Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Valtioneuvoston yleisistunto 29.1.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 29.1.2015 13.36
Tiedote 45/2015

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettava tuki olisi puolet nykyisestä, jos metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saaduista jalostukseen soveltuvista rungonosista.

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 29.1.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 359/2014 vp) eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitettä siten, että polttoturpeen verotasoa alennetaan 1,50 eurolla megawattitunnilta. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. (VM lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 0295 530 372)

Hallituksen esitys (HE 360/2014 vp) eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettava tuki olisi puolet nykyisestä, jos metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saaduista jalostukseen soveltuvista rungonosista. Muilta osin tuen määräytymisperusteet pysyisivät ennallaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Valtioneuvoston lausuma; Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että tukijärjestelmän toimeenpanossa seurataan sen vaikutuksia ja ryhdytään tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin seuraavissa asiakokonaisuuksissa: 1) tukijärjestelmän vaikutukset puumarkkinoihin 2) tukijärjestelmän vaikutukset metsähakkeen käyttöön siten, että Suomi täyttää EU:n kanssa sovitun mukaisesti uusiutuvalle energian käytölle kansallisesti asetetut tavoitteet. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 29.1.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Liettuan liittymisestä Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta. Mukautukset ja asetus tulevat voimaan 3.2.2015. (VM neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro 0295 530 302)

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 2 momentin 10 kohdasta poistetaan Steiner-kouluja koskeva maininta, jolloin ne tulevat asetuksen mukaisen yhteishakumenettelyn piiriin. Asetus tulee voimaan 12.2.2015. (OKM opetusneuvos Heikki Blom 0295 330 074)

Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä. Asetuksella säädetään tarkemmin kansallisen varannon perustamisesta, perusteista, joilla tukioikeuksia voidaan myöntää kansallisesta varannosta ja tukioikeuksien myöntöperusteiden etusijajärjestyksestä. Lisäksi asetuksella säädetään myönnettävien tukioikeuksien arvon muuttamisesta ja tukioikeuksien siirtämisestä kansalliseen varantoon. Asetus tulee voimaan 3.2.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutoksilla saatetaan asetuksen säännöksiä linjaan muun lainsäädännön ja Suomen voimassa olevien kansanvälisten velvoitteiden kanssa, säädetään helpotuksia pätevyyskirjojen saamisen edellytyksiin sekä tehdään teknisiä muutoksia sanamuotojen yhtenäistämiseksi. Asetus tulee voimaan 9.2.2015. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 0295 342 491)

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden III ja IV muuttamisesta. Asetukseen tehdään kaksi muutosta. Ensin lisätään huumausaineluettelon liitteeseen III neljä uutta ainetta AH7921, metoksetamiini, 25I-NBOMe ja MDPV, joiden valvontaan ottamisesta on päätetty uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta tehdyn Euroopan unionin neuvoston päätöksen 2005/387/YOS mukaisesti. Näistä neljästä aineesta 25I-NBOMe ja MDPV on jo luokiteltu aiemmin kansallisesti huumausaineeksi ja nyt ne siirretään asetuksen liitteestä IV liitteeseen III. Toiseksi lisätään huumausaineluetteloon (liite IV) kansallisesti 2 uutta ainetta alfa-PVT ja 4F-alfa-PVP. Huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdan e-alakohdan ja 3 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan määritellä huumausaineeksi sellaisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka ovat terveydelle vaarallisia ja joista on tehty ilmoitus valvontaan ottamista varten EU:n neuvoston päätöksen mukaisesti tai jotka ovat tällaisen aineen paikkaisomeereja. Näiden muutosten lisäksi yhdenmukaistetaan liitteissä III ja IV listattujen aineiden nimet valtioneuvoston asetuksessa kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista käytetyn merkintätavan kanssa. Neuvoston päätöksellä kielletyistä aineista AH7921 muistuttaa vaikutuksiltaan opioideja. Metoksetamiini on samankaltainen kemiallinen tuote kuin kansainvälisen valvonnan piiriin kuuluva fensyklidiini eli PCP. 25I-NBOMe:llä on päihdekäytössä hallusinogeenisiä ja piristäviä vaikutuksia. Aine muistuttaa rakenteeltaan esimerkiksi 2C-B-ainetta, joka on luokiteltu YK:n yleissopimuksissa huumausaineeksi. MDPV on synteettinen katinonijohdannainen, joka muistuttaa YK:n yleissopimuksissa kiellettyä pyrovaleronia. Näistä aineista on tehty laajat eurooppalaiset haittojenarviointiraportit, joissa aineet on todettu terveydelle vaarallisiksi huumaantumistarkoituksessa käytettäviksi aineiksi, jotka ovat aiheuttaneet useammassa EU-maassa huumausaineiksi luokiteltujen aineiden kaltaisia haittoja. Kansallisesti luokiteltavat aineet alfa-PVT ja 4F-alfa-PVP ovat kansallisesti huumausaineeksi luokitellun alfa-PVP:n johdannaisia ja muistuttavat YK:n yleissopimuksella huumausaineeksi luokiteltua pyrovaleronia. Asetus tulee voimaan 2.2.2015. (STM neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta 0295 163 977)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Asetuksella määritellään kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi 141 niin sanottua muuntohuumetta, jotka eivät ole aiemmin olleet Suomessa valvonnan piirissä. Asetuksen antamisen jälkeen kyseisten aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen ovat huumausainelain 5 §:n 2 momentin mukaan kielletty. Tutkimus- ja teollinen toiminta sekä maahantuonti niitä käyttötarkoituksia varten, on edelleen sallittua ilmoituksen tekemisen jälkeen. Aineiden hallussapito ja käyttö ei ole rangaistavaa. Pääosa aineista on raportoitu eurooppalaisen järjestelmän (EWS) kautta Euroopan neuvoston uusia psykoaktiivisia aineita koskevasta tietojenvaihdosta, riskienarvioinnista ja valvonnasta antaman päätöksen 2005/387/ YOS mukaisesti. Asetukseen lisätään myös 25 järjestelmään ilmoitetun aineen paikkaisomeeria. Asetus tulee voimaan 2.2.2015. (STM neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta 0295 163 977)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Pykälään lisättävässä 2 momentissa säädetään, että muun kuin valtakunnalliseen seulontaohjelmaan kuuluvan seulonnan järjestäjän on hankittava Säteilyturvakeskuksen lausunto säteilyn käytöstä seulonnassa, jos siinä käytetään säteilyä. Säteilyturvakeskus on käytännössä antanut valtakunnallisen seulontaohjelman ulkopuolisista seulonnoista lausunnon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle säteilyn käytöstä, vaikka tästä ei ole erikseen säädetty. Jos muun seulonnan järjestäjä arvioi seulonnan oikeutetuksi, sen on niiden seulontojen osalta, joissa käytetään säteilyä, toimitettava tekemänsä oikeutusarvio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen tarkastettavaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi, onko seulonnalla saavutettava kansanterveydellinen hyöty suurempi kuin siitä aiheutuva kokonaishaitta. Säännös vastaa säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (423/2000) 39 §:n 2 momenttia, jossa todetaan, että muu kuin valtakunnallisen seulontaohjelman mukainen seulonta on erikseen perusteltava ja esitettävä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle arvioitavaksi. Kyseinen säännös kumotaan samassa yhteydessä. Asetus tulee voimaan 1.3.2015. (STM neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen 0295 163 239)

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriölle. Tätä koskeva terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muutos (1355/2014) tulee voimaan 1.2.2015. Muutoksen tarkoituksena on parantaa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallista strategista ohjausta, koulutusmäärien parempaa ennakointia ja kohdentamista sekä vahvistaa yliopistojen roolia koulutuksen sisällöllisessä ja laadullisessa kehittämisessä. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan yhteyteen perustetaan koordinaatiojaosto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen kansallista ohjausta varten. Koordinaatiojaoston kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun asetukseen lisätään säännökset koordinaatiojaoston kokoonpanosta ja tehtävistä. Voimassa olevan asetuksen yleislääketieteen erityiskoulutusta koskeva 5 § kumotaan. Säännös tulee sisältymään sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta. Asetus tulee voimaan 1.2.2015. (STM hallitussihteeri Eila Mustonen 0295 163 460)

Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriölle. Tätä koskeva terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muutos (1355/2014) tulee voimaan 1.2.2015. Muutoksen tarkoituksena on parantaa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallista strategista ohjausta, koulutusmäärien parempaa ennakointia sekä vahvistaa yliopistojen roolia koulutuksen sisällöllisessä ja laadullisessa kehittämisessä. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjauksen siirron myötä koulutuksen tutkintomuotoisuus poistuu. Koulutus on jatkossa yliopistotutkinnon jälkeistä ammatillista jatkokoulutusta. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen tavoitteista, opintojen rakenteesta, koulutusohjelmista ja muista opintojen perusteista sekä siitä, missä yliopistoissa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta annetaan. Asetus erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista kumotaan 1.2.2015 lukien. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta, joka sisällöltään vastaa kumottavaa asetusta, tulee voimaan samasta ajankohdasta lukien. Asetus tulee voimaan 1.2.2015. (STM hallitussihteeri Eila Mustonen 0295 163 460)

Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään sisältövaatimuksista ilmoitukselle, jonka toimenpiteestä vastaava tekee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle luonnonsuojelulain 65 b §:n mukaisesti. Luonnonsuojelulain uudessa, 1.2.2015 voimaan astuvassa 65 b §:ssä säädetään toimenpiteestä vastaavan ilmoitusvelvollisuudesta, mikäli toimenpiteestä saattaa aiheutua merkittävä heikentävä vaikutus Natura 2000 -alueeseen. Ilmoituksessa on annettava tiedot toimenpiteen toteuttajasta, toimenpidealueen sijainnista, kuvaus toimenpiteestä ja sen toteuttamistavasta, toimenpiteen toteuttamisen ajankohdasta ja kestosta sekä toimenpiteen vaikutuksista Natura 2000 -alueen suojelutavoitteisiin. Asetus tulee voimaan 2.2.2015. (YM hallitusneuvos Satu Sundberg 050 550 9483)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta. Vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen ja pientalojen energiakorjauksiin myönnettävien tarveharkintaisten avustusten myöntämisessä sovellettavia enimmäistulorajoja korotetaan, jotta nykyistä useampia avustuksen tarpeessa olevia voidaan avustaa. Uudistus liittyy Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman v. 2013-2017 täytäntöönpanoon. Avustuksiin käytettävissä olevaa euromäärää on valtion talousarvioesityksen täydennyksen perusteella lisätty, jotta saadaan liikkeelle kasvua, työllisyyttä, kilpailukykyä ja julkisen talouden tasapainoa edistäviä toimenpiteitä. Asetus tulee voimaan 1.2.2015. (YM lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari 0295 250 127)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta. Asetuksella korvataan voimassa oleva valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (435/2001), johon uusi asetus asiasisällöltään suurelta osin perustuu. Asetuksesta jätetään pois uuteen ympäristönsuojelulakiin (527/2014) siirretyt säännökset ja siihen tehdään tästä johtuvat teknisluonteiset muutokset. Asetusta sovelletaan ympäristönsuojelulain mukaisiin luvanvaraisiin ja rekisteröitäviin toimintoihin ja laitoksiin, joissa käytetään orgaanisia liuottimia. Asetuksen päästöjen rajoittamista koskevat velvoitteet ovat säilyneet voimassa olevan asetuksen mukaisina. Asetus on osa teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2010/75/EU) kansallista toimeenpanoa. Asetus tulee voimaan 5.2.2015. (YM neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 0295 250 117)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 29.1.2015 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Annina Tanhuanpää valtioneuvoston esittelijäksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Päätös myöntää puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindbergille ja toimitusjohtaja Mikko Pukkiselle ero Huoltovarmuusneuvoston jäsenyydestä ja nimittää puolustusvoimain sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi ja toimitusjohtaja Jyri Häkämies Huoltovarmuusneuvoston jäseniksi 30.6.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (TEM kaupallinen neuvos Matti Oivukkamäki 0295 047 040)

Päätös asettaa työ-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvosto toimikaudeksi 29.1.2015-28.1.2018. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtajana toimii käsiteltävästä asiasta riippuen työministeri tai opetusministeri; varapuheenjohtajat: osastopäällikkö Tuija Oivo (työmarkkinaneuvos Teija Felt) työ- ja elinkeinoministeriö ja kansliapäällikkö Anita Lehikoinen (johtaja Kirsi Kangaspunta) opetus- ja kulttuuriministeriö; jäsenet: alivaltiosihteeri Timo Lankinen (ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen) valtioneuvoston kanslia, valtiosihteeri Martti Hetemäki (budjettineuvos Juha Majanen) valtiovarainministeriö, kansliapäällikkö Päivi Nerg (ylijohtaja Jorma Vuorio) sisäministeriö, ylijohtaja Päivi Sillanaukee (ylijohtaja Leo Suomaa) sosiaali- ja terveysministeriö, neuvottelujohtaja Seija Petrow (finanssineuvos Asko Lindqvist) Valtion työmarkkinalaitos, neuvottelupäällikkö Jorma Palola (kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen) Kunnallinen työmarkkinalaitos, johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari (asiantuntija Mikko Räsänen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtava asiantuntija Riitta Wärn (asiantuntija Mirja Hannula) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, puheenjohtaja Antti Palola (johtaja Jukka Ihanus) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, työelämäasioiden johtaja Saana Siekkinen (työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, puheenjohtaja Olli Luukkainen OAJ ry/AKAVA ry (kehitysjohtaja Anja Uljas Suomen Ekonomit ry/AKAVA ry), johtaja Veli-Matti Lamppu (lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula) Suomen yrittäjät ry, koulutusjohtaja Susanna Tauriainen (maatalousjohtaja Minna-Mari Kaila) Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry ja työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkala (neuvottelupäällikkö Oili Marttila) Kirkon työmarkkinalaitos. (TEM työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth 0295 048 073)

Päätös julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden jaosta vuonna 2015 ja työ- ja elinkeinoministeriön oikeuttaminen päättämään jakamattoman määrärahan ja myöntämisvaltuuden käytöstä sekä tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY-keskuskohtaisiin määrärahoihin ja valtuuksiin. Päätöksellä jaetaan valtion vuoden 2015 talousarvion momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut) määrärahaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 502 420 000 euroa ja valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 61 479 000 euron käytöstä. Päätöksellä jaetaan lisäksi työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuutta ELY-keskuksille 75 000 000 euroa ja valtuutetaan työ- ja elinkeinoministeriö päättämään 15 000 000 euron käytöstä. (TEM työmarkkinaneuvos Raija Saastamoinen 0295 048 942)
Tiedote

Päätös valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisiin avustuksiin pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi käytettävissä olevan myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta vuonna 2015 ja työ- ja elinkeinoministeriön oikeuttaminen tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin ELY-keskuskohtaisiin valtuuksiin. Valtion vuoden 2015 talousarvion momentilla 32.30.45 on valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisiin avustuksiin käytettävissä myöntämisvaltuutta yhteensä 21 678 000 euroa. Valtuudesta 10 000 000 euroa on momentin perustelujen mukaan tarkoitus käyttää pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen. Päätöksellä jaetaan Hämeen ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille vuoden 2015 talousarvion momentin 32.30.45 pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen tarkoitettu 10 000 000 euron valtuus. Valtuus tulee käyttää pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseen liittyviin kehittämistoimenpiteisiin, painottaen pk-yritysten kansainvälistymiseen liittyvien konsultointipalvelujen hankintaa. (TEM ylitarkastaja Sirpa Hautala 0295 063 684)
Tiedote

Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Someron ja Forssan kaupungeissa sekä Liedon, Marttilan, Kosken Tl, Ypäjän ja Jokioisten kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 400 + 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Lieto-Forssa). (TEM ylitarkastaja Johanna Juvonen 0295 064 220)

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastajat Anu Jänkälä ja Hanna-Maria Urjankangas sekä erityisasiantuntija Christell Åström valtioneuvoston esittelijöiksi. (TEM ylitarkastaja Johanna Ylitepsa 0295 064 207)

Päätös nimittää Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Antti Palolan tilalle puheenjohtaja Rauno Vesivalo 30.1.2015 lukien hallintoneuvoston 31.12.2016 päätyväksi toimikaudeksi. (STM hallitussihteeri Pekka Paaermaa 0295 163 180)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 29.1.2015 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Timo Laitinen Valtiokonttorin pääjohtajan virkaan 1.6.2015-31.5.2020. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)

Kehittämispäällikkö, terveystieteiden lisensiaatti Aija Töytäri opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen virkaan 1.3.2015 lukien. (OKM hallitussihteeri Leo Liukkonen 0295 330 196)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Eversti Pekka Antero Kortelaiselle suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi ISAF-kriisinhallintaoperaatiossa/RSM (Resolute Support Mission) kriisinhallintatehtävässä Afganistanissa annetun määräyksen peruuttaminen ja everstiluutnantti Pertti Juhani Immosen suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajaksi RSM (Resolute Support Mission) kriisinhallintatehtävään Afganistanissa määrääminen 13.3.2015 lukien. (PLM hallitusneuvos Jari Kajavirta 0295 140 430)

Palaa sivun alkuun