Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunto 6.3.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.3.2014 11.34
Tiedote 87/2014

HALLITUKSEN ESITYKSET

 

Valtioneuvosto antoi 6.3.2014 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 8/2014 vp) eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rintamasotilaseläkelakia siten, että Kansaneläkelaitos voisi luovuttaa rintamalisää saavien henkilöiden nimet ja henkilötunnukset kunnalle maksutta kerran kalenterivuodessa. Ehdotetun muutoksen tarkoituksena on edistää kunnan mahdollisuuksia järjestää rintamaveteraanien kuntoutusta ja parantaa rintamaveteraanien mahdollisuuksia saada nykyistä paremmin tietoa kuntoutusmahdollisuuksistaan. (STM hallitussihteeri Pia Nissinen 0295 163 186)

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 6.3.2014 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Latvian liittymisestä Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta. Euroopan vakausmekanismin hallintoneuvosto hyväksyi 23.10.2013 Latvian liittymishakemuksen Euroopan vakausmekanismin jäseneksi ja siihen liittyvät yksityiskohtaiset tekniset ehdot sekä mukautukset Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen, jotka ovat tarpeen liittymisen välittömänä seurauksena. Latvia talletti liittymiskirjansa Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin huostaan 21.2.2014. Latvian liittyminen ja sen seurauksena EVM-sopimukseen tehtävät mukautukset tulevat siten voimaan 13.3.2014. Latvian liittymisen johdosta EVM:n peruspääomaan tehtävä korotus ja peruspääoman jakoperusteeseen tehtävät muutokset edellyttävät EVM:n perustamisesta tehdyn sopimuksen 8 artiklan 1 ja 2 kohtiin sekä sopimuksen liitteisiin I ja II tehtäviä mukautuksia. Lisäksi sopimuksen loppumääräyksiin on lisättävä viittaus sopimuksen latviankieliseen toisintoon. Sopimukseen tehtävät mukautukset tulevat voimaan 13.3.2014 kuten siitä on sovittu. Asetuksessa säädetään, että mukautukset ovat asetuksena voimassa. Asetus tulee voimaan 13.3.2014. (VM neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro 0295 530 302)

Valtioneuvoston asetus maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on edistää, helpottaa ja lisätä osapuolten yhteistyötä maailmanlaajuisen siviilisatelliittinavigoinnin alalla. Sopimus on voimassa 1.12.2013 lukien. Asetus tulee voimaan 10.3.2014. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 0295 342 563)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen 55 §:n muuttamisesta. Ajoneuvojen rekisteröintitodistusta koskevassa pykälässä viitataan jatkossa myös direktiiviin, joka koskee Kroatian liittymistä Euroopan unioniin. Muutoksella direktiivi 2013/22/EU pannaan ajoneuvon rekisteröintitodistusta koskevan direktiivin muutoksen osalta täytäntöön. Asetus tulee voimaan 1.4.2014. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 0295 342 557)

Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Traktorien tyyppihyväksyntään liittyvän asetuksen liitettä muutetaan vastaamaan EU:n säädöskehitystä ja huomioimaan Kroatian tasavallan liittyminen unioniin. Muutoksella pannaan täytäntöön EU-direktiivit 2012/24/EU ja 2013/8/EU sekä traktoreita koskevin osin direktiivi 2013/15/EU. Asetus tulee voimaan 1.4.2014. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 0295 342 557)

Valtioneuvoston asetus katsastustoiminnan koulutustoimikunnasta, valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Katsastustoiminnan koulutustoimikuntaa koskevassa asetuksessa säädetään toimikunnan kokoonpanosta ja tehtävistä. Ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvontaa koskevaan asetukseen ja ajoneuvojen hyväksyntää koskevaan asetukseen tehdään vähäisiä lähinnä määrittelyjä ja viittauksia koskevia muutoksia sekä muita täsmennyksiä. Asetukset liittyvät uuteen 1.7.2014 voimaan tulevaan katsastustoimintaa koskevaan lakiin. Asetukset tulevat voimaan 1.7.2014. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 0295 342 557)

Valtioneuvoston asetus luonnonsuojelualueiden perustamiseksi eräille Suomussalmen ja Puolangan kunnissa sijaitseville valtion omistamille alueille. Asetuksen tarkoituksena on eri luonnonsuojeluohjelmissa ja Natura 2000 -verkostossa osoitettujen, Suomussalmen länsiosissa ja osin Puolangalla sijaitsevien alueiden suojelun toimeenpano luonnonsuojelulain mukaisina muina luonnonsuojelualueina. Aluerajauksiin on sisällytetty myös eräitä muita ohjelmakohteisiin rajautuneita vanhojen metsien ja soiden suojelun kannalta tärkeitä alueita, jotka ovat Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien taseessa ja luontopalveluiden hallinnassa. Perustettavien 17 luonnonsuojelualueen pinta-ala on yhteensä 12 453 hehtaaria. Samalla lakkautetaan eräitä aiemmin asetuksella perustettuja luonnonsuojelualueita, jotka nyt tulevat osaksi laajempia kokonaisuuksia nykylainsäädännön mukaisin säännöksin. Asetus tulee voimaan 1.4.2014. (YM lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen 050 374 0247)

Valtioneuvoston asetus Kalevalapuiston luonnonsuojelualueista. Asetuksen tarkoituksena on eri luonnonsuojeluohjelmissa ja Natura 2000 -verkostossa osoitettujen, Suomussalmen itäosissa sijaitsevien alueiden suojelun toimeenpano luonnonsuojelulain mukaisina muina luonnonsuojelualueina. Niiden perustamisella edistetään erityisesti alueen vanhojen metsien ja suoluonnon suojelua. Aluekokonaisuutta kutsutaan Kalevalapuistoksi yhdessä Hossan retkeilyalueen, eräiden jo aikaisemmin perustettujen luonnonsuojelualueiden sekä Suomussalmen vienalaiskylien maisema-alueen kanssa. Kalevalapuiston tarkoituksena on toimia osana suomalais-venäläistä luonnonsuojelu- ja kulttuuriyhteistyötä ja osaltaan edistää luonto- ja kulttuurimatkailun edellytyksiä alueella. Perustettavien 17 luonnonsuojelualueen pinta-ala on yhteensä 20 487 hehtaaria. Asetus tulee voimaan 1.4.2014. (YM lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen 050 374 0247)

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta. Vuoden 2013 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain (958/2012) johdosta kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 50, 62, 63 ja 66 §, sillä uusi laki sisältää muun ohella rakennuksen olennaisia teknisiä vaatimuksia, toimenpideluvanvaraisia toimenpiteitä, toimenpideluvanvaraisuudesta vapauttamista sekä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta koskevat säännökset. Asetus tulee voimaan 1.4.2014. (YM lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi 0295 250 177)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 6.3.2014 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä pääministeri Jyrki Kataisen ja ministerien Jutta Urpilainen, Erkki Tuomioja, Alexander Stubb, Jan Vapaavuori, Henna Virkkunen, Jari Koskinen, Paavo Arhinmäki, Anna-Maja Henriksson, Merja Kyllönen, Susanna Huovinen, Carl Haglund ja Pia Viitanen muutoksista sidonnaisuuksiin. (VNK valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen 0295 160 280)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR RCA). Suomi valmistautuu osallistumaan operaatioon enintään 30 sotilaalla kuuden kuukauden määräajan operaation täyden toimintakyvyn saavuttamisesta. Osallistumiskustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Kinnunen 0295 351 820)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnastaan vuonna 2012 antaman kertomuksen johdosta pöytäkirjaan sekä saattaa perustuslakivaliokunnan mietintö myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Tiina Astola 0295 150 168)

Päätös määrätä valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki toimimaan Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskevien asioiden esittelijänä valtioneuvostossa. Hetemäen estyneenä ollessa Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskevien asioiden esittelijöinä valtioneuvostossa määrätään toimimaan budjettineuvos Petri Syrjänen ja budjettineuvos Seija Kivinen edellä mainitussa järjestyksessä. (OM hallitussihteeri Ulla Westermarck 0295 150 460)

Periaatepäätös kansalliseksi terrorismintorjunnan strategiaksi 2014-2017. Strategiassa Suomen keskeiset tavoitteet terrorismin torjunnassa ovat kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta terrorismin ennaltaehkäisy ja paljastaminen, terroristisen toiminnan estäminen sekä varautuminen ja seurausten hallinta. Strategiassa ehdotetaan toteutettavaksi 22 toimenpidettä tavoitteiden saavuttamiseksi eri ministeriöiden tai viranomaisten johdolla. (SM kansliapäällikkö Päivi Nerg 0295 418 803)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 6.3.2014 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 7/2014 vp) eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (valtiontukien yleinen ryhmäpoikkeusasetus). Ehdotetulla uudella ryhmäpoikkeusasetuksella vapautettaisiin lisää valtiontukimuotoja ennakkoilmoitusvelvollisuudesta. Ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaa laajennettaisiin sisällyttämällä asetuksen soveltamisalaan uusia tukitoimenpiteitä, korottamalla yksittäisiin tukiin sovellettavia ilmoituskynnysarvoja ja ulottamalla asetus kattamaan tukiohjelmien lisäksi myös nykyistä useammin tapauskohtaisten tukien myöntäminen. Soveltamisalan laajentamista tasapainotettaisiin uusilla säännöillä valtiontukien avoimuusvelvoitteesta ja suurten tukien jälkikäteisarvioinnista. Euroopan komission valtiontukivalvonta perustuisi asetuksen myötä nykyistä enemmän jälkikäteisvalvontaan ennakkoilmoitusmenettelyn sijaan. (TEM ylitarkastaja Olli Hyvärinen 0295 047 006)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 6.3.2014 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Erik Lundberg ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2014 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Oikeustieteen maisteri Laura Tarhonen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.4.2014-31.8.2016, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Sanna Helopuron virkavapauden ajaksi. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista, laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, laki kiinteistörahastolain muuttamisesta, laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta, laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta, laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 16 ja 26 §:n muuttamisesta, laki arvo-osuustileistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta, laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta, laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta, laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta, laki maksupalvelulain 3 §:n muuttamisesta, laki maksulaitoslain 3 §:n muuttamisesta, laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta, laki varainsiirtoverolain 16 §:n muuttamisesta, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta, laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta, laki merimieseläkelain 205 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 15 ja 22 b §:n muuttamisesta, laki vakuutusyhdistyslain 1 luvun 5 §:n muuttamisesta, laki kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n ja 8 luvun 1 §:n muuttamisesta ja laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta (HE 94/2013 vp). Lailla vaihtoehtorahastojen hoitajista pannaan täytäntöön direktiivi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista. Lisäksi tehdään muutoksia 30 muuhun lakiin. Rahoitusmarkkinasääntely laajennetaan koskemaan omaisuudenhoitoon rinnastettavaa kommandiittiyhtiömuotoista pääomasijoittamista ja kiinteistösijoittamista. Vaihtoehtorahastojen hoitajilta edellytetään toimilupaa tai rekisteröitymistä Finanssivalvontaan. Arvopaperimarkkinalaissa säädettyjä keskeisiä yleissäännöksiä arvopaperimarkkinoilla toimimisesta sovelletaan myös vaihtoehtorahastojen hoitajiin. Myös arvopaperimarkkinalain mukainen Finanssivalvonnan käytössä oleva hallinnollinen seuraamusjärjestelmä otetaan käyttöön. Lait tulevat voimaan 15.3.2014. (VM lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju 0295 530 215)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Norjan kuningaskunnan välisen satelliittinavigointia koskevan yhteistyösopimuksen hyväksyminen. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin Brysselissä 22.9.2010. Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa yhteistyön yleiset periaatteet ja Norjan oikeudet ja velvoitteet erityisesti sellaisten kysymysten osalta, joita voimassa olevaan Galileo-sääntelyyn ei sisälly. Yhteistyösopimus täydentää ETA-sopimuksen satelliittinavigointia koskevia määräyksiä. Yhteistyösopimukseen sisältyy radiotaajuuksia, eurooppalaisten siviilisatelliittijärjestelmien (GNSS) maa-asemia, turvallisuutta, turvaluokiteltujen tietojen vaihtoa, viennin valvontaa, julkisesti säänneltyjä palveluja sekä kansainvälistä yhteistyötä koskevia määräyksiä. Turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihto ja suojaaminen tapahtuu EU:n ja Norjan välisen turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavista turvallisuusmenettelyistä koskevan sopimuksen mukaisesti. Lisäksi Norja voi vaihtaa turvallisuusluokiteltuja tietoja niiden jäsenvaltioiden kanssa, joiden kanssa se on tehnyt kahdenvälisen sopimuksen. Sopimus ei koske suomalaisen turvallisuusluokitellun tiedon käsittelyä, eikä sillä ole muutoinkaan vaikutusta Suomen kansalliseen lainsäädäntöön eikä Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin. Sopimus ei sisällä eduskunnan suostumusta vaativia määräyksiä. Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet kansallisten voimaansaattamistoimien loppuunsaattamisesta. Siltä osin kuin asia kuuluu EU:n ja Norjan toimivaltaan, sopimusta sovelletaan väliaikaisesti, kun ne ovat ilmoittaneet toisilleen tarvittavien toimien loppuunsaattamisesta. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 0295 342 563)

Liikenneministeri Merja Kyllösen tai hänen estyneenä ollessaan kansliapäällikkö Harri Pursiaisen valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä. Sopimuksen kohteena on osapuolten välisen yhteistyön järjestäminen jäänmurrossa Itämerellä. Kahdenvälinen valtiosopimus mahdollistaa jäänmurtoavustuksen pyytämisen toiselta sopimusosapuolelta silloin, kun osapuolen oma jäänmurtokapasiteetti ei riitä. Valtiosopimus on tarkoitus allekirjoittaa kevään 2014 kuluessa, mahdollisesti Suomen ja Venäjän liikenneministereiden tapaamisessa Pietarissa 18.3.2014. Sopimus hyväksytään ja saatetaan voimaan Suomessa perustuslain (731/1999) 8 luvussa säädetyn valtiosopimusmenettelyn mukaisesti. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja sen hyväksyminen Suomen osalta edellyttää näin ollen eduskunnan suostumusta. Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sopimusosapuolet ovat ilmoittaneet kansallisten voimaansaattamistoimien loppuunsaattamisesta. (LVM neuvotteleva virkamies Laura Aho 0295 342 009)

MUUTA

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti tasavallan presidentti vahvistaisi Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2012 verohyvitystä koskevan päätöksen ja määräsi valtiovarainministeriön ryhtymään päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 17.12.2013 vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2012 verohyvityksen. Itsehallintolain mukaan Tasavallan presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta. (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki 0295 530 292)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Oslon suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Maimo Henrikssonin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2014. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Ulkoasiainneuvos Erik Lundberg Oslossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2014 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Jarmo Ilmari Lindberg puolustusvoimain komentajan virkaan 1.8.2014 lukien viiden vuoden määräajaksi. (PLM osastopäällikkö Jukka Juusti 0295 140 400)

 
Sivun alkuun