Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 30.1.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
30.1.2014 11.55
Tiedote 32/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 30.1.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 220/2013 vp) eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi rajavartiomiehen toimivaltuuksia voimankäytön, henkilöntarkastusten sekä turva- ja turvallisuustarkastusten menettelyihin liittyen. Rajavartiolaissa säädettäisiin rajavartiomiehen toimivaltuuksista yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen tehtävässä poliisimiehen ja rajavartiomiehen yhteispartiossa. Rajavartiolain rikostorjuntaa koskevat säännökset ehdotetaan muutettavan selkeämpään muotoon. Rajavartiomiehelle ehdotetaan oikeutta televalvontaan selvitettäessä törkeää metsästysrikosta ja törkeää laittoman saaliin kätkemistä. Rajavartiolakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset rajavartiolaitoksen sotilaallisia voimakeinoja sisältävästä virka-avusta poliisille terroristisessa tarkoituksessa tehtävien rikosten yhteydessä Suomen merialueella ja talousvyöhykkeellä. Ulkomaalaislakia muutettaisiin niin, että ulkorajan ylittävässä kulkuneuvossa olevien henkilöiden tietojen toimittamatta jättämisestä määrättävä liikenteenharjoittajan seuraamusmaksu ulotettaisiin koskemaan myös ammattimaista alus- ja junaliikennettä. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 071 872 1602)

Hallituksen esitys (HE 221/2013 vp) eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tietoyhteiskuntakaari, johon kootaan keskeiset sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevat säännökset. Tietoyhteiskuntakaaren tarkoituksena on poistaa sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön päällekkäisyydet sekä selkeyttää, ajanmukaistaa ja parantaa sääntelyä. Lailla kumottaisiin viestintämarkkinalaki, sähköisen viestinnän tietosuojalaki, radiotaajuuksista ja telelaitteista annettu laki, televisio- ja radiotoiminnasta annettu laki verkkotunnuslaki, eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä annettu laki, eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annettu laki sekä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annettu laki. Esityksellä toteutettaisiin sähköisen viestinnän sääntelyn kokonaisuudistus. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. Valtioneuvoston lausumat; 1) Valtioneuvosto toimilupaviranomaisena ottaa toimilupapäätöksissään huomioon hallituksen esityksessä ehdotetut toimilupasääntelyä joustavoittavat ja keventävät muutosehdotukset siten kuin se voimassa olevien viestintämarkkinalain (393/2003), televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) ja radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) toimilupamenettelyä tai taajuushallintoa koskevien säännösten mukaan on mahdollista. Ehdotettu menettely mahdollistaisi joustavamman siirtymisen uudempaan televisiotoiminnan lähetystekniikkaan. Lisäksi mahdollistuisi esimerkiksi ohjelmistotoimiluvanhaltijoiden siirtymiset eri kanavanippujen välillä ja sekä radio että televisiotoiminnan ohjelmistotoimilupien nykyisenkaltaisesta ehdottomasta sisältötulkinnasta luopuminen jo ennen tietoyhteiskuntakaaren voimaantuloa silloin, kun se on markkinoiden kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista. 2) Liikenne- ja viestintäministeriö perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on edistää tietoyhteiskuntakehitystä siten, että langattomien ja kiinteiden internet-liittymien käyttäjät voivat mahdollisimman kustannustehokkaasti, laajasti ja yhtäaikaisesti vastaanottaa avoimessa internetissä tarjottavia audio ja audiovisuaalisia sisältöjä. Työryhmä antaa esityksensä vuoden 2014 loppuun mennessä. 3) Yhteisötilaajan oikeutta käsitellä tunnistamistietoja väärinkäytöstapauksissa koskevat voimassaolevan sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 13 a-k § (ns. Lex Nokia) ovat osa ehdotettua tietoyhteiskuntakaarta (18 luku). Työelämää koskevien säännösten siirtämiseksi lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004), tai muuhun soveltuvaan työelämän lainsäädäntöön, perustetaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla työryhmä, jonka toimikausi on vuosi 2014. Työryhmään kutsutaan keskeiset työmarkkinakeskusjärjestöt ja viranomaistahot ja se vastaa asian valmistelusta ja neuvotteluista. Valtioneuvosto tekee asiassa ratkaisun saatuaan työryhmän esityksen. (LVM lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295 342 150)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 30.1.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään poliisin hallintorakenneuudistuksen johdosta muutoksia, jotka liittyvät liikkuvan poliisin, Poliisin tekniikkakeskuksen ja aluehallintoviraston poliisin vastuualueiden lakkauttamiseen sekä Poliisihallituksen organisaatiouudistukseen. Lisäksi muutetaan paikallispoliisin poliisipäälliköiden nimittämistoimivalta Poliisihallitukselta sisäministeriölle hallintovaliokunnan kannanoton mukaisesti. Asetus tulee voimaan 1.2.2014. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 0295 488 569)

Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Rajavyöhykkeen takarajan kulkua tarkistetaan ja rajavyöhykettä kavennetaan niillä alueilla, joilla se on rajajärjestyksen valvonnan ja rajaturvallisuuden ylläpitämisen kannalta mahdollista. Muutokset perustuvat Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiden esityksiin. Lisäksi täsmennetään rajavyöhykkeen takarajan merkitsemistapoja. Asetus tulee voimaan 1.2.2014. (SM lainsäädäntöneuvos Jaana Heikkinen 0295 421 603)

Valtioneuvoston asetus Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja on voimassa 18.7.2013 lukien. Laki (917/2009) ja asetus tulevat voimaan 7.2.2014. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 0295 530 289)

Valtioneuvoston asetus talouspolitiikan arviointineuvostosta. Asetuksella säädetään riippumattomasta, tieteellisestä talouspolitiikan arviointineuvostosta. Tavoitteena on vahvistaa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen valmistelun laatua, avoimuutta ja ymmärrettävyyttä. Arviointineuvoston tehtävänä on arvioida talouspolitiikkaa ja erityisesti talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta; talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja valittujen keinojen tarkoituksenmukaisuutta; talouspolitiikan valmistelussa käytettyjen ennuste- ja arviointimenetelmien laatua; talouspolitiikan eri osa-alueiden yhteensovittamista ja kytkentöjä yhteiskuntapolitiikan muihin osa-alueisiin; talouspolitiikan onnistumista erityisesti taloudellisen kasvun ja vakauden, työllisyyden ja julkisen talouden pitkän ajan kestävyyden kannalta sekä talouspolitiikan instituutioiden ja julkisen talouden rakenteiden tarkoituksenmukaisuutta. Arviointineuvosto voi hankkia tutkimuksia sen käytettävissä olevilla määrärahoilla. Neuvosto julkistaisi vuosittain arvion harjoitetusta talouspolitiikasta. Neuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja kolme jäsentä edustavat taloustieteen eri alojen ja yksi jäsen muiden yhteiskuntatieteiden korkeatasoista tieteellistä asiantuntemusta. Valtioneuvosto määrää neuvoston puheenjohtajan ja jäsenet valtiovarainministeriön esityksestä viiden vuoden toimikaudeksi. Valtiovarainministeriö pyytää korkeakoulujen taloustieteellisiltä yksiköiltä yhteisen ehdotuksen arviointineuvoston puheenjohtajaksi ja kolmeksi jäseneksi sekä Suomen Akatemialta ehdotuksen muita yhteiskuntatieteitä edustavaksi jäseneksi. Neuvosto nimeää itse keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jos neuvoston puheenjohtaja tai jäsen eroaa kesken toimikauden tai on pysyvästi estynyt osallistumasta neuvoston toimintaan, valtiovarainministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden henkilön neuvoston ehdotuksen pohjalta. Neuvostolla on asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten pääsihteeri. Valtiovarainministeriö nimittää pääsihteerin Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen esityksestä neuvostoa kuultuaan. Asetus tulee voimaan 1.2.2014. (VM neuvotteleva virkamies Hannele Kerola 0295 530 199)

Valtioneuvoston asetus kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta. Asetus liittyy kiinteistörekisterin tunnusjärjestelmän uudistamisen ja Maanmittauslaitoksen hallinto- ja organisaatiouudistuksen toteuttamiseen. Kiinteistörekisterin tunnusjärjestelmä uudistetaan 1.2.2014 voimaan tulevalla kiinteistörekisterilain 3 ja 7 §:n muuttamisesta annetulla lailla (1135/2013). Maanmittauslaitoksesta annettu uusi laki (900/2013) on tullut voimaan 1.1.2014. Muutokset ovat pääosin teknisiä ja johtuvat muun lainsäädännön muuttumisesta. Asetus tulee voimaan 1.2.2014. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

Valtioneuvoston asetus hevostalousneuvottelukunnasta ja totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Hevostalousneuvottelukunta lakkautetaan 15.2.2014 lukien tuolloin voimaan tulevalla lailla totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 2 §:n muuttamisesta (1189/2013). Lakimuutoksesta johtuen asetusta muutetaan siten, että asetuksesta kumotaan hevostalousneuvottelukuntaa koskevat säännökset. Lisäksi asetuksen nimike muutetaan asetuksen sisältöä vastaavasti siten, että asetuksen nimikkeestä poistetaan maininta hevostalousneuvottelukunnasta. Asetus tulee voimaan 15.2.2014. (MMM lainsäädäntöneuvos Katri Valjakka 0295 162 235)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta. Asetuksella säädetään palkkioiden myöntämisen edellytyksistä, määrästä ja maksamisesta vuonna 2014. Palkkioiden maksaminen perustuu yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (tilatukiasetus) 68 artiklaan. Tilatukiasetuksen liitteessä VIII määritelty Suomen kansallinen enimmäismäärä on 523,247 miljoonaa euroa vuonna 2014, kun se vuonna 2013 oli 570,548 miljoonaa euroa. Suomi voi maksaa tilatukiasetuksen 68 artiklan mukaisena erityistukena tilatukiasetuksen 69 artiklan 5 kohdan perusteella edellä mainitusta kansallisesta enimmäismäärästä enintään 10 prosenttia. Kansallisen enimmäismäärän alenemisen vuoksi tilatukiasetuksen 68 artiklan perusteella maksettavan erityistuen kokonaismäärä alenee noin 4,731 miljoonaa euroa vuonna 2014. Asetus tulee voimaan 4.2.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn 2 normin voimaansaattamisesta. Normissa 2 määrätään ajoneuvojen liikennekelpoisuuden minimivaatimuksista, jotka katsastusten tulee kattaa. Näitä ovat ajoneuvon tunnistus, jarrulaitteet, ohjaus, näkyvyys, valaisinlaitteet ja sähköjärjestelmän osat, akselit, pyörät, renkaat, jousitus, alusta varusteineen, muut varusteet ja julkisten kulkuneuvojen lisäkatsastukset. Sopimukseen (SopS 35/2001) liitetty 2 normi on voimassa 3.2.2012 lukien. Asetus tulee voimaan 3.2.2014. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 0295 342 557)

Valtioneuvoston asetus rajat ylittävän terveydenhuollon kustannusten hallinnoinnista. Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/2013) tuli voimaan 1.1.2014. Lain 23 §:n mukaan rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyvien kustannusten laskutuksesta ja maksamisesta, valtion korvauksen hakemisesta, määräytymisestä ja maksamisesta sekä muista kustannusten hallinnointiin liittyvistä seikoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Asetus tulee voimaan 1.2.2014. (STM neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen 0295 163 358)

Valtioneuvoston asetus rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunnasta. Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta (1201/2013) tuli voimaan 1.1.2014. Lain 31 §:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltamista, tehdä esityksiä ja aloitteita lainsäädännön kehittämiseksi sekä käsitellä muita rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain täytäntöönpanoon ja rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyviä asioita. Rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 31 §:n 2 momentin mukaan neuvottelukunnan tarkemmista tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetus tulee voimaan 1.2.2014. (STM neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen 0295 163 358)

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta. Asetus liittyy rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettuun säädöskokonaisuuteen, joka tuli voimaan 1.1.2014. Asetuksessa säädetään sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston tehtävistä sekä neuvoston kokoonpanosta ja toiminnasta. Terveydenhuoltolain 78 a §:n mukaan neuvoston tehtävänä on seurata ja arvioida terveydenhuollon palveluvalikoimaa sekä antaa suosituksia terveyden- ja sairaanhoidon toimenpiteiden, tutkimusten sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmien kuulumisesta palveluvalikoimaan tai rajaamisesta pois palveluvalikoimasta. Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston perustaminen liittyy EU:n potilasdirektiivin (2011/24/EU) täytäntöönpanoon. Asetus tulee voimaan 1.2.2014. (STM neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen 0295 163 358)

Valtioneuvoston asetus kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta. Asetuksen nojalla Jyväskylän kaupungin Kankaan asemakaava-alueella asemakaavassa voidaan tietyiltä osin poiketa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 37 §:stä. Asetus mahdollistaa kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeiluun liittyen Jyväskylän Kankaan asemakaava-alueella tontin ajokelpoisen yhteyden ja teknisen huollon järjestämisen yhden tontin kautta kahden tontin sijasta enintään viidelle tontille. Asetus tulee voimaan 1.3.2014. (YM ympäristöneuvos Antti Irjala 0400 143 973)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 30.1.2014 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää vientilupa Scott Health & Safety Oy:lle. Vientiluvan perusteella yritys vie 121 310 kappaletta CFR32 CBRN A2B2E2K2-P3 R -suodatinta Turkkiin 28.2.2015 mennessä. Tuotteiden loppukäyttäjä on Turkin valtio (Turkish Republic Emergency Management Agency (AFAD), Civil Defence Department). (PLM hallitussihteeri Juha Sepponen 0295 140 414)

Parlamentaarisen komitean asettaminen arvioimaan yhtenäisen valtioneuvoston rakennetta toimikaudeksi 1.2.2014-31.1.2015. Komitea asetetaan arvioimaan yhtenäisen valtioneuvoston rakennetta, uudistamistarpeita ja -keinoja hallituksen strategisen päätöksenteon toimintaedellytysten parantamiseksi ja tekemään tätä koskevat kehittämisehdotukset. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansanedustaja Tapani Mäkinen Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä; jäsenet: kansanedustaja Sari Sarkomaa Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä, kansanedustajat Tarja Filatov ja Johannes Koskinen Sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä, kansanedustajat Arja Juvonen ja Kimmo Kivelä Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, kansanedustajat Kimmo Tiilikainen ja Anu Vehviläinen Keskustan eduskuntaryhmä, liikenneministeri Merja Kyllönen Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, kansanedustaja Stefan Wallin Ruotsalainen eduskuntaryhmä, kansanedustaja Tuija Brax Vihreä eduskuntaryhmä, kansanedustaja Sari Palm Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä; pysyvät asiantuntijat: alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kanslia, lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri oikeusministeriö, professori Veli-Pekka Viljanen Turun yliopisto, professori Jari Stenvall Tampereen yliopisto; sihteeristö: pääsihteeri kansliapäällikkö Päivi Pietarinen korkein hallinto-oikeus; muu sihteeristö: lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen työ- ja elinkeinoministeriö, lainsäädäntöneuvos Markus Siltanen valtiovarainministeriö, neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari valtiovarainministeriö ja osastopäällikön sihteeri Satu Riiski valtiovarainministeriö. (VM osastopäällikkö Juha Sarkio 0295 530 031)

Päätös määrätä opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Heidi Sulander valtioneuvoston esittelijäksi. (OKM ylijohtaja Håkan Mattlin 0295 330 208)

Päätös myöntää tutkija Jari Sedergrenille ja tutkija Juha Seitajärvelle ero kuvaohjelmalautakunnan jäsenyydestä ja määrätä heidän tilalleen varsinaiseksi jäseneksi tutkija Jaakko Seppälä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi tutkija Harri Kilpi lautakunnan 31.12.2014 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä 0295 330 222)

Päätös myöntää Ilves jakelu Oy:lle toimilupa kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan. Postilain 3 §:n mukaan kirjelähetyksiä koskeva postitoiminta edellyttää toimilupaa. Ilves Jakelu Oy on hakenut liikenne- ja viestintäministeriöön 17.8.2012 saapuneella hakemuksella postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun Kanta-Hämeeseen: Forssan, Hattulan, Hausjärven, Humppilan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Jokioisten, Lopen, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän kunnan alueelle. Toimilupa postitoimintaan myönnetään laissa edellytetyin toimilupaehdoin, jotka koskevat postiyrityksen maantieteellistä toimialuetta ja toimiluvan voimassaoloaikaa sekä palvelujen laadun, saatavuuden tai tehokkuuden turvaamiseksi välttämättömiä ehtoja. (LVM neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm 0295 342 021)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 30.1.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 91/2013 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 2011/96/EU muuttamisesta (emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä). Direktiiviehdotuksella muutettaisiin direktiiviä, johon perustuu eri jäsenvaltioissa sijaitsevien emo- ja tytäryhtiöiden välisen voitonjaon verovapaus. Direktiiviehdotus liittyy komission 6.12.2012 hyväksymään veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamista koskevaan toimintasuunnitelmaan. Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, ettei direktiivin soveltaminen tahattomasti estäisi hybridirakenteista johtuvan kaksinkertaisen verottamatta jäämisen tehokasta torjuntaa. Ehdotuksen mukaan direktiiviin lisättäisiin säännös, joka sisältäisi komission antamaa yleistä veronkiertosäännöstä koskevaa suositusta vastaavan sääntelyn. Lisäksi direktiiviä muutettaisiin siten, että emoyhtiön sijaintijäsenvaltio voisi vapauttaa tytäryhtiöltä saadun voitonjaon verosta vain siltä osin kuin kyseinen jaettu voitto ei ole vähennyskelpoinen voittoa jakavan tytäryhtiön sijaintijäsenvaltiossa. Ehdotuksen mukaan direktiivin I liitteen A-osassa olevaan direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhtiöiden luetteloon lisättäisiin Romanian lainsäädännön mukaiset kaksi yhtiötyyppiä. Ehdotuksen 2 artiklan mukaan direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset olisi saatettava voimaan viimeistään 31.12.2014. (VM erityisasiantuntija Anu Rajamäki 0295 530 398)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 92/2013 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sekä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (tuotantoeläinten kloonaus ja kloonieläimistä saatavat tuotteet). Euroopan yhteisöjen komissio on 18.12.2013 tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maataloustuotantotarkoituksissa pidettävien ja lisättävien nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja hevoseläinten kloonaamisesta sekä ehdotuksen neuvoston direktiiviksi kloonieläimistä peräisin olevien elintarvikkeiden markkinoille saattamisesta. Komission ehdotuksilla on tarkoitus kieltää tilapäisesti yleisimpien tuotantoeläinlajien kloonaus sekä kieltää näistä eläinlajeista kloonatuista eläimistä saatavien elintarvikkeiden markkinointi Euroopan yhteisön alueella. Ehdotuksien tavoitteena olisi estää kloonauksen aiheuttamat hyvinvointiongelmat kloonieläimille ja niiden sijaisemoille sekä varmistaa maataloustuottajien yhdenmukaiset tuotantoedellytykset. Lisäksi komission mukaan ehdotukset ovat tarpeen, koska jäsenmaiden kansalaiset suhtautuvat kielteisesti kloonieläimistä saataviin elintarvikkeisiin. (MMM eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström 0295 162 436)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 30.1.2014 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Timo Olkkonen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2014 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Oikeustieteen kandidaatti Juha Majanen valtiovarainministeriön budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.2014-30.11.2020, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. Samalla Majaselle myönnetään vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta valtiovarainministeriön budjettineuvoksen virasta. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Lakimies, oikeustieteen maisteri, kauppatieteen kandidaatti Immo Aakkula opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.3.2014 lukien. (OKM ylijohtaja Håkan Mattlin 0295 330 208)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta (HE 120/2013 vp). Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta sijoitetaan Elintarviketurvallisuusviraston yhteyteen. Lautakunnassa käsiteltävät asiat valmistellaan Elintarviketurvallisuusvirastossa, josta ne myös esitellään. Laissa säädetään lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä esittelijöiden kelpoisuudesta. Laissa nyt olevat maininnat maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta muutetaan maininnoiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta. Laki tulee voimaan 1.9.2014. (MMM lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil 0295 162 127)

Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta ja laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 144/2013 vp). Laeilla tehdään mahdolliseksi toimitusmenoja vastaavien kustannusten ja korvausten sisällyttäminen työkorvauksena tai toimituskorvauksena velottavan kiinteistötoimituksen kiinteistötoimitusmaksuun. Toimitusmenoja koskeva sääntely siirretään kiinteistönmuodostamislaista kiinteistötoimitusmaksulakiin. Lait tulevat voimaan 1.3.2014. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

Laki maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta, laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 54 §:n muuttamisesta, laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta, laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta, laki maatalouden rakennetuista annetun lain 67 §:n muuttamisesta, laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain 57 §:n muuttamisesta, laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, laki kolttalain muuttamisesta, laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta, laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta, laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta, laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta, laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 90 §:n muuttamisesta, laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetun lain 27 §:n muuttamisesta, laki kalastuslain muuttamisesta, laki Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta, laki riistahallintolain 31 §:n muuttamisesta, laki riistavahinkolain 47 §:n muuttamisesta, laki taimiaineistolain 16 §:n muuttamisesta, laki siemenkauppalain 32 §:n muuttamisesta, laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta, laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 34 ja 35 §:n muuttamisesta, laki lannoitevalmistelain 41 §:n muuttamisesta, laki yhteisaluelain muuttamisesta, laki yhteismetsälain muuttamisesta, laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta (HE 121/2013 vp). Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautetaan ja sen toimivaltaan kuuluvat asiat siirretään yleisten alueellisten hallinto-oikeuksien toimivaltaan kuuluviksi. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden toimivaltaan keskitetään muutoksenhaut maatilatalouden harjoittamiseen liittyvistä tuista samoin kuin muutoksenhaut maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain ja maatalouden rakennetuista annetun lain nojalla myönnettävistä tuista. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen keskitetään muutoksenhaut niistä tukiasioista, jotka koskevat porotaloutta ja luontaiselinkeinoja, sekä eräistä kolttalain nojalla ratkaistavista asioista. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin käsittelee puolestaan kaikki Ahvenanmaan valtionviraston tekemistä maaseutuelinkeinotuista tehdyt muutoksenhaut. Muutoksenhaut muista valituslautakunnan toimivaltaan kuuluvista asioista ohjataan alueellisesti toimivaltaisiin hallinto-oikeuksiin. Laki maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta tulee voimaan 1.9.2014. Tämän lain 1 §:n 1 momentissa mainitut lait tulevat voimaan 1.9.2014. Laki kolttalain muuttamisesta julkaistaan säädöskokoelmassa myös koltansaamenkielisenä käännöksenä ja laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta, laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta ja laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta julkaistaan pohjoissaamenkielisinä käännöksinä. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamisen vaikutuksia muun muassa asioiden käsittelyaikoihin ja ruotsinkielisten valitusten käsittelyyn seurataan ja seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys 31.12.2016 mennessä. (MMM hallitussihteeri Jarno Virta 0295 162 105)

Laki valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvan määräysten voimaansaattamisesta (HE 202/2013 vp). Yleissopimuksen muutoksilla laajennetaan kansalaisia koskevaa määritelmää sekä lisätään YK:n Euroopan talouskomission ulkopuolisille valtioille mahdollisuus liittyä yleissopimukseen sopimuspuolten kokouksen hyväksynnän perusteella. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (YM hallitussihteeri Tuuli Loven 040 194 7591)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 56/2013 vp). Suomen ja Hongkongin välillä heinäkuussa 2009 tehdyllä sopimuksella halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 0295 351 108)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti ratifioisi asekauppasopimuksen ja päätti sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta sekä vahvistaisi lain asekauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain asekauppasopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta (HE 148/2013 vp). Koska kyseessä on sekasopimus, johon sisältyy Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia aloja eikä EU:sta voi tulla sopimuksen osapuolta, Suomi tallettaa sitoutumiskirjansa vasta sen jälkeen kun neuvosto on tehnyt päätöksen jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan sopimus siltä osin kuin se kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Neuvoston päätös edellyttää Euroopan parlamentin hyväksyntää. Asian käsittely EU:ssa on vielä kesken. Sopimuksen 23 artiklan mukaisesti Suomi antaa sitoutumiskirjaansa tallettaessaan selityksen, jonka mukaan Suomi soveltaa sopimuksen 6 ja 7 artiklaa väliaikaisesti ennen sopimuksen voimaantuloa. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lähetystöneuvos Markku Virri 0295 351 531)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen hyväksyminen. Sopimus allekirjoitettiin Tukholmassa 13.1.2014 ja sen tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopijapuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen, että voimaantulon edellyttämät maassa voimassa olevien säädösten mukaiset toimenpiteet on suoritettu. (UM lainsäädäntöneuvos Mari Guseff 0295 351 158)

Suurlähettiläs Harry Heleniuksen tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Mikael Antellin valtuuttaminen allekirjoittamaan yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehty sopimus. Suomen ja Ruotsin välillä on allekirjoitettu 27.6.1996 sopimus yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla. Sopimuksella mahdollistetaan sopimusvaltioiden oppilaiden osallistuminen toisen sopimusvaltion ylläpitämään opetukseen ulkomailla ja määrätään tästä aiheutuvien kustannusten jako. Sopimuksen mukaan ulkomaankoulun ylläpitäjämaa perii toisen sopimusvaltion oppilasta kohden tietyn sopimuksessa määritellyn maksun. Sopimus koskee peruskoulun vuosiluokkia 1-9 sellaisissa sopimusvaltioiden ulkopuolelle perustetuissa ulkomaankouluissa, jotka on hyväksytty oikeutetuiksi saamaan valtionapua. Suomi teki Ruotsin kanssa neuvottelualoitteen sopimuksen muuttamiseksi, koska Suomessa tämän sopimuksen taustalla olevat lait ovat muuttuneet. Ruotsi irtisanoi sopimuksen 23.5.2013 ja se lakkaa olemasta olemassa voimassa 30.7.2014. Koska sopimus on irtisanottu, on ryhdytty toimenpiteisiin uuden sopimuksen tekemiseksi. Uudessa sopimuksessa otetaan huomioon Suomen lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Sopimuksen allekirjoittaminen tapahtuu hyväksymisvaraumin helmikuussa 2014. Allekirjoituksen jälkeen sopimus lähetetään eduskunnan käsiteltäväksi. (OKM hallitusneuvos Anne-Marie Brisson 0295 330 079)

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten hyväksyminen. Yleissopimukseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (SopS 67/1997) tehtiin muutoksia sopimuksen kolmannessa osapuolikokouksessa Cavtatissa, Kroatiassa 4.6.2004. Muutokset ovat luonteeltaan suositusluontoisia ja sopimusrakenteita koskevia eivätkä sisällä eduskunnan hyväksymistä edellyttäviä määräyksiä. Muutokset eivät ole vielä kansainvälisesti voimassa. Suomessa muutokset on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella. Asetus olisi tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti muutosten kansainvälisen voimaantulon kanssa. (YM hallitussihteeri Sara Viljanen 0400 399 089)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Ateenan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pekka Linnun edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2014, Lusakan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pertti Anttisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2014, Reykjavikin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Irma Ertmanin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2014 sekä Riian suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pirkko Hämäläisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 15.7.2014. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Pauli Mäkelä Ateenassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2014 lukien, ulkoasiainneuvos Timo Olkkonen Lusakassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2014 lukien sekä ulkoasiainneuvos Valtteri Hirvonen Reykjavikissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2014 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Pariisin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Risto Piipposen sivuakkreditointi Monacoon, Zagrebin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Timo Rajakankaan sivuakkreditointi Makedoniaan sekä Rabatin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Christina Harttilan sivuakkreditointi Mauritaniaan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

 
Sivun alkuun