Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 6.11.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
6.11.2014 13.23
Tiedote 489/2014

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

 

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 6.11.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 224/2014 vp) eduskunnalle laiksi tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä. Rekisteriin merkittäisiin tuomareiden sidonnaisuuksia koskevat tiedot, myönnetyt sivutoimiluvat sekä sivutoimista maksetut tietyn määrän ylittävät palkkiot. Julkiset tiedot olisivat kansalaisten saatavilla yleisessä tietoverkossa. Lisäksi tuomareiden sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin erityisesti välimiehenä toimimisen osalta. Tuomareiden lisäksi myös tuomioistuinten asiantuntijajäsenten olisi ilmoitettava ja rekisteröitävä sidonnaisuutensa. Edelleen ehdotetaan, että hovioikeuden ja vakuutusoikeuden välijohdon tehtävät muutetaan määräaikaisiksi. Hovioikeuden presidentti ja vakuutusoikeuden ylituomari määräisivät tuomarin osaston johtajan tehtävään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi päätösvalta työtuomioistuimen hallinto- ja talousasioissa keskitettäisiin työtuomioistuimen presidentille. Käräjäoikeuksien lisäksi myös kaksikielisissä hovi- ja hallinto-oikeuksissa, markkinaoikeudessa ja vakuutusoikeudessa voisi olla tuomarin virkoja, joihin edellytetään tuomioistuimen tuomiopiirin väestön vähemmistön kielen erinomaista taitoa. Tarve arvioitaisiin tuomioistuinkohtaisesti. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2015. Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä annetun lain voimaantulosta säädettäisiin kuitenkin erikseen lailla, jotta rekisterin perustamiseen ja tietojärjestelmän hankkimiseen voidaan varata riittävästi aikaa. (OM ylitarkastaja Jennimari Huovinen 0295 150 394)

Hallituksen esitys (HE 225/2014 vp) eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen. Sopimus on sekasopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain unionin ja osittain jäsenvaltioiden toimivaltaan. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti kun sopimus tulee voimaan. (LVM ylitarkastaja Timo Koskinen 0295 342 401)

Hallituksen esitys (HE 226/2014 vp) eduskunnalle apurahansaajien eläkevakuuttamista koskevien säännösten tarkistamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia apurahansaajien eläkevakuuttamista koskevien säännösten osalta. Esityksessä ehdotetaan, että apurahansaajalle vahvistettu eläkevakuutus voitaisiin apurahansaajan hakemuksesta keskeyttää nykyisten keskeyttämissyiden lisäksi, kun apurahalla työskentely keskeytyy muun ansiotyön vuoksi. Lisäksi vakuutus olisi jatkossa mahdollista keskeyttää, vaikka apurahalla työskentely keskeytyy ennen neljän kuukauden yhdenjaksoista apurahalla työskentelyä. Lisäksi ehdotetaan, että apurahansaajalle vahvistettuun eläkevakuutukseen voitaisiin tietyissä tilanteissa apurahansaajan hakemuksesta yhdistää apurahansaajan sellaisella apurahalla työskentely, joka ei yksinään täytä työskentelyjakson lyhyyden tai apurahan euromäärän pienuuden vuoksi apurahansaajan eläkevakuuttamisen edellytyksiä. Myös apurahansaajien eläkevakuuttamista koskevia menettelysäännöksiä ehdotetaan tarkistettavaksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2015. (STM hallitussihteeri Hanna Tossavainen 0295 163 181)

Hallituksen esitys (HE 227/2014 vp) eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta. Esityksellä ehdotetaan toteutettavaksi erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjauksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriölle. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus eivät olisi jatkossa tutkintoon johtavaa koulutusta vaan yliopistotutkinnon jälkeistä ammatillista jatkokoulutusta. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta, koulutukseen ottamisen perusteista sekä koulutuksen pituudesta. Esityksessä ehdotetaan valtakunnallisen koordinaatiojaoston perustamista terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan yhteyteen. Koordinaatiojaoston tehtävänä olisi arvioida valtakunnallisia erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen tarpeita sekä tehdä aloitteita erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen kehittämiseksi. Vastuu erikoistumiskoulutuksen sisällöstä, laadusta ja koulutettavien valinnasta olisi edelleen yliopistoilla. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (STM lakimies Eila Mustonen 0295 163 460)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 6.11.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Voimassa olevan asetuksen 2 §:n 6 kohtaa muutetaan siten, että raha-arpajaisissa pelaajille maksetaan kertyvistä pelimaksuista kalenterivuosittain voittoina 40-60 prosenttia kokonaisvaihdosta. Teknisesti muutos toteutetaan korvaamalla asetuksen 2 § uudella 2 §:llä, vaikka sisällöllisesti muutos koskee ainoastaan pykälän 6 kohtaa. Veikkaus Oy:n tuotevalikoimassa ainoana varsinaisena raha-arpajaisena on tällä hetkellä Naapurit-peli. Veikkaus Oy aloitti pelin toimeenpanon toukokuussa 2014. Pelaajan osoitteen mukaan määräytyvään paikkatietoon perustuvan Naapurit-pelin voitonjako on kiinteä ja määritelty kuukausittain ennakkoon. Kuukausittain vaihtuva toteutuva palautusprosentti riippuu kuukausittaisen voitonjaon lisäksi kuukausittaisesta pelaajamäärästä, mikä Veikkaus Oy:n mukaan vaikeuttaa palautusprosentin ennakoimista. Muutoksen tarkoituksena on tämän lisäksi huomioida paremmin Naapurit-pelin luonne päivittäin arvottavana pelinä. Naapurit-peli on Veikkaus Oy:n näkemyksen mukaan verrattavissa pelityyppinä päivittäin arvottaviin numeroveikkauspeleihin, joiden vuosittaiseksi keskimääräiseksi palautusprosentiksi on samassa asetuksessa säädetty 50-70 prosenttia pelin kokonaisvaihdosta. Naapurit pelin palautusprosentti on siten paremmin linjassa päivittäisten numeroveikkausten palautusprosentin kanssa. Asetus tulee voimaan 6.11.2014. (SM ylitarkastaja Jukka Tukia 0295 488 573)

Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan viittaus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukseen. Tike lakkaa Luonnonvarakeskuksen perustamiseen sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tieto- ja paikkatietotehtävien keskittämiseen liittyvän lainsäädännön tullessa voimaan 1.1.2015. Maatalouden hintaselvityksiin liittyvät tehtävät siirtyvät Luonnonvarakeskukselle. Asetus tarkistetaan vastaamaan sisällöltään vuoden 2015 alussa voimaan tulevan lainsäädännön mukaista viranomaisrakennetta. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (MMM hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen 0295 162 379)

Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan viittaukset sellaisiin viranomaisiin, jotka lakkaavat Luonnonvarakeskuksen perustamiseen sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tieto- ja paikkatietotehtävien keskittämiseen liittyvän lainsäädännön tullessa voimaan 1.1.2015. Asetus tarkistetaan vastaamaan sisällöltään vuoden 2015 alussa voimaan tulevan lainsäädännön mukaista viranomaisrakennetta. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (MMM hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen 0295 162 379)

Valtioneuvoston asetus maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan viittaus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukseen, joka lakkaa Luonnonvarakeskuksen perustamiseen sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tieto- ja paikkatietotehtävien keskittämiseen liittyvän lainsäädännön tullessa voimaan 1.1.2015. Asetus tarkistetaan vastaamaan sisällöltään vuoden 2015 alussa voimaan tulevan lainsäädännön mukaista viranomaisrakennetta. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (MMM hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen 0295 162 379)

Valtioneuvoston asetus puutavaranmittauksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan viittaus Metsäntutkimuslaitokseen, joka lakkaa Luonnonvarakeskuksen perustamiseen liittyvän lainsäädännön tullessa voimaan 1.1.2015. Asetus tarkistetaan vastaamaan sisällöltään vuoden 2015 alussa voimaan tulevan lainsäädännön mukaista viranomaisrakennetta. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (MMM hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen 0295 162 379)

Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 15 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan viittaus Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokseen, joka lakkaa Luonnonvarakeskuksen perustamiseen liittyvän lainsäädännön tullessa voimaan 1.1.2015. Asetus tarkistetaan vastaamaan sisällöltään vuoden 2015 alussa voimaan tulevan lainsäädännön mukaista viranomaisrakennetta. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (MMM hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen 0295 162 379)

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siitä poistetaan viittaus Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokseen, joka lakkaa Luonnonvarakeskuksen perustamiseen liittyvän lainsäädännön tullessa voimaan 1.1.2015. Asetus tarkistetaan vastaamaan sisällöltään vuoden 2015 alussa voimaan tulevan lainsäädännön mukaista viranomaisrakennetta. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (MMM hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen 0295 162 379)

Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. FINAS-akkreditointipalvelu siirretään Mittatekniikan keskuksen yhteydestä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston yhteyteen. Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annettua laki on jo edellä mainitun siirron osalta muutettu. Asetukseen tehdään isäntäorganisaation muutoksesta johtuvat tarpeelliset muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (TEM vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja 0295 060 120)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 6.11.2014 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle selonteko sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Norjan, Viron, Liettuan, Latvian ja Irlannin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.-30.6.2015. Korkea valmius koskee helikopteriosastoa, mukaan lukien noin 70 sotilasta. Valmiudessa olevien joukkojen käyttämisestä operaatiossa tehdään erillinen päätös sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain pohjalta. (UM lähetystöneuvos Minna Laajava 0295 351 194)

Päätös määrätä oikeusministeriön ylitarkastajat Heini Huotarinen ja Maria Soininen valtioneuvoston esittelijöiksi. (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295 150 460)

Päätös hyväksyä esitys turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa koskevaksi Suomen ohjelmaksi 2014-2020. Rahastosta voidaan rahoittaa toimia, joilla kehitetään turvapaikkapolitiikkaa, uudelleensijoittamista, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja paluuta. (SM neuvotteleva virkamies Pauliina Eskola 0295 488 263)

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n toiseen kansainväliseen ravitsemuskonferenssiin (The Second International Conference on Nutrition, ICN2) 19.11.-21.11.2014 Roomassa ja oikeuttaa maa- ja metsätalousministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä, varapuheenjohtajat ovat osastopäällikkö Pekka Puustinen ulkoasiainministeriöstä, Suomen pysyvä edustaja FAO:ssa Merja Sundberg Suomen Rooman suurlähetystöstä ja jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio-Lähteenkorva sosiaali- ja terveysministeriöstä, elintarvikeylitarkastaja Minna Huttunen maa- ja metsätalousministeriöstä sekä projektiavustaja Tanja Rajamäki Suomen Rooman suurlähetystöstä. (MMM neuvotteleva virkamies Anna Santala 0295 162 418)

Päätös Suomen esityksestä Euroopan unionille Etelä-Suomen maitotilojen valtiontukena maksettavasta väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta Venäjän asettamien talouspakotteiden vaikutusten helpottamiseksi. Esityksestä on neuvoteltu valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) välillä maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain mukaisesti. Osapuolten välillä ei saavutettu valtioneuvoston asettamassa määräajassa 24.10.2014 mennessä yhteistä näkemystä Euroopan komissiolle jätettävän esityksen sisällöstä. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 6.11.2014 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto antoi erivapauden ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksista ulkoasiainsihteeri Tiina Nikkiselle. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainsihteerit Nora Klami, Mika Kukkonen, Anssi Leino, Johanna Lukkarila, Krista Napola, Tiina Nikkinen sekä Riku Warjovaara lähetystöneuvoksen virkoihin 1.12.2014 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Valtioneuvosto myönsi erivapauden johtaja Harri Syväsalmelle opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston päällikkönä toimivan ylijohtajan kelpoisuusvaatimuksena olevasta ylemmästä korkeakoulututkinnosta. (OKM kansliapäällikkö Anita Lehikoinen 0295 330 182)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Risto Artjoki maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston osastopäällikön virkaan 1.12.2014-30.11.2021. (MMM kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio 0295 162 184)

Filosofian tohtori Mari Walls Luonnonvarakeskuksen pääjohtajan virkaan 1.1.2015-31.12.2021. (MMM kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio 0295 162 184)

Pääjohtaja, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Kari Wihlman Liikenteen turvallisuusviraston pääjohtajan virkaan 1.1.2015-31.12.2019. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Oikeustieteen kandidaatti Minna Johanna Helle valtakunnansovittelijan virkaan 1.1.2015-31.12.2018. (TEM henkilöstö- ja hallintojohtaja Kari Mäkinen 0295 063 523)

Varatuomari Virpi Kölhi sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 17.11.2014 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki sisäasioiden rahastoista (HE 112/2014 vp). Laki sisäasioiden rahastoista sisältää säännökset sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien ja niitä tarkentavien kansallisten toimeenpano-ohjelmien valmistelusta, hyväksymisestä, hallinnoinnista ja yhteensovittamisesta. Lisäksi laissa säädetään sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien hallinnointiin osallistuvista viranomaisista ja toimijoista sekä näiden välisestä yhteistyöstä ja tehtävistä. Laissa säädetään myös sisäasioiden rahastojen varoista myönnettävän tuen edellytyksistä, ehdoista, tukeen liittyvistä menettelyistä ja tuen valvonnasta. Laissa annetaan myös tarkempia säännöksiä toiminnalle asettavista kansallisista edellytyksistä ja annetaan tukimenettelyä koskevat tarvittavat säännökset. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (SM ylitarkastaja Päivi Pietarinen 0295 488 257)

Laki voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 129/2014 vp). Voimalaitosverolaki ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annettu laki kumotaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (VM hallitusneuvos Merja Sandell 0295 530 191)

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (HE 158/2014 vp). Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja korotetaan siten, että yleisen kiinteistöveron veroprosenttien vaihteluväli nousee 0,60-1,35 prosentista 0,80-1,55 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32-0,75 prosentista 0,37-0,80 prosenttiin. Veroprosenttien ylärajojen nousun johdosta tarkistetaan lisäksi muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää koskevaa säännöstä. Laki tulee voimaan 10.11.2014. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Laki kiinteistöverolain 13 §:n muuttamisesta (HE 188/2014 vp). Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää koskevaa säännöstä muutetaan siten, että mainittu veroprosentti voi olla enemmän kuin 0,6 prosenttiyksikköä kunnanvaltuuston määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korkeampi, jos se ei tällöin ylitä kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia. Laki tulee voimaan 10.11.2014. (VM lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 0295 530 239)

Laki elintarvikelain muuttamisesta (HE 98/2014 vp). Elintarvikelakiin lisätään maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja eräiden alkoholituotteiden nimisuojaa koskevat säännökset. Kyse on tuotteen maantieteelliseen alkuperään, ominaisuuksiin tai valmistusmenetelmiin liittyvälle nimelle myönnettävästä suojasta. Sääntelyä yhdenmukaistetaan siten, että täytäntöönpano perustuu jatkossa kaikilta osin elintarvikelakiin. Tuotteiden rekisteröintihakemusten käsittely siirretään maa- ja metsätalousministeriöltä Maaseutuvirastolle. Lisäksi otetaan käyttöön EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämä nimisuojatuotteiden valmistajia koskeva ilmoitusmenettely. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (MMM lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen 0295 162 325)

Laki hyljetuotteiden kaupasta ja laki metsästyslain 43 §:n muuttamisesta (HE 28/2014 vp). Laissa hyljetuotteiden kaupasta on hyljetuotteiden kauppaa koskevaa Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston antamaa asetusta täydentävä kansallinen sääntely. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (MMM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 162 419)

Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta ja laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta (HE 99/2014 vp). Muutoksia tehdään alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain ilmoitusmenettelyjä koskeviin säännöksiin, jotka liittyvät aluksessa havaittaviin merkittäviin puutteisiin laivaväen asumis- ja työskentelyolosuhteissa. Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain tiettyjä määritelmiä muutetaan. Lisäksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin ja aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettuun lakiin tehdään muutoksia, joiden mukaan myös luokituslaitokset voivat antaa aluksen todistus- ja turvallisuuskirjoja. Lisäksi lait muutetaan niiden valitusmenettelyä koskevien säännösten osalta. Lait tulevat voimaan 21.11.2014. (LVM hallitusneuvos Anna Sotaniemi 0295 342 491)

Tietoyhteiskuntakaari, laki maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n muuttamisesta ja laki rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta (HE 221/2013 vp). Tietoyhteiskuntakaareen on koottu keskeiset sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevat säännökset. Tietoyhteiskuntakaarella poistetaan sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön päällekkäisyydet sekä selkeytetään, ajanmukaistetaan ja parannetaan sääntelyä. Lailla kumotaan viestintämarkkinalaki, sähköisen viestinnän tietosuojalaki, radiotaajuuksista ja telelaitteista annettu laki, televisio- ja radiotoiminnasta annettu laki, verkkotunnuslaki, eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä annettu laki, eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annettu laki sekä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annettu laki. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että tietoyhteiskuntakaaren toimeenpanoa ja vaikutuksia seurataan tiiviisti ja mahdollisiin epäkohtiin tai ennakoimattomiin vaikutuksiin reagoidaan viivytyksettä myös mahdollisesti tarvittavin muutosehdotuksin. Erityisesti lain vaikutuksia tulee seurata verkkoneutraliteetin, alan investointien sekä yksityisyyden suojan toteutumisen näkökulmista. 2) Eduskunta edellyttää, että verkkoneutraliteetin toteutuminen ja säilyminen sekä internetyhteyspalvelujen käyttäjien mahdollisuudet hyödyntää haluamiaan internetin sisältöjä ja palveluja turvataan tietoyhteiskuntakaaren toimeenpanossa. 3) Eduskunta edellyttää, että viestintämarkkinoiden sääntelyssä ja tietoyhteiskuntakaaren toimeenpanossa pyritään keskeisinä lähtökohtina sääntelyn ja hallinnollisen taakan vähenemiseen, palvelukehityksen mahdollistamiseen sekä alan investointien edistämiseen. 4) Eduskunta edellyttää, että palvelujen käyttäjien oikeuksien, kuten yksityisyyden suojan ja luottamuksellisen viestin suojan säilymisestä sähköisissä palveluissa ja verkkoympäristössä huolehditaan kaikin keinoin ja mm. kyberturvallisuuden kehittämistyössä pyritään erityisesti ottamaan näiden oikeuksien toteutuminen huomioon. 5) Eduskunta edellyttää, että välitystietojen säilyttämistä viranomaistarpeisiin koskevan sääntelyn arviointia varten perustetaan laajapohjainen työryhmä, jonka tulee tehdä kattava selvitys viranomaisten tarpeista, tietojen säilyttämisestä sekä säilyttämisen yksityisyyden suojaan liittyvistä kysymyksistä. Työn pohjalta tulee tehdä arvio kyseisen sääntelyn mahdollisista muutostarpeista ja tarvittaessa laatia muutosehdotukset ilman tarpeetonta viivästystä. 6) Eduskunta edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriö antaa edellä kuvattujen verkkoneutraliteetin, sääntelyn vähenemisen ja alan investointien sekä luottamuksellisen viestin suojan toteutumisen näkökulmista liikenne- ja viestintävaliokunnalle selvityksen viimeistään 1.9.2017 mennessä. (LVM lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi 0295 342 150)

Ilmailulaki ja laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta (HE 79/2014 vp). Ilmailulailla säännellään ilmailua Suomessa ja ilmailua suomalaisella ilma-aluksella Suomen ulkopuolella. Laissa säädetään muun muassa ilma-aluksia ja niiden henkilöstöä samoin kuin ilmailua palvelevaa maahenkilöstöä koskevista turvallisuus- ja kelpoisuusvaatimuksista, ilmailun luvista ja rekistereistä, lentopaikoista ja maalaitteista, lentoasemien maahuolinnasta, siviili-ilmailun turvaamisesta, lennonvarmistuksesta, ilmailuonnettomuuksien tutkinnasta, ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta sekä seuraamuskäytännöistä. Samalla muutetaan meripelastuslain 14 §. Lait tulevat voimaan 13.11.2014. (LVM neuvotteleva virkamies Risto Saari 0295 342 311)

Laki vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta (HE 160/2014 vp). Vuorotteluvapaalakia muutetaan siten, että vuorottelukorvaukseen liittyvien asioiden osalta toimeenpanon johtaminen, ohjaaminen ja kehittäminen kuuluvat ylimpänä viranomaisena sosiaali- ja terveysministeriölle ja työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriölle. Laki tulee voimaan 1.1.2015. (TEM hallitusneuvos Susanna Siitonen 0295 048 932)

Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 44 ja 46 §:n muuttamisesta (HE 100/2014 vp). Kotoutumisen edistämisestä annettua lakia muutetaan siten, että Ahvenanmaan maakunnan kunnat voivat saada lain 6 luvun mukaisia korvauksia kansainvälistä suojelua saaneiden ja eräiden muiden henkilöiden kuntaan osoittamisesta siltä osin kuin valtakunnan ja maakunnan lainsäädännön kesken asiassa ei ole päällekkäisyyttä. Laki tulee voimaan 1.12.2014. (TEM neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola 0295 047 104)

Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 17 ja 22 §:n muuttamisesta, laki laivavarustelain 18 ja 19 §:n muuttamisesta, laki lelujen turvallisuudesta annetun lain 43 §:n muuttamisesta, laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain 22 §:n muuttamisesta, laki lannoitevalmistelain muuttamisesta, laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta, laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 a ja 13 e §:n muuttamisesta ja laki tupakkalain muuttamisesta (HE 163/2014 vp). Laeilla säädetään Mittatekniikan keskuksen FINAS-akkreditointipalvelun tehtävistä ja toimivallasta. Mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön nimi muutetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksiköksi. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (TEM vanhempi hallitussihteeri Sari Rapinoja 0295 060 120)

Laki eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista, laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta ja laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 153/2014 vp). Kansaneläke- sekä työeläkeindeksejä korotetaan pysyvästä lainsäädännöstä poiketen 0,4 prosentilla. Laki koskee työeläkkeitä sekä työeläkeindeksiin sidottuja muita etuuksia ja euromääriä. Muutos koskee myös kansaneläkkeitä, takuueläkettä ja muita sellaisia etuuksia ja muita rahamääriä, joita tarkistetaan kansaneläkeindeksin perusteella tai jotka ovat muuten sidottuja kansaneläkkeen määrään. Korotusta ei ole tarkoitettu koskemaan toimeentulotuen perusosaa, joten myös toimeentulotuen perusosan määrää korotetaan. Perusosan määrän korottamisella turvataan se, että toimeentulotuen perusosan taso nousee pysyvän lainsäädännön määräämän tasokorotuksen mukaisesti. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (STM neuvotteleva virkamies Pasi Pajula 0295 163 479)

Laki työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 89/2014 vp). Työsuojeluhenkilörekisteristä annettua lakia muutetaan siten, että valtiotyönantajan palveluksessa olevia työsuojeluhenkilöitä ja muita laissa lueteltuja henkilöitä ei enää ilmoiteta rekisteröitäväksi Valtiokonttoriin. Ilmoitus tehdään jatkossa Työturvallisuuskeskukselle, jolle rekisterinpitäjänä toimiva sosiaali- ja terveysministeriö on rekisterin ylläpidon antanut. Lisäksi lakia muutetaan siten, että siihen lisätään viittaus sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettuun lakiin ja säännös, jonka mukaan työsuojeluviranomaiset valvoisivat lain noudattamista. Laki tulee voimaan 1.12.2014. (STM hallitussihteeri Tuula Andersin 0295 163 506)

Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 109/2014 vp). Lakeihin lisätään hallintolakia täydentävät säännökset päätöksen perustelemisesta. Lakeihin lisätään säännökset siitä, mitä etuuspäätöksen perustelujen tulee sisältää, jos päätös perustuu keskeisiltä osin lääketieteellisiin seikkoihin. Osittain tai kokonaan hylkäävän päätöksen perustelujen tulee sisältää asian arviointiin pääasiallisesti vaikuttaneet seikat ja näiden seikkojen pohjalta tehdyt johtopäätökset. Lisäksi lakeihin lisätään säännös asiantuntijalääkärin perustellusta arviosta. Säännös edellyttää, että etuusasian käsittelyyn osallistuva asiantuntijalääkäri laatii asian valmistelun aikana perustellun arvionsa, joka tulee kirjata asiakirjoihin. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 26 §:n muuttamisesta, laki työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta, laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki valtion eläkelain muuttamisesta, laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki kansaneläkelain 13 §:n muuttamisesta, laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, laki takuueläkkeestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 120/2014 vp). Työeläkelaitoksille säädetään velvollisuus antaa työkyvyttömyyseläkettä hakevalle henkilölle oma-aloitteisesti ennakkopäätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen niissä tilanteissa, jos ammatillisen kuntoutuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Työeläkelakien säännöksiä leskeneläkkeen määräytymisestä täsmennetään. Työeläkelakien voimaanpanolakeja ja eräitä voimaantulosäännöksiä täsmennetään ensisijaisten etuuksien vähentämisen osalta, kun on kyse ennen vuotta 2005 voimassa olleiden säännösten mukaan määräytyneistä eläkkeistä. Säännöksiin liittyy suojasäännös, joka varmistaa sen, että eläkkeet eivät pienene muutoksen johdosta. Yksityisten alojen työeläkelakeja muutetaan siten, että eläke lasketaan päättyneen työkyvyttömyyseläkkeen ajalta tulevan ajan eläkkeen perusteena olevasta ansiosta 1,5 karttumisprosentin mukaan myös vuosilta 2006-2009. Lisäksi tehdään eräitä teknisluonteisia muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2015. (STM hallitussihteeri Hanna Tossavainen 0295 163 181)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Osastopäällikkö Elina Kalkun tai hänen estyneenä ollessaan oikeuspäällikkö Päivi Kaukorannan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Argentiinan tasavallan välinen sopimus niiden diplomaattisissa ja konsuliedustustoissa sekä kansainvälisten järjestöjen edustustoissa työskentelevän diplomaattisen, konsuli-, hallinnollisen ja teknillisen henkilökunnan perheenjäsenten vapaasta ansiotyön tekemisestä. Perhe- ja puolisosopimusten tekeminen on tehokas tapa edistää puolisoiden työllistymismahdollisuuksia asemamaassa ja tukea heidän työuraansa. (UM lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto 0295 351 159)

Suomen osallistumisen jatkaminen EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUFOR RCA Keski-Afrikan tasavallassa enintään 30 sotilaalla. (UM lähetystöneuvos Minna Laajava 0295 351 194)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat asiat:

Eduskunnan kirjelmän Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2013 antaman kertomuksen johdosta sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM lähetystöneuvos Jonna Laurmaa 0295 350 32)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Suurlähettiläs Seija Toron sivuakkreditointi Swazimaahan. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

hallitus
Sivun alkuun