Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 2.10.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
2.10.2014 10.35
Tiedote 420/2014

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

 

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 2.10.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 178/2014 vp) laiksi FLEGT-lupajärjestelmästä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki FLEGT-lupajärjestelmästä, jonka avulla valvotaan puutuotteiden tuontia Euroopan unionin alueelle laittomien hakkuiden ja laittoman puukaupan estämiseksi. Lailla annettaisiin täydentävät säännökset FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen sekä asetuksen täytäntöönpanoa koskevan komission asetuksen toimeenpanemiseksi. Ehdotuksen mukaan Maaseutuvirasto toimisi neuvoston asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena, jonka tehtävänä olisi muun muassa tarkastaa viejämaan viranomaisen puutuotteille myöntämät FLEGT-luvat. Laissa annettaisiin kansallisen täytäntöönpanon vaatimat säännökset myös esimerkiksi tietojen saannista. (MMM lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen 0295 162 456)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 2.10.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kirjastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Yhtä tai useampaa toimipistettä johtavan henkilön kelpoisuusvaatimuksia muutetaan siten, että häneltä ei enää edellytetä virkaan tai tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vaan soveltuva korkeakoulututkinto riittää. Soveltuvaan korkeakoulututkintoon tulee kuitenkin nykyiseen tapaan sisältyä tai sen lisäksi on suoritettava vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Asetus tulee voimaan 1.11.2014. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330 191)

Valtioneuvoston asetus loppuvuoden 2013 tulvavahinkojen korvaamisesta. Asetuksella säädetään ajanjakson 1.7.2013-31.12.2013 aikana aiheutuneiden poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvausprosentista. Loppuvuoden 2013 aikana aiheutuneista vahingoista ja kustannuksista korvataan 60 prosenttia tulvavahinkolain korvausperusteiden mukaisista vahingoista maa- ja metsätalouden harjoittajan tulvavahinkolain mukaisesti korvattavista vahingoista. Asetus tulee voimaan 8.10.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että aiemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetyt tarkemmat säännökset neuvontajärjestölle maksettavasta korvauksesta ja vahinkoarvion suorittamisesta viljelijältä kunnalle perittävästä maksusta nostetaan valtuuksien muutoksen edellyttämälle tasolle. Kunta voi periä hakijalta maksun, jonka suuruus on enintään 20 euroa arviointikerralta ja tämän lisäksi enintään kaksi euroa kultakin alueen alkavalta hehtaarilta. Satovahinkojen arvioinnissa käytettävästä asiantuntija-avusta korvausta voidaan maksaa tuntipalkkiota enintään 50 euroa ja matkakustannusten korvauksena enintään kulloinkin voimassa oleva verovapaa matkakustannuskorvaus. Asetus tulee voimaan 8.10.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 2.10.2014 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää maastavientilupa Patria Land Services Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella yritys saa viedä 32 kappaletta 120 mm Patria Nemo kranaatinheitinjärjestelmiä sekä sen erikoistyökaluja, testausvälineitä ja varaosia Kanadan ja Amerikan yhdysvaltojen kautta Saudi-Arabian Kuningaskuntaan. (PLM osastopäällikkö Jukka Juusti 0295 140 400)

Periaatepäätös - Valtioneuvoston arvio julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa koskevan keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista vaarantavasta merkittävästä poikkeamasta sekä arvion johdosta tehtävät toimenpiteet. (VM osastopäällikkö Markus Sovala 0295 530 186)

Päätös hyväksyä vuoden 2015 alustava talousarviosuunnitelma. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 473/2013 mukaisesti euroalueen jäsenvaltiot toimittavat 15.10. mennessä tulevaa vuotta koskevat alustavat talousarviosuunnitelmansa komissiolle. Alustavat talousarviosuunnitelmat kuuluvat syksyisin toteutettavaan koordinoituun valvontamenettelyyn. Alustavan talousarviosuunnitelman perusteella pitäisi pystyä toteamaan mahdolliset poikkeamat viimeisimmässä vakausohjelmassa esitetystä julkisen talouden strategiasta. Alustava talousarviosuunnitelma pitää sisällään tiedot makrotalouden ennusteista ja oletuksista, julkisen talouden tavoitteista, tulo- ja menoennusteista politiikan pysyessä muuttumattomana, tulo- ja menotavoitteista, talousarvioesitykseen sisältyvistä päätösperäisistä toimenpiteistä, unionin kasvu- ja työllisyysstrategian tavoitteista ja maakohtaisista suosituksista ja viimeisimmän vakausohjelman ja alustavan talousarviosuunnitelman vertailusta sekä menetelmiä koskevan liitteen. Vuoden 2015 alustavan talousarviosuunnitelman pohjana toimii hallituksen 15.9.2014 eduskunnalle antama vuoden 2015 talousarvioesitys, joka perustuu pitkälti kevään 2014 kehyspäätökseen, vuoden 2014 lisätalousarvioihin sekä vuoden 2015 peruspalvelubudjettiin. (VM osastopäällikkö Markus Sovala 0295 530 186)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen syysistuntokaudelle 3.11.-7.11.2014 sisäministeri Päivi Räsänen varaedustajinaan valtiosihteeri Marjo Anttoora, ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola. (OKM hallitusneuvos Merja Leinonen 0295 330 191)

Päätös oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriö perustamaan uusi valtion kokonaan omistama Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -niminen osakeyhtiö sekä allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimus ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat sekä merkitsemään valtion puolesta kaikki perustettavan osakeyhtiön osakkeet ja maksamaan osakkeista 2 500 euron vähimmäispääomaa vastaava määrä sekä muut perustamiskustannukset. (TEM hallitusneuvos Matti Hietanen 0295 060 100)

Päätös asettaa valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta toimikaudeksi 2.10.2014-1.10.2018. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori, teologian tohtori Jaana Hallamaa Helsinki; varapuheenjohtaja: teologian maisteri, tietokirjailija Jaakko Heinimäki Helsinki; jäsenet (varajäsenet suluissa): kauppatieteiden tohtori, professori Simo Vehmas Helsinki (teologian tohtori Sampo Muurinen Helsinki), liittohallituksen puheenjohtaja Jukka Sariola Helsinki (koulutuskoordinaattori Kaj Collin Porvoo), toimittaja Annika Rentola Siuntio (toiminnanjohtaja Eila Okkonen Helsinki), johtajaylilääkäri Eva Salomaa Rovaniemi (perusturvajohtaja Vesa Isoviita Kuusamo), vanhuspalvelujohtaja Arja Peiponen Helsinki (vanhuspalvelujohtaja Tuija Koivisto Keuruu), terveystieteiden tohtori, dosentti Lauri Kuosmanen Järvenpää (johtajaylilääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri Kati Myllymäki Mikkeli), professori, neurologian ja geriatrian erikoislääkäri Raimo Sulkava Helsinki (psykiatrian erikoislääkäri, professori Jyrki Korkeila Turku), hammaslääkäri Ulla Hautanen Helsinki (työterveyshuollon erikoislääkäri Kari-Pekka Martimo Helsinki), lastensuojelun koordinaattori Maija Uramo Vantaa (valtiotieteiden lisensiaatti, erikoissuunnittelija Päivi Sinko Helsinki), toiminnanjohtaja Päivi Topo Helsinki (toimitusjohtaja Markku Niemelä Espoo), varatuomari, hallinto-oikeustuomari Jaana Hemminki Helsinki (käräjätuomari Petri Honka Lahti), neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen Helsinki (oikeustieteen tohtori, dosentti Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Helsinki), professori, terveystieteiden tohtori Anna-Maija Pietilä Kuopio (professori, lääketieteen tohtori Juho Lehto Tampere), professori, filosofian tohtori Veikko Launis Turku (professori, valtiotieteiden tohtori Anneli Anttonen Tampere), kansanedustaja Sanna Lauslahti Espoo (kansanedustaja Anu Urpalainen Imatra), kansanedustaja Ari Jalonen Pori (kansanedustaja Johanna Jurva Hollola), kansanedustaja Tapani Tölli Tyrnävä (kansanedustaja Elsi Katainen Pielavesi) ja kansanedustaja Hanna Tainio Tampere (kansanedustaja Anneli Kiljunen Lappeenranta). (STM hallitusneuvos Pirjo Kainulainen 0295 163 092)

Päätös asettaa valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta toimikaudeksi 2.10.2014-1.10.2018. Kokoonpano: puheenjohtaja: lääketieteen ja kirurgian tohtori, dosentti, kliinisen farmakologian ja neurologian erikoislääkäri Tapani Keränen Tampere; varapuheenjohtaja: lääketieteen tohtori, tutkimusprofessori, lastenneurologian erikoislääkäri Ilona Autti-Rämö Espoo; jäsenet (varajäsenet suluissa): lääketieteen tohtori, kliinisen farmakologian ja yksilöllisen lääketieteen professori, kliinisen farmakologian erikoislääkäri Janne Backman Espoo (lääketieteen tohtori, ma. kliininen opettaja, kliininen farmakologia Aleksi Tornio Helsinki), lääketieteen tohtori, dosentti, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri Miia Turpeinen Oulu (terveystieteiden maisteri, kasvatustieteen maisteri, erikoissairaanhoitaja/kätilö Anne-Marjo Saarenmaa Forssa), lääketieteen tohtori, psykiatrian erikoislääkäri Kristian Läksy Oulu (lääketieteen tohtori, psykiatrian erikoislääkäri Sami Räsänen Oulu), lääketieteen tohtori, lastentautien erikoislääkäri Kristiina Aalto Espoo (hammaslääketieteen tohtori, sosiaalihammaslääketieteen professori Satu Lahti Tampere), lääketieteen tohtori, ma. sisätautien, erityisesti kardiologian professori, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Kjell Nikus Pirkkala (lääketieteen tohtori, dosentti, terveydenhuollon erikoislääkäri Arto Palmu Kangasala), lääketieteen ja kirurgian tohtori, tautiopin professori Ylermi Soini Kuopio (filosofian tohtori, biometria Johanna Seppänen Helsinki), lääketieteen tohtori, fysiologian, erityisesti liikuntafysiologian professori, kliinisen fysiologian ja liikuntatieteen erikoislääkäri Heikki Tikkanen Helsinki (lääketieteen ja kirurgian tohtori, dosentti, keuhkosairauksien ja kliinisen fysiologian erikoislääkäri Päivi Piirilä Helsinki), lääketieteen ja kirurgian tohtori, professori, epidemiologia Markku Koskenvuo Espoo (filosofian tohtori, dosentti, epidemiologia Jari Haukka Helsinki), terveystieteiden tohtori, kliinisen hoitotieteen professori Sanna Salanterä Turku (terveydenhuollon tohtori, hoitotieteen professori Helvi Kyngäs Kempele), valtiotieteiden tohtori, dosentti, filosofinen etiikka, maallikko Helena Siipi Turku (teologian tohtori, sosiaalietiikan professori; maallikko Jaana Hallamaa Helsinki), oikeustieteen tohtori, valtiotieteiden maisteri, dosentti Liisa Nieminen Vantaa (oikeustieteen maisteri, filosofian tohtori biokemia Tuula Stark Turku), oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, lääkintä- ja bio-oikeus Sirpa Soini Espoo (oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Jari-Pekka Tuominen Turku) ja hallintosihteeri, maallikko Sirpa-Maija Vuorinen Helsinki (teologian tohtori, dosentti, maallikko Ville Jalovaara Helsinki). (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta ja laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 204/2013 vp). Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia muutetaan siten, että jokaisella on oikeus saada Verohallinnon ylläpitämästä verovelkarekisteristä siihen talletettu tieto yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröidyn muun yrityksen kuin luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verovelasta. Rekisteristä ilmenee tieto siitä, onko yrityksellä vähintään 10 000 euroa sellaisia erääntyneitä ja suorittamatta olevia Verohallinnon kantamia veroja, joista ei ole Verohallinnon tekemää maksujärjestelyä tai muutoksenhakuviranomaisen täytäntöönpanon keskeytystä koskevaa määräystä. Verovelkarekisteriin merkitään lisäksi tieto siitä, onko yritys laiminlyönyt arvonlisäveroa tai työnantajasuorituksia koskevan ilmoittamisvelvollisuuden. Tieto verovelasta on poistettava rekisteristä viivytyksettä sen jälkeen, kun tieto suorituksesta on saapunut sähköisesti Verohallinnolle, maksujärjestely on tehty tai Verohallinto on saanut tiedon muutoksenhakuviranomaisen täytäntöönpanon keskeytystä koskevasta päätöksestä. Verovelkarekisterin julkiset tiedot luovutetaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sähköisen verkkopalvelun välityksellä tiedon hakijan yksilöimästä yrityksestä. Verohallinto voi lisäksi antaa tilaajalle tilaajavastuulaissa tarkoitetun selvittämisvelvollisuuden täyttämiseksi verovelkarekisterissä olevat tiedot sellaisesta yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröidystä luonnollisesta henkilöstä ja kuolinpesästä, joka on merkitty kaupparekisteriin tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tiedonhaku edellyttää tietoa hakevan luotettavaa tunnistautumista. Vastaavat tiedot voidaan antaa hankintayksikölle hankintalaissa tarkoitetusta tarjoajasta tarjouskilpailusta poissulkemisperusteen selvittämiseksi. Tietoja voidaan antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla. Tilavastuulakia muutetaan siten, että tilaaja voi pääosin täyttää lain edellyttämän sopimuspuolen verovelkatilannetta koskevan selvitysvelvoitteen selvittämällä tämän verovelkaa koskevat tiedot verovelkarekisteristä. Lait tulevat voimaan 1.12.2014. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta, laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta, laki opintotukilain 5 a §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n muuttamisesta, laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13 ja 24 §:n muuttamisesta ja laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 12/2014 vp). Ammatillisesta koulutuksesta annettuun lainsäädäntöön tehdään ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämiseen liittyviä muutoksia. Muutoksilla luodaan puitteet selkeämmälle ja paremmin työelämän vaatimuksia vastaavalle tutkintorakenteelle sekä tutkintojen perusteiden uudistamiselle. Tavoitteena on myös vahvistaa ammatillisten tutkintojen osaamisperusteista määrittelyä ja tutkinnon osiin perustuvaa rakennetta, mikä tukee joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista ja edistää aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavien ammatillisten perustutkintojen mitoitusperusteena otetaan käyttöön ECVET-suositukseen perustuvat osaamispisteet, jotka korvaavat opintoviikot. Ammatillisiin perustutkintoihin kuuluvia yhteisiä tutkinnon osia selkeytetään ryhmittelemällä ne aiempaa laajemmiksi osaamisperusteisiksi tutkinnon osiksi. Lait tulevat voimaan 1.8.2015. (OKM hallitusneuvos Piritta Sirvio 0295 330 336)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Kirsti Kaupin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Serbian tasavallan hallituksen välinen sopimus niiden diplomaattisissa edustustoissa ja konsuliedustustoissa tai kansainvälisissä järjestöissä työskentelevän työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä. Perhe- ja puolisosopimuksilla sallitaan diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston henkilöstön perheenjäsenen työskentely vastaanottajavaltiossa ilman, että henkilö menettää diplomaattistatuksensa ja vapautuksen vastaanottajavaltion lainkäyttövallasta diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen (SopS 4/1970) asettamissa rajoissa. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, joten sen hyväksyminen tulee edellyttämään eduskunnan suostumusta. Tarkoituksena on, että sopimus allekirjoitettaisiin 9.10.2014 Serbian ulkoministerin Suomen vierailun yhteydessä. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 531 159)

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Kimmo Lähdevirran valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välinen lentoliikennesopimus. Konsolidoitu sopimus on luonteeltaan tavanomainen kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Lisäksi sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikenneoikeuksia. Sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaisesti myös määräykset koskien vapautuksia tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja näin ollen sopimuksen hyväksyminen edellyttää eduskunnan myötävaikutusta. Hallituksen esitys sopimuksen hyväksymisestä ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetaan eduskunnalle sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kun molemmat sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja kummankin sopimuspuolen sisäiset oikeudelliset vaatimukset on täytetty, sopimusosapuolet ilmoittavat toisilleen tällaisten vaatimusten täyttymisestä diplomaattinootteja vaihtamalla. Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä lukien, jolloin viimeinen ilmoitus on vastaanotettu. (LVM neuvotteleva virkamies Risto Saari 0295 342 311)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Bernin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Jari Luodon sivuakkreditointi Vatikaaniin sekä Riadin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Pekka Voutilaisen sivuakkreditointi Jemeniin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Kenraalimajuri Timo Pekka Kivisen määrääminen puolustusvoimien strategiapäälliköksi 1.1.2015 lukien sekä Länsi-Suomen sotilasläänin komentajan, prikaatikenraali Pekka Juhani Toverin määrääminen Kaartin jääkärirykmentin komentajaksi 1.1.2015 lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

hallitus
Sivun alkuun