Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 30.10.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
30.10.2014 11.25
Tiedote 475/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 30.10.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 215/2014 vp) eduskunnalle yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta yhtenäinen laki, josta kävisivät ilmi eri yhdyskuntaseuraamusten yhteiset ja kunkin ominaiset piirteet sekä niiden keskinäiset suhteet. Ehdotetulla lainsäädännöllä täsmennettäisiin yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon tavoitetta tukea tuomittua hänen sosiaalisen selviytymisensä edistämiseksi sekä lisätä hänen valmiuksiaan elää rikoksetonta elämää, muun muassa nimenomaisesti säätämällä mahdollisuudesta käyttää päihdehuollon avo- ja laitoshoidon palveluita. Yhdyskuntaseuraamusten määräämiseen, valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien arviointien ja lausuntojen laatimista ehdotetaan yhtenäistettäväksi. Alle 21-vuotiaana rikoksen tehneille ehdotetaan otettavaksi käyttöön nuorille suunnattua, sosiaalista toimintakykyä ja rikoksettoman elämän valmiuksia kehittävää toimintaa sisältävä yhdyskuntapalvelu, joka olisi käytettävissä, kun tavanomainen yhdyskuntapalvelu ei enää tulisi kyseeseen. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoon liittyviä muutoksenhakumahdollisuuksia täsmennettäisiin säätämällä, mitkä päätökset ovat muutoksenhaun alaisista. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2015. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 0295 150 508)

Hallituksen esitys (HE 216/2014 vp) eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla korvaisi Suomen ja ulkomaan viranomaisen yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun lain vuodelta 1921. Esityksessä ehdotetaan myös kumottaviksi ja muutettaviksi eräitä kansainvälistä oikeusapua koskevia erillislakeja ja asetuksia. Uusi laki sisältäisi yleiset säännökset kansainvälisen oikeusavun antamisesta ja pyytämisestä sekä näitä täydentäviä säännöksiä esimerkiksi asiakirjojen tiedoksiannosta ja todisteiden vastaanottamisesta vieraassa valtiossa. Lakiin ehdotetaan myös otettaviksi säännökset vieraan valtion tuomioistuimen antaman tuomion tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta Suomessa. Laki olisi toissijainen. Sitä sovellettaisiin, jollei muusta laista, Euroopan unionin lainsäädännöstä tai Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)

Hallituksen esitys (HE 217/2014 vp) eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtävistä, jotka ihmisten ja kotieläinten tarttuvien tautien torjuntaa koskevan lainsäädännön mukaan kuuluvat kunnille, huolehtii Ahvenanmaalla maakunnan hallitus tai muu maakuntalaissa määrätty viranomainen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sen tultua hyväksytyksi vuonna 2015 pidettävien eduskuntavaalien jälkeen. (OM neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam 0295 150 334)

Hallituksen esitys (HE 218/2014 vp) eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä. Samalla ulkomaalaislakia tarkistettaisiin siten, että se on yhdenmukainen kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen kanssa. Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislain turvapaikkamenettelyä koskevien säännösten täsmentämistä ja vallitsevan soveltamiskäytännön nostamista lain tasolle direktiivin edellyttämällä tavalla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2015. (SM neuvotteleva virkamies Sanna Sutter 0295 488 633)

Hallituksen esitys (HE 219/2014 vp) eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 54 ja 55 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia siten, että Suomessa tutkinnon suorittaneelle työnhakua varten myönnettävän oleskeluluvan voimassaoloaikaa pidennetään kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen. Ulkomaalaislakia ehdotetaan tarkennettavan myös työnantajasanktiodirektiivin täytäntöönpanon varmistamiseksi siten, että kolmannen maan kansalaisen, jolle on myönnetty oleskelulupa ulkomaalaislain 52 d §:n perusteella, oleskeluluvan voimassaoloa jatketaan siihen asti, kunnes hänelle on maksettu hänelle kuuluvat, perityksi saadut palkkasaatavat. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2015. (SM ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen 0295 488 606)

Hallituksen esitys (HE 220/2014 vp) eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja arvonlisäverolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja arvonlisäverolakia. Tuloverolain ja arvonlisäverolain muutokset liittyvät eduskunnan käsiteltävänä olevaan ammattikorkeakoululakiuudistukseen. Esityksen mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden tuloverotuksesta säädettäisiin vastaavalla tavalla kuin yliopistojen tuloverotuksesta. Ammattikorkeakoululain 5 §:ssä tarkoitetut ammattikorkeakouluosakeyhtiöt olisivat verovelvollisia elinkeinotulostaan yhteisöihin sovellettavan 20 prosentin verokannan mukaisesti sekä muuhun kuin yleiseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulostaan kunnalle ja seurakunnalle alennetun verokannan mukaisesti. Ammattikorkeakoulujen varsinainen toiminta jäisi edelleen verotuksen ulkopuolelle. Arvonlisäverolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden arvonlisäverovelvollisuudesta. Myös ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden verotusasemasta säädettäisiin vastaavalla tavalla kuin yliopistojen arvonlisäverotuksesta. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöt olisivat verovelvollisia liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden tarjoamat lakisääteiset koulutuspalvelut olisivat edelleen verottomia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. Tuloverotusta koskevia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa. (VM eritysasiantuntija Tarja Järvinen 0295 530 089)

Hallituksen esitys (HE 221/2014 vp) eduskunnalle kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen tärkein muutos koskee vastavuoroista tieveroista vapauttamista ja lisäksi kuljetuslupajärjestelmän laajentamista koskemaan yli 6 tonnin kokonaispainoisten ajoneuvojen sijasta yli 3,5 tonnin kokonaispainoisia autoja kuten yleisesti muidenkin maiden kanssa solmituissa vastaavissa tieliikennesopimuksissa on sovittu. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 0295 342 503)

Hallituksen esitys (HE 222/2014 vp) eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia. Lakiin lisättäisiin säännökset VAK-katsastuksia suorittavien ja VAK-hyväksyntöjä myöntävien henkilöiden erikoiskoulutusta antavalta jatkokouluttajalta edellytettävästä jatkokoulutusluvasta ja sen valvonnasta. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä muita teknisiä muutoksia ja täsmennyksiä. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

Hallituksen esitys (HE 223/2014 vp) eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2015. Sekä palkansaajan että työnantajan keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua ehdotetaan korotettavaksi 0,15 prosenttiyksiköllä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,65 prosenttia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,80 prosenttia palkkasumman 2 025 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,15 prosenttia palkasta. Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuksi ehdotetaan 0,24 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettavaksi työnantajan työttömyysvakuutusmaksuksi 0,80 prosenttia palkasta. Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksuksi ehdotetaan 0,80 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman 2 025 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,10 prosenttia palkasta. Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksuksi ehdotetaan 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 2 025 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta. Omavastuumaksun palkkasummarajoja ehdotetaan muutettavaksi siten, että täysimääräinen omavastuumaksu perittäisiin yrityksiltä, joiden palkkasumma olisi vähintään 32 400 000 euroa. Omavastuumaksua ei perittäisi yrityksiltä, joiden palkkasumma olisi enintään 2 025 000 euroa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (STM johtaja Esko Salo 0295 163 422)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 30.10.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voimaantulosta ja valtioneuvoston asetus eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja, laki (494/2013) ja laki (495/2013) sekä asetukset tulevat voimaan 7.11.2014. (UM lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen 0295 351 171)

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 1 §:ssä säädettyjä ministeriön tehtäviä täydennetään lisäämällä tehtäviin uusina asiakokonaisuuksina julkisen talouden suunnitelma, Euroopan unionin omia varoja, rahoituskehystä ja talousarviota koskevat asiat sekä Ahvenanmaan itsehallintolain 7 luvun mukaiset asiat. Lisäksi kuntien valtionosuutta ja -avustusta koskeva kohta päivitetään vastaamaan muuttunutta menettelyä. Samalla ministeriön tehtävistä poistetaan tässä vaiheessa hallituksen kertomusmenettely sekä tarpeettomana indeksiehdon käytön rajoittaminen sopimuksissa. Valtiovarainministeriön johtamisjärjestelmää on tarkoitus kehittää edelleen siten, että valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna toimii julkisen talouden, erityisesti veropolitiikan alivaltiosihteeri kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerin, hallinto- ja kehitysjohtajan ja talouspolitiikan koordinaattorin lisäksi. Lisäksi tehdään eräitä teknisluonteisia muutoksia ministeriön toimialaan kuuluvia virastoja, laitoksia, rahastoja, yhtiöitä ja muita toimielimiä sekä virkamiesten kelpoisuusvaatimuksia koskeviin säännöksiin. Asetus tulee voimaan 1.12.2014. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 22 §:n voimaantulosta. Lain 22 § säädettiin tulemaan voimaan erikseen säädettynä ajankohtana valtioneuvoston asetuksella. Paikallispoliisille ja Maahanmuuttovirastolla on säännöksen mukaan oikeus tallettaa ulkomaan kansalaisen suppeat perustiedot väestötietojärjestelmään oleskelulupaprosessin tai oleskeluoikeuden rekisteröinnin yhteydessä. Asetus tulee voimaan 1.12.2014. (VM lainsäädäntöneuvos Assi Salminen 0295 530 560)

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään väestötietolain muutoksen edellyttämät tarkennukset. Lisäksi asetukseen tehdään väestötietojärjestelmän tietosisältöä koskevia muutoksia, jotka johtuvat väestötietolain rakennustunnusta koskevan siirtymäsäännöksen voimaantulosta sekä siitä, että tiettyjä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja ei voida kerätä tehokkaasti, kattavasti ja henkilötietolain (523/1999) 9 §:ssä säädetyt edellytykset täyttäen. Lisäksi tehdään terminologisia selvennyksiä. Asetus tulee voimaan 10.11.2014. Asetuksen 20 §:n 3 momentti, 30 §, 34 §:n 2 momentti ja 44 §:n 1 momentin 3 kohta tulevat voimaan 1.12.2014. (VM lainsäädäntöneuvos Assi Salminen 0295 530 560)

Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen muutoksella nykyisen Yritysverotusyksikön ja Verotarkastusyksikön tehtävät sijoitetaan samaan yksikköön, Yritysverotusyksikköön ja Verotarkastusyksikkö erillisenä yksikkönä lakkautetaan. Yritysverotusyksikkö toimii nykyiseen tapaan suoraan pääjohtajan alaisuudessa ja sitä johtaa ylijohtaja. Yksikön henkilöstömääräksi tulee noin 1 500 henkilötyövuotta. Muut toimintayksiköt säilyvät ennallaan. Yritysverotusyksikön toimintayksikköinä ovat siten yritysverotoimistot, Konserniverokeskus sekä alueelliset verotarkastusyksiköt. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (VM ylitarkastaja Henna Ritari 0295 530 591)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä Suomen ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta Venäjän liikenneministeriön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimuksessa määrätään vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä tehdyn sopimuksen teknisestä ja operatiivisesta täytäntöönpanosta. Sopimus ja asetus tulevat voimaan 8.11.2014. (LVM hallitusneuvos Tiina Ranne 0295 342 004)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 30.10.2014 seuraavat päätökset:

Päätös nimetä oikeustieteen tohtori Allan Rosas Suomen ehdokkaaksi unionin tuomioistuimen tuomariksi 7.10.2015 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle. (VNK osastopäällikkö Kare Halonen 0295 160 319)

Päätös antaa eduskunnalle valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014. Selonteko linjaa valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaa kotimaassa ja kansainvälisesti. (UM lähetystöneuvos Nina Nordström 0295 350 104)

Päätös määrätä sisäministeriön erityisasiantuntija Ari-Pekka Dag sekä ylitarkastajat Satu Kaskinen, Jarkko Nieminen ja Kaisa Turunen valtioneuvoston esittelijöiksi. (SM neuvotteleva virkamies Henri Helo 0295 488 303)

Päätös merkitä eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta pöytäkirjaan (HE 132/2014 vp). Valtioneuvostolle myönnettyä lainanottovaltuutta lisätään 110 miljardista eurosta 125 miljardiin euroon, johon sisältyvän lyhytaikaisen lainan enimmäismäärää lisätään 15 miljardista eurosta 18 miljardiin euroon. (VM finanssineuvos Arto Eno 0295 530 072)

Päätös asettaa Valtion asuntorahaston/Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtokunta toimikaudeksi 1.11.2014-31.10.2018. Kokoonpano: puheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti, Työeläkevakuuttajat TELA ry:n entinen toimitusjohtaja (eläkkeellä) Esa Swanljung; varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja Harri Hiltunen Suomen Kiinteistöliitto ry; jäsenet: riskienhallintapäällikkö Anneli Nieminen Valtiokonttori, yliarkkitehti Henna Helander Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto, toimitusjohtaja Pasi Holm Pellervon taloustutkimus PTT, toiminnanjohtaja Anne Viita Vuokralaiset VKL ry ja asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (henkilöstön edustaja). (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 0400 143 870)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen ja vahvistaisi lain yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 156/2014 vp). Sopimuksen tarkoituksena on ensisijaisesti suojella ihmisiä ja ympäristöä sekä omaisuutta. Sopimuksessa on määräykset osapuolten toimivaltaisista viranomaisista ja yhteyspisteistä, onnettomuuksista ilmoittamisesta, keskinäisestä avunannosta sekä osapuolten yhteisistä toimenpiteistä. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (SM pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki 0295 488 419)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan COTIF-yleissopimuksen ja sen liitteiden D (CUV) ja E (CUI) muutosten hyväksyminen. Valtioiden välisen kansainvälisen rautatiekuljetusten järjestön OTIF revisiokomitea on 25. istunnossaan 25.-26.6.2014 päättänyt muuttaa COTIF-yleissopimuksen järjestön tilintarkastusta koskevaa 27 artiklaa sekä yleissopimuksen liitteitä D (CUV) ja E (CUI). Liitteen D (CUV) muutoksella koskevaa muutetaan erästä määritelmää ja liitteen E (CUI) muutoksella muutetaan viittaus Euroopan yhteisöön viittaukseksi Euroopan unioniin. Muutokset ovat merkitykseltään vähäisiä eivätkä ne kuulu lainsäädännön alaan. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 0295 342 470)

hallitus
Sivun alkuun