Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 27.2.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.2.2014 11.32
Tiedote 77/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 27.2.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 7/2014 vp) eduskunnalle laiksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta. Taksinkuljettajan ajoluvan yläikäraja ehdotetaan poistettavaksi ja lakiin tehtäisiin sen johdosta kuljettajan vaatimuksia, ajoluvan voimassaoloa ja taksinkuljettajan valmiuksien kehittämistä koskevia muutoksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2014. (LVM hallitusneuvos Eija Maunu 0295 342 571)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 27.2.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (1106/2006) ja asetus tulevat voimaan 5.3.2014. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 0295 351 499)

Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus, laki (104/2014) ja asetus tulevat voimaan 16.3.2014. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 0295 351 499)

Valtioneuvoston asetus vuonna 2014 toimitettavissa Euroopan parlamentin vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista. Ennakkoäänestys ulkomailla toimitetaan keskiviikosta lauantaihin 14.-17.5.2014. Ennakkoäänestyksen ajanjakso edustustoissa tai niiden toimipaikoissa voi, sen mukaan kuin asetuksella säädetään, olla lyhyempi. Ennakkoäänestys järjestetään 83 eri valtiossa yhteensä 177 edustustossa tai edustuston toimipaikassa mukaan lukien Pääesikunnan ulkoasiainministeriölle esittämät kolme paikkaa. Vuonna 2009 Euroopan parlamentin vaaleissa oli 191 ennakkoäänestyspaikkaa 84 valtiossa. Asetus tulee voimaan 8.3.2014 ja on voimassa 31.5.2014 saakka. (OM neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen 0295 150 560)

Valtioneuvoston asetus sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta.. Lailla sähköverotuksen rakennetta muutettiin siten, että teollisuuden, kaivostoiminnan ja maatalouden lisäksi myös konesaleissa kulutetusta sähköstä kannetaan alennettu, sähköveroluokan II mukainen vero. Lakia sovelletaan sähköön, jota käytetään lain soveltamisalaan kuuluvassa konesalissa lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Laki (1072/2013) ja asetus tulevat voimaan 1.4.2014. (VM neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo 0295 530 248)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 27.2.2014 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä oikeusministeriön erityisasiantuntija Timo Makkonen valtioneuvoston esittelijäksi. (OM apulaisosastopäällikkö Sami Manninen 0295 150 318)

Päätös määrätä infektioylilääkäri, lääketieteen tohtori, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Maija-Liisa Rummukainen asiantuntijajäseneksi Helsingin hallinto-oikeuteen tartuntatautilaissa (583/1986) tarkoitettuihin asioihin 1.3.2014-31.10.2017. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)

Puolustusvoimien romumateriaalin myynti. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 0295 140 412)

Päätös myöntää vientilupa Sako Oy:lle. Vientiluvan perusteella Sako Oy vie seuraavat tuotteet Beretta Australia Pty Ltd:lle Australiaan 4.5.2015 mennessä: 110 kappaletta tarkkuuskiväärejä TRG-22 (cal. .308Win), 110 kappaletta tarkkuuskiväärejä TRG-22 (cal. .260Rem), 110 kappaletta tarkkuuskiväärejä TRG-42 (cal. .300WM), 110 kappaletta tarkkuuskiväärejä TRG-42 (cal. .338LM), 50 kappaletta TRG-22-/TRG-42-tarkkuuskiväärin piippuja (cal. .308Win, .260Rem, .300WM tai .338LM) ja 50 kappaletta TRG-22-/TRG-42-tarkkuuskiväärin lukkoja (cal. .308Win, .260Rem, .300WM tai .338LM). Tuotteet viedään metsästys- ja urheiluammuntakäyttöön. (PLM hallitussihteeri Juha Sepponen 0295 140 414)

Päätös muuttaa SBS Discovery Television Oy:lle televisiotoiminnan harjoittamista varten myönnettyä toimilupaa. SBS Discovery Television on hakenut muutosta valtioneuvoston sille vuonna 2010 myöntämään ohjelmistotoimilupaan, joka oikeuttaa televisiotoiminnan harjoittamiseen maanpäällisessä digitaalisessa televisioverkossa ensisijaisesti kanavanipussa E. Toimilupa on myönnetty musiikkiin ja musiikkiviihteeseen liittyvälle ohjelmistolle. Toimilupaa on pyydetty muutettavaksi ohjelmiston sisältöä koskevan toimilupamääräyksen osalta siten, että se kattaisi nykyistä joustavammin musiikkiviihteen ja siihen liittyvän sisällön, kuten popkulttuuriin ja life styleen liittyvän ohjelmiston. Hakemusta perustellaan valtioneuvoston hyväksymällä lausumalla, jonka myötä tietoyhteiskuntakaaren periaatteiden mukaisesti toimilupaehtoja koskevia päätöksiä ja muutoksia voidaan jo ennen lain voimaan tuloa käsitellä aiempaa joustavammin silloin, kun se on markkinoiden kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista. SBS Discovery Television toimilupaa muutetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla niin, että jatkossa toimiluvassa tarkoitetun ohjelmiston tulee koostua pääosin ja monipuolisesti koti- ja ulkomaisista musiikkivideoista, musiikkiin ja musiikkiviihteeseen yleisesti liittyvistä ohjelmista, ja toimitetusta kotimaisesta sisällöstä. (LVM ylitarkastaja Sini Wirén 0295 342 532)

Päätös muuttaa URHOtv Oy:lle televisiotoiminnan harjoittamista varten myönnettyä toimilupaa. URHOtv on hakenut muutosta valtioneuvoston sille vuonna 2010 myöntämään ohjelmistotoimilupaan, joka oikeuttaa televisiotoiminnan harjoittamiseen maanpäällisessä digitaalisessa televisioverkossa ensisijaisesti kanavanipussa B. Toimilupaa on pyydetty muutettavaksi televisio-ohjelmiston sisältöä koskevan toimilupamääräyksen osalta siten, että toimiluvalla voisi jatkossa esittää urheilusisältöjen lisäksi myös muita korkealuokkaisia viihde- ja ajanvieteohjelmia, kuitenkin niin, että kotimaisia urheilusisältöjä painotettaisiin edelleen ohjelmatarjonnassa. Hakemusta perustellaan valtioneuvoston hyväksymällä lausumalla, jonka myötä tietoyhteiskuntakaaren periaatteiden mukaisesti toimilupaehtoja koskevia päätöksiä ja muutoksia voidaan jo ennen lain voimaan tuloa käsitellä aiempaa joustavammin silloin, kun se on markkinoiden kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista. URHOtv:n toimilupaa muutetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla niin, että jatkossa toimiluvassa tarkoitetun ohjelmiston tulee edelleen sisältää monipuolisesti erityyppisiä kotimaista urheilu- ja liikuntatapahtumia käsitteleviä lähetyksiä sekä muuta urheiluun ja liikuntaan liittyvää ohjelmistoa mutta ohjelmisto voi sisältää kohtuullisessa määrin myös yleisiä viihde- ja ajanvieteohjelmia mukaan lukien elokuvat, dokumentit ja sarjat. (LVM ylitarkastaja Sini Wirén 0295 342 532)

Päätös maakunnan kehittämisrahan alueellisesta jaosta 2014. Maakuntien liitoille, jotka toimivat alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain mukaisina aluekehittämisviranomaisina jaetaan yhteensä 5 700 000 euroa seuraavasti: Uusimaa 675 000 euroa, Varsinais-Suomi 400 000 euroa, Pohjois-Pohjanmaa 380 000 euroa, Kymenlaakso 360 000 euroa, Pohjois-Karjala 345 000 euroa, Pirkanmaa 345 000 euroa, Lappi 340 000 euroa, Etelä-Pohjanmaa 340 000 euroa, Pohjois-Savo 305 000 euroa, Pohjanmaa 280 000 euroa, Keski-Suomi 280 000 euroa, Satakunta 260 000 euroa, Etelä-Savo 250 000 euroa, Etelä-Karjala 250 000 euroa, Päijät-Häme 250 000 euroa, Häme 225 000 euroa, Kainuu 210 000 ja Keski-Pohjanmaa 205 000 euroa. Lisäksi määrärahasta osoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön 366 000 euroa. Samalla jaetaan vuonna 2012 työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön osoitetusta osuudesta seutukaupunkipilottien koordinointiin ja toimintasuunnitelmien mukaiseen toimintaan 220 000 euroa seuraavasti: Etelä-Pohjanmaan liitto: Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit 60 000 euroa, Satakuntaliitto: Pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky 60 000 euroa, Lapin liitto: Arktisuus 60 000 euroa ja Etelä-Karjalan liitto: Matkailun ja hyvinvoinnin kehittäminen seutukaupungeissa 40 000 euroa. (TEM kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo 0295 062 131)

Päätös asettaa Geologian tutkimuskeskuksen johtokunta toimikaudeksi 1.3.2014-28.2.2017. Kokoonpano: puheenjohtaja: CTO Tarmo Tuominen Nordkalk Oy Ab; varapuheenjohtaja: ylijohtaja Esa Härmälä työ- ja elinkeinoministeriö; jäsenet: ylijohtaja Pirkko Saarela Lapin ELY-keskus, toimitusjohtaja Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, erityisasiantuntija Susanna Wähä ympäristöministeriö ja professori, johtaja Eeva Jernström Lappeenrannan teknillinen yliopisto. (TEM neuvotteleva virkamies Anne Rothovius 0295 063 532)

Päätös asettaa valtuuskunta Itämeren suojelukomission 35. vuosikokoukseen 5. ja 6.3.2014 Helsingissä. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen ympäristöministeriöstä ja jäsenet ovat Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikka ulkoasiainministeriöstä, hallitusneuvos Lolan Eriksson liikenne- ja viestintäministeriöstä, neuvotteleva virkamies Maria Laamanen ympäristöministeriöstä, ylitarkastaja Marja-Liisa Tapio-Biström maa- ja metsätalousministeriöstä, kalatalousylitarkastaja Heikki Lehtinen maa- ja metsätalousministeriöstä, vesibiologi Mikael Wennström Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta, ryhmäpäällikkö Anna-Stiina Heiskanen Suomen ympäristökeskuksesta, johtava asiantuntija Anita Mäkinen liikenteen turvallisuusvirasto Trafista sekä johtava asiantuntija Jorma Kämäräinen liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. (YM hallitussihteeri Sara Viljanen 0400 399 089)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 27.2.2014 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvokset Markku Virri 1.9.2014 lukien ja Anne Saloranta 1.3.2014 lukien ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkoihin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki rikoslain 17 luvun 7 ja 8 §:n muuttamisesta ja laki rajavartiolain 72 §:n muuttamisesta (HE 164/2013 vp). Laittoman maahantulon järjestämistä koskevaa rikoslain säännöstä muutetaan niin, että rangaistavaa on tuoda maahan ulkomaalainen, jonka maahantuloon vaadittava matkustusasiakirja, viisumi, oleskelulupa tai matkustusasiakirjaan rinnastettava muu asiakirja on saatu viranomaiselta asiakirjan myöntämisen kannalta merkityksellisen totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon avulla, lahjomalla viranomainen tai virkamiehen väkivaltaisella vastustamisella. Teon rankaisemattomuutta koskevaa säännöstä täsmennetään. Rikoslain valtionrajarikossäännöksessä viitataan rajavartiolakiin ja sen rajavyöhykkeellä kiellettyä tai luvanvaraista liikkumista tai oleskelua koskeviin säännöksiin. Samalla rajavartiolakia muutetaan niin, että vastaavat teot eivät enää ole rangaistavia rajavyöhykerikkomuksena. Lait tulevat voimaan 1.4.2014. (OM lainsäädäntöjohtaja Lena Andersson 0295 150 244)

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä, laki rikosrekisterilain muuttamisesta ja laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta (HE 149/2013 vp). Lailla lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä pannaan osaltaan täytäntöön lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun direktiivin velvoitteet. Lain mukaan lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta voidaan selvittää rikosrekisteritietojen ja sakkorekisteritietojen avulla. Otteen antaa vapaaehtoistehtävän järjestäjän pyynnöstä Oikeusrekisterikeskus. Myös rikosrekisterilakiin ja niin sanottuun EU-rikosrekisterilakiin tehdään tarvittavat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.5.2014. (OM lainsäädäntöjohtaja Lena Andersson 0295 150 244)

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 195/2013 vp). Maahanmuuttovirastolle ja paikallispoliisille annetaan oikeus tallettaa ulkomaan kansalaisia koskevia perustietoja väestötietojärjestelmään silloin, kun pyyntö tallettamisesta on esitetty Maahanmuuttovirastolle, paikallispoliisille tai Suomen edustustolle ulkomailla oleskelulupaa, oleskelukorttia tai oleskeluoikeuden rekisteröintiä koskevan hakemuksen yhteydessä, ja kyseinen lupa myönnetään tai oleskeluoikeus rekisteröidään. Samalla muutetaan myös ulkomaan kansalaisia koskevien ja ulkomaiseen tapahtumaan perustuvien tietojen luotettavuuden arviointia koskevaa sääntelyä, jotta kaikkien rekisteröinnin edellytykset muuten täyttävien henkilöiden tiedot voidaan tallettaa väestötietojärjestelmään. Kuolinpesän yhteyshenkilöä koskevien tietojen tallettamisvelvoitteesta luovutaan. Lakiin lisätään säännös julkiseen käyttöön tarkoitettujen tiedostojen muodostamisesta ja käytöstä. Lisäksi lain siirtymäsäännöksiä muutetaan niin, että Väestörekisterikeskuksen on annettava väestötietojärjestelmässä oleville rakennuksille pysyvä rakennustunnus ja tehtävä tästä johtuvat järjestelmämuutokset vuoden 2014 loppuun mennessä. Laki tulee voimaan 1.3.2014. Lain 22 §:n voimaantulosta säädetään kuitenkin valtioneuvoston asetuksella. (VM lainsäädäntöneuvos Assi Salminen 0295 530 560)

Laki valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 188/2013 vp). Lain asetuksenantovaltuutta koskevaa säännöstä täsmennetään. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä taiteilija-apurahavuosien määrästä ja apurahakaudesta, apurahojen hakemista ja myöntämistä koskevista ajankohdista, taiteilija-apurahakauden alkamisesta ja muuttamisesta, apurahan uudelleen jakamisesta, eläkkeestä sekä siitä kenelle ja mihin tarkoituksiin taiteilija-apurahoja voidaan myöntää. Laki tulee voimaan 1.4.2014. (OKM hallitussihteeri Toni Tuomainen 0295 330 360)

Laki alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta (HE 70/2013 vp). Alkoholilakiin lisätään määritelmiä kielletyistä mietojen alkoholijuomien ja vähintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien mainonnan keinoista. Yleisillä paikoilla toteutettu alkoholimainonta on eräin poikkeuksin kiellettyä. Televisiomainonnan kielletty esitysaika on kello 7-22 ja sama aikarajoitus säädetään myös radiomainonnalle. Alkoholimainonta on kielletty myös, jos siinä käytetään kuluttajan osallistumista peliin, arpajaisiin tai kilpailuun sekä sen kaupallinen toteuttaja käyttää hallitsemassaan tietoverkon palvelussa kuluttajien tuottamaa sanallista tai kuvallista sisältöä tai saattaa palvelun välityksellä kuluttajien jaettavaksi tuottamaansa tai kuluttajien tuottamaa sanallista tai kuvallista sisältöä. Väkevien alkoholijuomien mainonnan sääntelyä selvennetään muun muassa poistamalla alan ammattijulkaisujen lupamenettely. Laki tulee voimaan 1.1.2015. Lain 33 §:n 4 momentti tulee kuitenkin voimaan 1.4.2014. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 0295 163 341)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Bernin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Alpo Rusin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2014 ja Tallinnan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Aleksi Härkösen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2014. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Brasílian suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Jari Luoto Bernissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2014 lukien, ulkoasiainneuvos Markku Virri Brasíliassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2014 lukien, ulkoasiainneuvos Kirsti Narinen Tallinnassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2014 lukien, ulkoasiainneuvos Anne Saloranta Windhoekissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.3.2014 lukien samalla peruuttaen Pretoriassa olevan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Petri Salon sivuakkreditoinnin Namibiaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Maputon suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Seija Toron sivuakkreditointi Angolaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

 
Sivun alkuun