopimuksiin (ns. MAL-sopimukset) sitoutuneissa kunnissa. Aiesopimuskuntiin osoitetaan korkotukivaltuutta asumisoikeusasuntoja varten enintään saman verran kuin toteutetaan valtion korkotukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Tästä kytköksestä (ASO-asunnot, vuokra-asunnot) luovutaan. Lisäksi niin sanottujen normaalien vuokra-asuntojen valtuutta vähennetään 100 miljoonalla eurolla ja vastaavan suuruinen valtuuden lisäys ohjataan asumisoikeustalolainoille. Korkotukilainoituksessa on edelleen painopisteenä vuokra-asuntojen lainoitus ja lainoituksessa tulee varmistaa, että valtuus riittää käynnistymässä olevaan niin sanottuun normaaliin vuokra-asuntotuotantoon. Asumisoikeustalolainoille osoitetulla valtuudella arvioidaan voitavan rakentaa 1 500 asuntoa ja perusparantaa 100 asuntoa. Normaaleille vuokra-asunnoille osoitetulla valtuudella arvioidaan voitavan lainoittaa 1 700 uutta asuntoa, perusparantaa 970 asuntoa ja hankkia 175 asuntoa. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0400 143 870)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 14.8.2014 seuraavat nimitysasiat:

Hallintotieteiden maisteri Satu Keskinen valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen määräaikaisesti täytettävään virkaan 1.9.2014-31.8.2019. (VNK hallitusneuvos Kari Peltonen 0295 160 288)

Eläinlääketieteen lisensiaatti Veli-Mikko Niemi sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastopäällikön virkaan 1.9.2014-30.9.2019. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295 163 356)

 
Sivun alkuun