Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 28.8.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
28.8.2014 10.53
Tiedote 341/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 28.8.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 102/2014 vp) eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi konsulipalvelulakia. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa konsulipalveluiden järjestäminen Suomen edustustoverkossa ulkomailla joustavammin tarpeen ja kysynnän mukaan. Esityksen mukaan myös ulkoasiainministeriö voisi antaa sellaisia konsulipalveluja, jotka soveltuvat annettavaksi ulkoasiainministeriössä ja jotka eivät edellytä konsuliasian hoitamista asianomaisessa valtiossa. Palvelut hädänalaisessa asemassa oleville suomalaisille hoidettaisiin kuitenkin jatkossakin siinä edustustossa, mitä tapauksen vakavuus ja kiireellisyys edellyttävät. Tarkemmat säännökset edustustojen ja ulkoasiainministeriön antamista konsulipalveluista annettaisiin tasavallan presidentin asetuksella. Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotukset laeiksi kansalaisuuslain muuttamisesta, passilain muuttamisesta, ulkomaalaislain muuttamisesta sekä asevelvollisuuslain muuttamisesta. Näihin lakeihin ehdotetaan lisättäviksi asianmukaiset viittaussäännökset ehdotettuun konsulipalvelulakiin ja sen nojalla annettavaan asetukseen. (UM lähetystöneuvos Teemu Turunen 0295 351 063)

Hallituksen esitys (HE 103/2014 vp) eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan ihmiskauppaa ja paritusta koskeviin rangaistussäännöksiin tehtäväksi muutoksia, joiden myötä ihmiskauppaa koskeva kriminalisointi paremmin vastaa kansainvälisesti asetettuja ihmiskauppaa koskevia kriminalisointivelvoitteita. Muutokset myös selventäisivät rajanvetoa ihmiskaupparikosten ja paritusrikosten välillä. Parituksen kohteena olleen henkilön asemaa rikosprosessissa parannettaisiin. Rikoslain lisäksi muutoksia tehtäisiin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettuun lakiin, liiketoimintakiellosta annettuun lakiin, pakkokeinolakiin ja esitutkintalakiin. (OM lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt 0295 150 492)

Hallituksen esitys (HE 104/2014 vp) eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutoksia vakuutusoikeuslakiin. Esityksessä ehdotetaan, että määrätyissä asioissa vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoja kevennettäisiin luomalla nykyisten kolmi- ja viisijäsenisten kokoonpanojen rinnalle yhden tuomarin kokoonpano sekä yhden tuomarin ja lääkärijäsenen muodostama kokoonpano. Lisäksi ehdotetaan, että lainkäyttöasioita ei olisi välttämätöntä ratkaista muodollisessa istunnossa, jossa kaikki ratkaisuun osallistuvat jäsenet ovat samanaikaisesti läsnä, mikäli kaikki ratkaisukokoonpanon jäsenet ovat ratkaisusta yksimielisiä. Edelleen ehdotetaan lisättäväksi säännökset lisäselvityksen rajoittamista ratkaisupäivään ja vakuutusoikeuden velvollisuudesta antaa muutoksenhakijalle tiedot asian vireille tulosta, arvioidusta käsittelyajasta, kirjallisen ja suullisen selvityksen huomioon ottamisesta sekä ohjeista lisäselvityksen toimittamiseksi. Lakiin ehdotetaan kirjattavaksi myös selkeämpi säännös siitä, että yksityisellä asianosaisella on oikeus pyytää suullisen käsittelyn toimittamista vakuutusoikeudessa hallintolainkäyttölaissa säädetyllä tavalla. Vakuutusoikeuteen ehdotetaan perustettavaksi vakinainen ylilääkärin virka. Vakuutusoikeuden lääkärivarajäsenen nimike ehdotetaan muutettavaksi vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäriksi. Asiantuntijalääkäreiltä olisi mahdollista pyytää asianosaisjulkisia asiantuntijalääkärilausuntoja. Lääkärijäsenten ja asiantuntijalääkäreiden nimittämismenettelyä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa siten, että se perustuisi avoimeen hakuun. Lisäksi vakuutusoikeuden lääkärijäsenten, asiantuntijalääkäreiden sekä muiden sivutoimisten jäsenten nimittämiseen ehdotetaan liitettäväksi sidonnaisuuksien ilmoittamismenettely siten, kuin tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa on säädetty. Sotilastapaturma-asioiden ratkaisukokoonpanon osalta ehdotetaan, että työnantajatahon sivutoiminen jäsen määrättäisiin jatkossa puolustusministeriön ehdotuksesta. Lisäksi lakiin ehdotetaan eräitä muita vähäisiä tarkistuksia. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)

Hallituksen esitys (HE 105/2014 vp) eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annettua ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lakia. Siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annettuun lakiin lisättäisiin säännökset voimankäyttövälineiden kantamisesta, voimakeinojen käytöstä ja hätävarjelutilanteista. Rajavartiolaitoksen hallinnosta annettuun lakiin lisättäisiin säännös kriisinhallintaoperaatioon osallistuvan rajavalvonta-asiantuntijan asemasta. Tarkoituksena on selkiyttää kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön oikeudellista asemaa voimankäyttövälineiden kantamisen, voimakeinojen käytön ja hätävarjelun osalta. (SM erityisasiantuntija Johanna Puiro 0295 488 584)

Hallituksen esitys (HE 106/2014 vp) eduskunnalle laeiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annettua lakia sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia. Pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmään ehdotetaan lisättäväksi työntekijäliittymä, jonka avulla työnantaja ja hänen suostumuksellaan palvelujärjestelmää käyttävä työtekijä tai työ- tai käyttökorvauksen saaja voisivat antaa toisilleen laissa määriteltyjä palvelussuhteeseen liittyviä tietoja. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Verohallinto voisi salassapitosäännösten estämättä siirtää palvelujärjestelmään palkan sekä työ- ja käyttökorvausten ennakonpidätysten muutosta koskevat tiedot eli muutosverokorttitiedot. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2014. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuotta 2015 koskevien muutosverokorttien tietoihin. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

Hallituksen esitys (HE 107/2014 vp) eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta. Samalla eräitä muita lakeja ehdotetaan muutettavaksi. Laeilla toimeenpannaan Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan valvontaa ja seuraamuksia koskevaa lainsäädäntöä. Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi hallinnolliseen seuraamusjärjestelmän siirtymisen johdosta tarpeelliset muutokset rikoslakiin, Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annettuun lakiin, merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annettuun lakiin, kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annettuun lakiin ja sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Merkittävin esitys koskee hallinnolliseen järjestelmään siirtymistä yhteisen kalastuspolitiikan vastaisten tekojen seuraamuksia määrättäessä. Yhteisen kalastuspolitiikan vastaisten tekojen rikosperustaiset rangaistussäännökset esitetään kumottaviksi. Esityksessä on myös säännöksiä yhteisen kalastuspolitiikan valvontaa hoitavista viranomaisista ja niiden toimivaltuuksista, kalatalousalan toimijoiden ilmoitusvelvollisuuksista, valvonnassa käytettävistä tietojärjestelmistä ja kaupallisen merikalastuksen säätelystä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen. (MMM vanhempi hallitussihteeri Maja Mela 0295 162 249)

Hallituksen esitys (HE 108/2014 vp) eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä. Lisäksi muutettaisiin sosiaalihuoltolakia, kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia. Lain tarkoituksena olisi vahvistaa sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien tulisi edistää itsemääräämisoikeuden toteutumista antamissaan palveluissa. Laissa säädettäisiin myös rajoitustoimenpiteiden käytölle asetettavista yleisistä edellytyksistä, muun ohella välttämättömyys- ja suhteellisuusvaatimuksista sekä ihmisarvon kunnioittamisesta. Kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin tehtäisiin Yhdistyneiden kansakuntien vammaissopimuksen ja Suomen perustuslain edellyttämät muutokset. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että itsemääräämisoikeuslain mukaisiin käyttökustannuksiin voitaisiin myöntää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaista valtionosuutta. (STM neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö 0295 163 372)

Hallituksen esitys (HE 109/2014 vp) eduskunnalle laeiksi eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijän eläkelakia, yrittäjän eläkelakia, merimieseläkelakia, kunnallista eläkelakia, maatalousyrittäjän eläkelakia ja Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Lakeihin ehdotetaan lisättäväksi hallintolakia täydentävät säännökset päätöksen perustelemisesta. Lakeihin lisättäisiin säännökset siitä, mitä etuuspäätöksen perustelujen tulisi sisältää, jos päätös perustuu keskeisiltä osin lääketieteellisiin seikkoihin. Osittain tai kokonaan hylkäävän päätöksen perustelujen tulisi sisältää asian arviointiin pääasiallisesti vaikuttaneet seikat ja näiden seikkojen pohjalta tehdyt johtopäätökset. Lisäksi ehdotetaan, että edellä mainittuihin lakeihin lisättäisiin säännös asiantuntijalääkärin perustellusta arviosta. Säännös edellyttäisi, että etuusasian käsittelyyn osallistuva asiantuntijalääkäri laatisi asian valmistelun aikana perustellun arvionsa, joka tulisi kirjata asiakirjoihin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.8.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetun asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään lakiviittauksia koskevat muutokset, jotka perustuvat uuteen luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin. Asetus tulee voimaan 1.9.2014. (VM vanhempi hallitussihteeri Miki Kuusinen 0295 530 339)

Valtioneuvoston asetus Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan konsortiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Konsortiosopimus, laki (409/2014) ja asetus tulevat voimaan 1.9.2014. (OKM opetusneuvos Marja-Liisa Niemi 0295 330 228)

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulosta. Maaseudun kehittämisen tukemisesta annettu laki (28/2014) ja eräät siihen liittyvät lait on vahvistettu 17.1.2014. Lait liittyvät vuosia 2014-2020 koskevan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen. Aikaisemman vuosia 2007-2013 koskeneen Manner-Suomen kehittämisohjelman varoista ei enää myönnetä tukea maaseudun kehittämishankkeisiin eikä yritysten tukemiseen. Uuden ohjelmakauden näitä toimenpiteitä koskeva lainsäädäntö saatetaan voimaan 1.9.2014. Asetus tulee voimaan 1.9.2014 siirtymäsäännöksellä. (MMM lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa 0295 162 252)

Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan komission niin sanotun yhteentoimivuusdirektiivin täytäntöönpanosta 31.3.2014 antaman perustellun lausunnon 2013/2137 johdosta. Asetukseen lisättävä uusi pykälä on teknisluonteinen. Asetus tulee voimaan 1.9.2014. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 0295 342 470)

Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään mahdollisuus nimetä Valtion ydinjätehuoltorahaston toimitusjohtajalle sijainen. Lisäksi asetuksella muutetaan kauppa- ja teollisuusministeriö työ- ja elinkeinoministeriöksi, päivitetään viittaus vuoden 2007 tilintarkastuslakiin ja poistetaan hoidetut velvoitteet. Asetus tulee voimaan 1.9.2014. (TEM neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti 0295 064 836)

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten toimialueiden laajentamiseksi niin sanottuja puhtaasti kansallisia yritystukia koskevissa asioissa lukuun ottamatta keksintöasioita. Muutokset tehdään pykäliin, joissa säädetään mainittujen ELY-keskuksen toimialueista eräissä tehtävissä. Lisäksi lisätään uusi 17 a pykälä koskien toimivaltaisen ELY-keskuksen määräytymistä hankkeissa, jotka toteutetaan usean ELY-keskuksen toimialueella. Asetus liittyy 1.1.2014 lukien toteutettuun Euroopan unionin rakennerahastojen hallintomallin keskittämiseen Hämeen ELY-keskukseen Etelä-Suomen suuralueella, Keski-Suomen ELY-keskukseen Länsi-Suomen suuralueella, Etelä-Savon ELY-keskukseen Itä-Suomen suuralueella ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen Pohjois-Suomen suuralueella. Kansalliset yritystukiasiat lukuun ottamatta keksintöasioita siirretään hallinnollisesti samojen ELY-keskuksen ratkaistaviksi, jotka rakennerahastouudistuksen myötä vastaavat Euroopan aluekehitysrahastosta maksettavista yritystuista. Asetus tulee voimaan 15.9.2014. (TEM neuvotteleva virkamies Elina Isoksela 0295 063 719)

Valtioneuvoston asetus kemikaalineuvottelukunnasta. Asetuksella annettaan tarkempia säännöksiä kemikaalineuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä. Asetuksella päivitetään neuvottelukunnan tehtävät vastaamaan uuden EU:n ja kansallisen kemikaalilainsäädännön vaatimuksia. Asetus tulee voimaan 1.9.2014. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 0295 163 317)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 28.8.2014 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) 58. yleiskokoukseen 22.- 26.9.2014 Wienissä sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, varapuheenjohtaja suurlähettiläs Anu Laamanen ja jäsenet ovat alivaltiosihteeri Jaakko Laajava, suurlähettiläs Hannu Kyröläinen, suurlähettiläs Lars Backström, teollisuusneuvos Herkko Plit, yksikön päällikkö Sannamaaria Vanamo, erityisasiantuntija Tuuli-Maria Aalto, erityisasiantuntija Laura Manninen, erityisasiantuntija Pia Nordberg, erityisasiantuntija Mauri Riihonen, lähetystöneuvos Lauri Hirvonen, ulkoasiainsihteeri Sandra Hatzidakis, ulkoasiainsihteeri Anssi Leino, ulkoasiainsihteeri Kirsti Pohjankukka, neuvonantaja David Calic, pääjohtaja Petteri Tiippana, johtaja Lasse Reiman, johtaja Kirsi Alm-Lytz sekä johtaja Risto Paltemaa. (UM lähetystöneuvos Markku Virri 0295 351 531)

Päätös myöntää käräjätuomari Olli Kyrölle ero tuomarinvalintalautakunnan jäsenen tehtävästä sekä nimittää lautakunnan jäseneksi käräjätuomari Hanna Paronen 1.9.2014 lukien lautakunnan 14.5.2015. (OM hallitussihteeri Mika Risla 0295 150 190)

Päätös asettaa Suomen Akatemian hallitus toimikaudelle 29.8.2014-31.12.2018. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori Heikki Ruskoaho (farmakologia, lääkekehitys) Helsingin yliopisto; varapuheenjohtaja: tutkimusjohtaja Leena Suurpää Nuorisotutkimusseura; jäsenet: professori Pertti Alasuutari (sosiologia) Tampereen yliopisto, teknologiajohtaja Heidi Fagerholm Kemira Oyj, professori Riitta Keiski (aineen- ja lämmönsiirtotekniikka) Oulun yliopisto, professori Arto Mustajoki (Venäjän kieli ja kirjallisuus) Helsingin yliopisto ja Aalto-professori Risto Nieminen (materiaalifysiikka) Aalto-yliopisto. (OKM opetusneuvos Erja Heikkinen 0295 330 101)

Päätös myöntää vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekuriselle ero näyttelyiden valtiontakuulautakunnan jäsenen tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen turvallisuuspäällikkö Aku Pänkäläinen lautakunnan 31.10.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen 0295 330 081)

Päätös asettaa kuluttaja-asiain neuvottelukunta toimikaudeksi 1.9.2014-31.8.2017. Kokoonpano: puheenjohtaja: työministeri Lauri Ihalainen; varapuheenjohtaja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson; jäsenet (suluissa varajäsenet): ylijohtaja Pekka Timonen (kaupallinen neuvos Tomi Lounema) työ- ja elinkeinoministeriö, lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen (lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen) oikeusministeriö, johtaja Hannu Ijäs (neuvotteleva virkamies Meri Paavola) sosiaali- ja terveysministeriö, ylijohtaja Päivi Hentunen (apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko) Kilpailu- ja kuluttajavirasto, puheenjohtaja Pauli Ståhlberg (varapuheenjohtaja Päivi Korpiola) Kuluttajariitalautakunta, tutkimuspäällikkö Petteri Repo (johtaja Päivi Timonen) Kuluttajatutkimuskeskus, lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen (elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi) maa- ja metsätalousministeriö, opetusneuvos Kristina Kaihari (opetusneuvos Marjaana Manninen) Opetushallitus, toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt (viestintäpäällikkö Silja Varjonen) Maa- ja kotitalousnaisten keskus, toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä (kehittämispäällikkö Teija Jerkku) Marttaliitto ry, puheenjohtaja Nina Konu (varapuheenjohtaja Anneli Tyrväinen) Kuluttajaoikeusneuvojat ry, pääsihteeri Juha Beurling (johtava lakimies Tuula Sario) Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry, päälakimies Risto Airikkala Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry (toiminnanjohtaja Johan Åberg Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund rf), lainsäädäntöasiain päällikkö Janne Makkula (lainopillinen asiamies Albert Mäkelä) Suomen Yrittäjät, asiantuntija Janne Koivisto Päivittäistavarakauppa ry/Kaupan Liitto ry (toimitusjohtaja Katriina Jaakkola Kirjakauppiasliitto/Kaupan liitto ry), lakimies Raisa Harju (varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa) Keskuskauppakamari, asiantuntija Niina Harjunheimo (asiantuntija Jukka Lehtonen) Elinkeinoelämän keskusliitto, sopimusasiantuntija Mia Suominen SAK/PAM (ekonomisti Helena Pentti SAK), elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio (työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki) STTK, asiantuntija Elina Moisio (asiantuntija Tuomas Viskari) Akava, tutkija Satu Lähteemäki (tutkija Kristoffer Wilén) Suomen Luonnonsuojeluliitto, toiminnanjohtaja Berndt Nordman (varapuheenjohtaja Henna Timonen) Natur och Miljö rf, suunnittelija Kaarina Saramäki (yrittäjä Anne Blad) Vihreät De Gröna, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen (pääsihteeri Annika Kokko) Kansallinen Kokoomus, järjestö- ja koulutuspäällikkö Pia Lohikoski (tutkijatohtori Sinikka Torkkola) Vasemmistoliitto, lakimies Seija Turtiainen (yhteiskuntatieteiden maisteri Tuomo Paalanen) Suomen Keskusta, toiminnanjohtaja Christel Raunio (diplomi-insinööri Magnus Buchert) Ruotsalainen kansanpuolue, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (opiskelija Teemu Hirvonen) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Business intelligence asiantuntija Petri Muinonen (kotitalouden lehtori Riitta Cederberg) Suomen Kristillisdemokraatit ja kansanedustaja Ismo Soukola (toimistopäällikkö Marja-Leena Leppänen) Perussuomalaiset. (TEM kaupallinen neuvos Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen 0295 063 518)

Päätös Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) Suomen kumppanuussopimuksen 2014-2020 täydentämisestä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoitustietojen osalta. Kumppanuussopimuksen laadinta perustuu Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (ERI-rahastot) koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisasetukseen. Kumppanuussopimuksessa määritellään, miten ERI-rahastoilla edistetään Eurooppa 2020 -strategian älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun päämääriä ja tavoitteita. Lisäksi siinä kuvataan järjestelyt, joilla edistetään ERI-rahastojen yhdennettyä käyttöä, koordinoidaan ERI-rahastoja muiden asiaan kuuluvien unionin politiikkojen ja välineiden kanssa ja ERI-rahastojen yhteistyötoimien painopistealueet. Kumppanuussopimuksen hyväksyy Euroopan komissio. Valtioneuvosto hyväksyi kumppanuussopimuksen 23.1.2014. Hyväksytystä kumppanuussopimuksesta puuttui Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoitus, koska rahastoa koskeva asetus oli hyväksymättä ja Suomen saama rahoitussaanto varmistumatta. Muilta osin valtioneuvosto valtuutti tuolloin työ- ja elinkeinoministeriön viimeistelemään kumppanuussopimuksen Euroopan komission kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta, tai mikäli ERI-rahastojen toimenpideohjelmista valtioneuvostossa tai Ahvenanmaan maakuntahallituksessa tehdyt päätökset sitä edellyttävät. Suomen saanto Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta on 74 393 168 euroa. Se on kohdennettu kumppanuussopimuksessa Eurooppa 2020 -strategian temaattisille tavoitteille ja vuosittain. Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltavana olevassa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmassa 2014-2020 määritellään rahoituksen kohdentuminen tarkemmin eri toimenpiteisiin. Toimintaohjelma tuodaan valtioneuvoston hyväksyttäväksi myöhemmin. (TEM ylitarkastaja Johanna Osenius 0295 064 937)

Päätös määrätä fysiatrian erikoislääkäri, LT, dosentti Kaija Puustjärvi-Sunabacka työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan lääkärijäsen Aarne Kiviojan henkilökohtaiseksi varajäseneksi 28.8.2014 lukien lautakunnan 31.12.2016 päättyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

Päätös asettaa kemikaalineuvottelukunta toimikaudeksi 1.9.2014-31.8.2017. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen (johtaja Jari Keinänen) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä (neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri) ympäristöministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski (neuvotteleva virkamies Reetta Orsila) sosiaali- ja terveysministeriö, teollisuusneuvos Tapani Koivumäki (kaupallinen neuvos Matti Oivukkamäki) työ- ja elinkeinoministeriö, yli-insinööri Kristine Jousimaa sisäministeriö, erityisasiantuntija Miina Grönlund Liikenteen turvallisuusvirasto (neuvotteleva virkamies Mari Suominen liikenne- ja viestintäministeriö), johtaja Esa Nikunen (ryhmäpäällikkö Annette Ekman) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, yli-insinööri Jouni Räisänen (ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, kemikaaliasiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb (ympäristöpäällikkö Marja Ola) Kaupan Liitto ry, johtaja Juha Pyötsiä (johtava asiantuntija Eliisa Irpola) Kemianteollisuus ry ja työympäristösihteeri Kari Mäkelä (työehtosihteeri Markku Aaltovirta) TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry. (STM hallitussihteeri Helena Korpinen 0295 163 317)

Päätös määrätä ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jaakko Kuisma valtioneuvoston esittelijäksi. (YM ylitarkastaja Kaisa-Juulia Raita 0295 250 260)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 28.8.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 33/2014 vp) Euroopan keskuspankin suositus asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun neuvoston asetuksen (EY) n:o 2532/98 muuttamisesta (EKP:n sanktioasetuksen muutos). Suosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa kyseessä olevan asetuksen ja yhteistä valvontamekanismia koskevan asetuksen 1024/2013 mukaisten EKP:n valvontatehtävien hoitoon liittyviä hallinnollisia seuraamuksia koskevien säännösten sisältö. Lisäksi tarkoituksena on erottaa toisistaan toisaalta järjestelmä, jota sovelletaan EKP:n valvontatehtäviään hoitaessaan määräämiin hallinnollisiin seuraamuksiin, ja toisaalta järjestelmä, jota sovelletaan valvontatehtäviin liittymättömiin EKP:n määräämiin hallinnollisiin seuraamuksiin. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 0295 530 094)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 28.8.2014 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Vesa Vasara ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 8.9.2014 lukien. Samalla valtioneuvosto määräsi hänet ulkoasiainministeriön itäosaston apulaisosastopäällikön tehtävään määräajaksi 8.9.2014-31.8.2018. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Diplomi-insinööri Anna-Maija Karjalainen valtiovarainministeriön ICT-johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2014-13.3.2016, kuitenkin enintään viran haltijan virkavapauden ajaksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Laskentasuunnittelija, hallintotieteiden maisteri Marjo Huikari opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 29.9.2014 lukien. (OKM hallitussihteeri Leo Liukkonen 0295 330 196)

Hallitusneuvos, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Hanna-Mari Pekuri opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2014-30.4.2021, kuitenkin enintään viran vakituisen haltijan Jari Rajasen virkavapauden ajaksi. (OKM hallitussihteeri Leo Liukkonen 0295 330 196)

Valtioneuvosto myönsi Jussi Ilmari Yli-Lahdelle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön aluekehitysjohtajan virasta 1.9.2014-31.8.2015. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295 063 554)

Valtioneuvosto myönsi Anne Elisabeth Väätäiselle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2014-31.8.2015. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295 063 554)

Valtioneuvosto myönsi Satu Kristiina Keskiselle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2014-31.8.2019. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295 063 554)

Valtioneuvosto myönsi Kai Tapani Koivumäelle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2014-31.8.2016. (TEM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 0295 063 554)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Valtiosihteeri Kari Anttilan tai hänen estyneenä olleessaan johtaja Harri Syväsalmen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipuloinnista tehdyn yleissopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on urheilukilpailujen manipuloinnin estäminen, tutkiminen ja seuraamusten varmistaminen kansallisissa ja rajatylittävissä tapauksissa. (OKM ylitarkastaja Heidi Sulander 0295 330 298)

Kansliapäällikkö Harri Pursiaisen tai hänen estyneenä ollessaan hallitusneuvos, yksikön päällikkö Silja Ruokolan valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä kansainvälisestä tieliikenteestä 27.10.1995 tehdyn sopimuksen sekä sen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta. Sopimuksessa sovitaan vastavuoroisesta tieveroista vapauttamisesta, taksiliikenteestä ja kansallisen ajokortin kelpoisuudesta. Koska liikenne- ja viestintäministeriön käsityksen mukaan muutossopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, viedään muutossopimus hallituksen esityksellä erikseen eduskunnan hyväksyttäväksi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Muutossopimuksen 3 artiklan mukaan sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun saadaan viimeinen kirjallinen ilmoitus valtionsisäisten menettelyiden täyttymisestä.(LVM ylitarkastaja Iida Huhtanen 0295 342 613)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Everstiluutnantti Juha Antero Kurenmaalle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi ISAF-kriisinhallintaoperaatiossa Afganistanissa annetun määräyksen peruuttaminen 14.9.2014 lukien ja everstiluutnantti Pekka Antero Kortelaisen määrääminen tähän tehtävään 14.9.2014 lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

hallitus
 
Sivun alkuun