Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 4.9.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 4.9.2014 10.29
Tiedote 358/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 4.9.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 110/2014 vp) eduskunnalle laiksi vankeuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vankeuslakia. Esityksen mukaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamiseen liittyvät tehtävät keskitettäisiin Rikosseuraamuslaitokselle. Samalla ehdotetaan, että täytäntöönpanon lykkäämistä koskevia säännöksiä täsmennettäisiin ja päätösvaltaa siirrettäisiin Rikosseuraamuslaitokselle. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2015. (OM hallitussihteeri Matti Vartia 050 591 1897)

Hallituksen esitys (HE 111/2014 vp) eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä. Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 19/2014 vp). Täydentävän esityksen mukaan ehdotetut yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta toimisivat sisäministeriön asemasta oikeusministeriön yhteydessä. Nykyiset tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu siirrettäisiin sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta asemasta lisättäisiin nimenomainen säännös lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (OM erityisasiantuntija Timo Makkonen 0295 150 230)

Hallituksen esitys (HE 112/2014 vp) eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sisäasioiden rahastoista, joka sisältäisi säännökset sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien ja niitä tarkentavien kansallisten toimeenpano-ohjelmien valmistelusta, hyväksymisestä, hallinnoinnista ja yhteensovittamisesta. Lisäksi säädettäisiin sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien hallinnointiin osallistuvista viranomaisista ja toimijoista sekä näiden välisestä yhteistyöstä ja tehtävistä. Laissa säädettäisiin sisäasioiden rahastojen varoista myönnettävän tuen edellytyksistä, ehdoista, tukeen liittyvistä menettelyistä ja tuen valvonnasta. Laissa annettaisiin myös tarkempia säännöksiä toiminnalle asettavista kansallisista edellytyksistä ja annettaisiin tukimenettelyä koskevat tarvittavat säännökset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (SM ylitarkastaja Päivi Pietarinen 0295 488 257)

Hallituksen esitys (HE 113/2014 vp) eduskunnalle vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi. Tuloarvioiden vähennykseksi ehdotetaan nettomääräisesti 233 miljoonaa euroa ja määrärahojen lisäykseksi nettomääräisesti 95 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 toinen lisätalousarvioesitys on siten 327 miljoonaa euroa alijäämäinen. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2014 ehdotetaan 7,4 miljardia euroa. Vuoden 2014 jakamattomaksi varaukseksi jäisi 26 miljoonaa euroa. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)

Hallituksen esitys (HE 114/2014 vp) eduskunnalle laeiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain, rahoitusvakuuslain ja eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettua lakia, rahoitusvakuuslakia ja eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annettua lakia. Ehdotetut muutokset liittyvät pääasiassa keskusvastapuolimäärityksessä edellytettyjen vakuuksien antajien ja saajien oikeusasemien ennakoitavuuden täsmentämiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston OTC-johdannaisia, keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä koskevassa asetuksessa tarkoitetun johdannaisten keskusvastapuolimäärityksen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2014. (VM vanhempi hallitussihteeri Miki Kuusinen 0295 530 339)

Hallituksen esitys (HE 115/2014 vp) eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettua lakia. Muutokset koskisivat vanhentuneiden viittausten päivittämisen lisäksi takaisinperinnässä määrättävän koron laskentatapaa, pidätettävän vakuuden määrän alarajaa ja yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen edellytysten täsmennyksiä. Muutokset olisivat luonteeltaan varsin teknisiä. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi maataloustuotteiden kaupan pitämisen vaatimuksiin liittyvien tarkastusten maksullisuudesta valtion viranomaisten osalta siltä osin kuin niihin ei ole katsottu voitavan soveltaa yleislakina maksuperustelakia. Maksut koskisivat käytännössä Elintarviketurvallisuusviraston tekemiä maataloustuotteiden kaupan pitämisen vaatimuksiin liittyviä tarkastuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162 325)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.9.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimuksen myötä Palestiinan edustustolle ja sen lähetetylle henkilökunnalle ja perheenjäsenille myönnetään erioikeudet ja vapaudet, jotka vastaavat täysivaltaiselle suurlähetystölle myönnettäviä erioikeuksia ja vapauksia, joista keskeisimpiä nykytilaan verrattuna ovat vapautus välillisistä veroista, tulleista ja autoverosta, edustuston ja sen henkilöstön loukkaamattomuus ja lainkäyttövapautus. Sopimuksen tekeminen ei merkitse Palestiinan valtion tunnustamista. Sopimus, laki (437/2014) ja asetus tulevat voimaan 1.10.2014. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään lakiteknisiä muutoksia ja lisäyksiä eräiden lakimuutosten johdosta. Asetus tulee voimaan 1.10.2014. (OKM hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi 0295 330 408)

Valtioneuvoston asetus Luonnonvarakeskuksesta. Asetus täydentää Luonnonvarakeskuksesta annetun lain säännöksiä Luonnonvarakeskuksen tehtävistä, johtokunnasta ja henkilöstöstä. Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on tuottaa erityisesti maa- ja elintarviketaloutta, maaseudun kehittämistä, metsätaloutta, kala- ja riistataloutta, porotaloutta sekä muita uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia elinkeinoja koskevaa tutkimus-, ennakointi- ja seurantatietoa. Lisäksi säädetään valtioneuvoston asettaman johtokunnan tehtävistä, kokoonpanosta, asettamisesta, päätöksenteosta ja ratkaisuvallasta. Asetukseen sisältyvät myös virkoihin nimittämistä, kelpoisuusvaatimuksia sekä arvonimiä koskevat säännökset. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola 0295 162 448)

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi. Asetus annetaan valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain nojalla. Asetuksen mukaiset avustusmuodot eli yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus ovat Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 keskeisiä rahoitusinstrumentteja. Rakennerahasto-ohjelman rahoituksen osuus näiden avustusmuotojen rahoituksesta on arviolta noin 70-80 prosenttia. Euroopan unionin valtiontukisääntöinä yrityksen kehittämisavustusta myönnettäessä sovelletaan investointeihin myönnettävän avustuksen osalta 1.7.2014 voimaan tullutta uutta valtiontukien yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, ja kehittämistoimenpiteisiin myönnettävän avustuksen osalta pääsääntöisesti 1.1.2014 voimaan tullutta de minimis -asetusta. Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta myönnettäessä Euroopan unionin valtiontukisääntönä sovellettaisiin de minimis-asetusta hankkeen luonteen sitä edellyttäessä. Asetus tulee voimaan 15.9.2014. (TEM vanhempi hallitussihteeri Mikko Ojala 0295 063 506)

Valtioneuvoston asetus titaanidioksidia tuottavien laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista. Asetuksella määritellään jätteet, joiden päästäminen titaanidioksidia tuottavista laitoksista vesistöihin tai meriin on kielletty. Asetuksella säädetään veteen joutuvien ja ilmaan johdettavien päästöjen raja-arvoista, joita titaanidioksidia tuottavat laitokset eivät saa ylittää sekä päästöjen tarkkailua koskevista velvoitteista. Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) siltä osin kuin vaatimukset koskevat titaanidioksidia tuottavien laitosten sääntelyä. Asetus tulee voimaan 10.9.2014. (YM neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 0295 250 117)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta. Asetus korvaa nykyisen ympäristönsuojeluasetuksen, johon uusi asetus kuitenkin pääosin perustuu. Asetusta tarkistetaan vastaamaan uuden ympäristönsuojelulain ja muun uudistuneen lainsäädännön käsitteitä. Asetuksesta jätetään pois lain tasolla jo säädettyjä asioita hallintomenettelyn kulusta. Asetuksella pannaan omalta osaltaan täytäntöön teollisuuspäästödirektiivin säännökset lupamenettelystä, lupapäätökseen liitettävistä tiedoista ja luvanvaraisten toimintojen valvontajärjestelmästä. Asetuksessa säädetään tarkemmin suon luonnonarvotilan merkittävyydestä. Asetuksen säännökset viranomaisten lupatoimivallasta säilyvät pääosin ennallaan. Muutoksia lupatoimivaltaan tulee metsäteollisuuteen, kemianteollisuuteen, orgaanisia liuottimia käyttävään toimintaan sekä jätteiden käsittelyyn. Toimintojen valvontaviranomainen vaihtuu samalla. Asetus tulee voimaan 10.9.2014. (YM hallitussihteeri Jaana Junnila 0295 250 107)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 4.9.2014 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää kauttakuljetuslupa Chilen ilmavoimille Chileen. Kauttakuljetusluvan perusteella Chilen ilmavoimat saa viedä rakettimoottorin osia (Rocket motor 8 pcs, Detonating fuzes 4 pcs, Igniters assy 2 pcs) Suomen kautta Chileen. Syy kuljetuksen Suomeen tuloon on Chilen puolustusvoimien Suomesta tekemä erillinen puolustusmateriaalihankinta. Kuljetus tulee Suomeen Ruotsista ja kulkee edelleen Ruotsiin, Saksaan, Ranskaan, Espanjaan, Portugaliin, Kap Verdeen, Senegaliin, Brasiliaan, Paraguayhin, Argentiinaan ja lopulta Chileen. (PLM hallitussihteeri Tuomas Venho 0295 140 414)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön johtava erityisasiantuntija Silja Hiironniemi valtioneuvoston esittelijäksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään Kuopion kaupungissa sijaitsevat kiinteistöt 297-401-1-53, 297-401-1-59, 297-407-2-22, 297-407-2-24 ja 297-13-2-14 rakennuksineen sekä noin 7 907 m2 kokoinen määräala kiinteistöstä 297-13-2-1 ja noin 59 100 m2 kokoinen määräalan kiinteistöstä 297-13-2-11 rakennuksineen Kuopion kaupungille. Valtion käyttö alueilla on päättynyt 1.1.2010 Savo-Karjalan varasto-osaston sekä Kuopion varikon ja Lievestuoreen vartiostojen lakkauttamisen myötä. Omaisuuden kauppahinta on 5 800 000 euroa. (VM neuvotteleva virkamies Niina Hannonen 0295 530 454)

Päätös myöntää Suvi Erikssonille ero opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää hänen tilalle koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari lautakunnan 31.12.2014 päättyväksi toimikaudeksi. (OKM hallitussihteeri Aino Still 0295 330 396)

Päätös myöntää Alma Manu Oy:lle toimilupa kirjelähetyksiä koskevaan postitoimintaan. Toimilupa-alue sisältää Akaan, Euran, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Jämijärven, Jämsän, Kangasalan, Kankaanpään, Karvian, Kihniön, Kiikoisten, Kokemäen, Köyliön, Lavian, Lempäälän, Luvian, Merikarvian, Mänttä-Vilppulan, Nakkilan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pomarkun, Porin, Punkalaitumen, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan, Siikaisten, Säkylän, Tampereen, Ulvilan, Urjalan, Valkeakosken, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnan alueet kokonaisuudessaan. Toimilupa on voimassa myöntämispäivästä seuraavat kymmenen vuotta. (LVM neuvotteleva virkamies Sini Wirén 0295 342 532)

Päätös valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriö merkitsemään valtion puolesta Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakkeita ja korottamaan Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakepääomaa 50 000 000 eurolla. Osakeanti liittyy teollisten yritysten uudistamiseen, monipuolistamiseen ja kasvuun sekä biotalous-, cleantech- ja terveysalan kasvua edistävään pääomasijoitustoimintaan. (TEM neuvotteleva virkamies Tiina Ingman 0295 063 656)

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston (WHO/EURO) 64. aluekomitean kokoukseen Kööpenhaminassa 15.-18.9.2014 ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä ja jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä, erityisasiantuntija Pasi Mustonen Suomen pysyvästä edustustosta Genevessä, lääkintöneuvos Jaakko Yrjö-Koskinen sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio-Lähteenkorva sosiaali- ja terveysministeriöstä ja johtava asiantuntija Timo Ståhl Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksesta. (STM kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen 0295 163 649)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.9.2014 seuraavat nimitysasiat:

Agronomi Esa Härmälä Metsähallituksen toimitusjohtajan tehtävään 1.10.2014 lukien. (MMM kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio 0295 162 184)

Palaa sivun alkuun