Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 6.2.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.2.2014 12.13
Tiedote 46/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 6.2.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 1/2014 vp) eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehty sopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annettu laki. Sopimuksen päätarkoitus on antaa toiselle osapuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Sopimus vastaa pitkälti muita viime vuosina Suomen itäisen Euroopan maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tulliyhteistyösopimuksia. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)

Hallituksen esitys (HE 2/2014 vp) eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että 1.1.2013 maksamatta olevien televisiomaksujen perimisestä voitaisiin luopua 1.1.2015. Vastaavasti ne televisiomaksut, joita ei vuoden 2014 loppuun mennessä ole saatu palautettua, tuloutetaan valtion televisio- ja radiorahastoon 1.1.2015. Samalla vastaavat televisiomaksusaatavat ja -velat poistetaan kirjanpidon tileistä. Ajankohtaa ehdotetaan aikaistettavaksi kolmella vuodella voimassa olevan sääntelyn mukaisesta ajankohdasta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015. (LVM viestintäneuvos Elina Normo 0295 342 463)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 6.2.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta. Asetukseen (789/2010) on tehtävä viittaustekniset muutokset sen johdosta, että kuluttajansuojalakia (38/1978) on muutettu laeilla 1211/2013 ja 227/2011. Asetus tulee voimaan 13.6.2014. (OM lainsäädäntöneuvos Sofia Rajamäki 0295 150 554)

Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksen eräiltä kirjaamislakimiehiltä vaadittavasta kielitaidosta. Maanmittauslaitoksen hallinto- ja organisaatiouudistus on tullut voimaan 1.1.2014 Maanmittauslaitoksesta annetulla lailla (900/2013). Asetus liittyy Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistuksen toteuttamiseen. Asetuksella säädetään Maanmittauslaitoksen eräiltä kirjaamislakimiehiltä vaadittavasta kielitaidosta kaksikielisten alueiden vähemmistön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Asetus tulee voimaan 1.3.2014. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetus liittyy Maanmittauslaitoksesta annetun lain (900/2013) nojalla 1.1.2014 voimaan tulleen Maanmittauslaitoksen hallinto- ja organisaatiouudistuksen toteuttamiseen. Kun Maanmittauslaitoksen yksikön toimialueena on uudessa organisaatiossa koko maa, tarkistetaan pykäliä teknisesti siten, että toimijana on maanmittaustoimiston asemesta Maanmittauslaitos. Asetus tulee voimaan 1.3.2014. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2014. Asetuksella säädetään siitä, miten yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaiseen tilaneuvontaan voi saada tukea valtion varoista vuonna 2014. Asetuksessa säädetään tuen määrästä ja tuen myöntämisen edellytyksistä. Asetus tulee voimaan 11.2.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutoksella pohjaveden suojeluun liittyvät täydentävien ehtojen vaatimukset siirretään EU-lainsäädännössä tapahtuneen muutoksen vuoksi lakisääteisistä hoitovaatimuksista osaksi hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia. Asetuksen 5 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että kasveihin, jotka voidaan kylvää tai istuttaa ilman esikasvia kesäkuun 30 päivän jälkeen, lisätään pinaatti ja tilli. Asetus tulee voimaan 11.2.2014. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 47 §:n ja liitteen I muuttamisesta. Asetus sisältää raskasta polttoöljyä koskevan muutoksen asetuksen liitteeseen I. Tämä muutos perustuu vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin ja sen täytäntöönpanoon. Lisäksi asetuksella tarkennetaan palavien nesteiden säilytystä ja varastointia koskevia säännöksiä alkoholijuomien osalta myymälärakennuksissa ja kauppakeskuksissa. Asetus tulee voimaan 14.2.2014. (TEM neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki 0295 063 722)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 6.2.2014 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää Vaasan hovioikeuden presidentti Olli Varilalle ero tuomarinvalintalautakunnan jäsenyydestä ja nimittää hänelle seuraajaksi Helsingin hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä sekä myöntää Itä-Suomen hovioikeuden presidentti Olavi Snellmanille ero tuomarinvalintalautakunnan varajäsenyydestä ja nimittää hänelle seuraajaksi Rovaniemen hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner 1.3.2014 lukien lautakunnan 14.5.2015 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Mika Risla 0295 150 190)

Päätös antaa eduskunnalle metsäpoliittinen selonteko 2050. Selonteossa linjataan metsien hoidolle ja käytölle pitkän tähtäimen visio ja strategiset päämäärät sekä keskeisimmät toimenpidekokonaisuudet. (MMM osastopäällikkö Juha Ojala 0295 162 415)

Päätös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jaosta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toimeenpanoa varten. Päätöksellä osoitetaan tai jätetään maa- ja metsätalousministeriön ja Maaseutuviraston erikseen osoitettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille myöntämisvaltuutta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) rahoitusosuutena 4 775 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 1 935 000 euroa, jotka on käytettävä 30.6.2014 mennessä ohjelmakauden 2007-2013 viimeisiä tukipäätöksiä tehtäessä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa varten. Myöntämisvaltuudesta 1 169 500 euroa maaseuturahaston rahoitusosuutta ja 884 600 euroa valtion rahoitusosuutta on Leader-toimintaryhmien rahoituskiintiöitä varten. Loput momentin 30.10.62 myöntämisvaltuudesta (1 830 000 euroa sisältäen myös maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 5.9.2013 omaan käyttöön jätetyn myöntämisvaltuuden 565 000 euroa) jätetään Maaseutuviraston tarvittaessa käytettäväksi tai erikseen osoitettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ohjelmakautta 2007-2013 päätettäessä. Päätös sisältää aiempia vuosia vastaavat ehdot myöntämisvaltuuksia koskevista muutoksista. Uusilla ehdoilla ohjataan ohjelmakauden 2007-2013 viimeisten myöntämisvaltuuksien käyttöä sekä oikeutetaan Maaseutuvirasto tekemään tarvittaessa teknisiä muutoksia ohjelmaa päätettäessä. (MMM maaseutuekonomisti Leena Summanen 0295 162 272)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Sini Wirén valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön ylitarkastajat Laura North ja Mikko Härkönen valtioneuvoston esittelijöiksi. (TEM ylitarkastaja Johanna Ylitepsa 0295 064 207)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 6.2.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 1/2014 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vapautensa menettäneiden oikeusapua koskeva direktiivi). Euroopan komissio on 27.11.2013 antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ensivaiheen oikeusavusta rikoksesta epäillyille tai syytetyille henkilöille, jotka ovat menettäneet vapautensa, sekä oikeusavusta eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä. Direktiivillä määritettäisiin vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan vapautensa menettäneiden epäiltyjen tai syytettyjen oikeuteen saada oikeusapua rikosoikeudellisten menettelyjen ensivaiheessa sekä eurooppalaisen pidätysmääräyksen mukaisen menettelyn kohteena olevien henkilöiden oikeuteen saada oikeusapua menettelyjen ensivaiheessa ja myöhemmissä vaiheissa. Vähimmäisvaatimuksia olisi sovellettava rikosoikeudellisissa menettelyissä koko Euroopan unionin alueella. Direktiiviehdotukseen liittyy komission suositus rikoksesta epäiltyjen tai syytettyjen oikeudesta oikeusapuun rikosoikeudellisissa menettelyissä. (OM hallitussihteeri Kirta Heine 0295 150 214)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 2/2014 vp) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tullirikkomusdirektiivi). Direktiivillä säädettäisiin muun muassa, minkä unionin tullilainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden rikkominen ainakin katsottaisiin tullirikkomuksiksi, niistä määrättävien sanktioiden tasoista sekä sanktiomenettelyyn liittyvistä asioista. Direktiivin tavoitteena olisi lähentää jäsenvaltioissa tullirikkomuksiksi katsottavia tekoja sekä niiden unionin tullilainsäädännön rikkomisesta määräämiä sanktioita, jolloin unionin tullilainsäädännön noudattamisen valvonta EU:n alueella olisi yhdenmukaisempaa. Tämä muun muassa vahvistaisi talouden toimijoiden tasavertaista kohtelua erityisesti valtuutetun talouden toimijan asemaan ja muihin tulliyksinkertaistuksiin ja -helpotuksiin liittyvässä lupamenettelyssä. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 3/2014 vp) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Dohassa hyväksytyn muutoksen tekemisestä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjaan ja siihen perustuvien velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti (Kioton pöytäkirjan Dohan muutos). Ehdotuksen tarkoituksena on hyväksyä EU:n puolesta Dohan muutoksessa EU:lle asetettu 20 prosentin päästövähennysvelvoite vuoden 1990 päästötasosta vuoteen 2020 mennessä. (YM neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen 050 379 0429)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 6.2.2014 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto hylkäsi Carina Hellemaan erivapaushakemuksen valtioneuvoston kanslian finanssineuvoksen säädetystä kelpoisuusvaatimuksesta. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Oikeustieteen kandidaatti Pekka Hurtola valtioneuvoston kanslian finanssineuvoksen virkaan 1.3.2014 lukien. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Ulkoasiainneuvos Pirkko Hämäläinen ulkoasiainministeriön alivaltiosihteerin virkaan 16.7.2014-31.8.2018. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Oikeustieteen kandidaatti Anna Kaarina Piepponen valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 10.3.2014 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Yhteiskuntatieteiden maisteri Mikael Vakkari valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2014-31.12.2015, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Neuvotteleva virkamies, ekonomi, kauppatieteiden maisteri Esko Pyykkönen opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 7.2.2014 lukien. (OKM hallitusneuvos Pia Nyblom 0295 330 235)

Yhteiskuntatieteiden maisteri Pasi Korhonen sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisten asiain johtajan virkaan 1.4.2014 lukien. (STM kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee 0295 163 356)

Terveydenhuollon maisteri Annakaisa Iivari sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virkaan 1.3.2014 lukien. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

Valtioneuvosto myönsi erityisasiantuntija Eero Lahtiselle virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.5.-31.7.2014. (STM ylitarkastaja Marjo Puputti 0295 163 524)

Lääketieteen tohtori Eeva Ollila sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.5.-31.7.2014, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (STM ylitarkastaja Marjo Puputti 0295 163 524)

 
Sivun alkuun