Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 8.1.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 8.1.2015 13.30
Tiedote

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain tutkintavankeja koskevaa 13 lukua. Esityksen tavoitteena on saattaa poliisin säilyttämien tutkintavankien kohtelua koskeva sääntely yhdenmukaiseksi tutkintavankeuslakiin tehtävien muutosten kanssa siltä osin kuin kyse on tutkintavangin oikeuksista ja velvollisuuksista.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 8.1.2015 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 348/2014 vp) eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain tutkintavankeja koskevaa 13 lukua. Lakiin lisättäisiin viittaukset tutkintavankeuslakiin ehdotettuihin säännöksiin. Lakiviittaukset kohdistuisivat säännöksiin, joissa säädetään tutkintavankeuden päättymisestä, tutkintavangin sijoittamisesta ja lyhytaikaisesta siirtämisestä, tutkintavangin kirjeenvaihdosta, puheluista sekä tutkintavangin tapaamisista ja yhteydenpidosta vankilan ulkopuolelle. Esityksen tavoitteena on saattaa poliisin säilyttämien tutkintavankien kohtelua koskeva sääntely yhdenmukaiseksi tutkintavankeuslakiin tehtävien muutosten kanssa siltä osin kuin kyse on tutkintavangin oikeuksista ja velvollisuuksista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2015. (SM ylitarkastaja Marko Meriniemi 0295 488 561)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.1.2015 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Suomen osallistumisesta neuvonanto-, koulutus- ja tukioperaatioon Afganistanissa Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa 30.12.2014 lukien. Laki (1433/2014) ja asetus tulevat voimaan 9.1.2015. (UM lainsäädäntöneuvos Maria Guseff 0295 351 158)

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta. Asetus liittyy rahoituskautta 2014-2020 koskevan uuden Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon. Asetuksessa säädetään Euroopan unionin suorien tukien järjestelmän sekä eräiden maaseudun kehittämisohjelmien perusteella maksettavien maataloustukien ehtoina noudatettavien lakisääteisten hoitovaatimusten sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten (täydentävät ehdot) valvonnasta. Lisäksi asetuksessa yksilöidään ne kansalliset säännökset, joita noudatetaan lakisääteisinä hoitovaatimuksina eräiden suoraan sovellettavien EU-säännösten lisäksi. EU-lainsäädännön uudistus merkitsee vain vähäisiä muutoksia lakisääteisten hoitovaatimusten sisältöön. Asetuksella tukien saannin ehtona noudatettavat kansalliset säännökset kuitenkin määritellään nykyistä täsmällisemmin. Kyse on maataloustoiminnan harjoittajia jo muutenkin sitovasta lainsäädännöstä, joten asetus ei lisää toimijoiden velvoitteita. Asetuksella täydentävien ehtojen valvontajärjestelmää myös muutetaan nykyistä kattavammaksi elintarvikehygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevan valvonnan osalta. Muutoksen taustalla ovat komission havainnot Suomen valvontajärjestelmässä olevista puutteista, niiden perusteella määrätty rahoitusoikaisu ja uusien rahoitusoikaisujen uhka. Asetus tulee voimaan 13.1.2015 siirtymäsäännöksin. (MMM lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius 0295 162 244)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista. Asetuksella säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetussa laissa, Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetussa laissa ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetussa laissa säädettyjen tukien myöntämisen perusteena olevista tukialueista sekä niiden saaristoksi luettavista osa-alueista. Asetus tulee voimaan 14.1.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 6 §:ää on muutettu maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta annetulla lailla. Lakimuutos tuli voimaan 1.1.2015 ja asetusta päivitetään vastaavasti. Ennen muutoksen voimaantuloa vireille tulleisiin hakemuksiin sovelletaan aiemmin voimassa olleita säännöksiä. Jos 6 §:n muutettua kohtaa käytetään vielä vuoden 2015 aikana säädettäviin tukimuotoihin, tulee pykälän kohtien muutokset päivittää valtioneuvoston asetukseen. Lisäksi päivitetään vuoden 2015 alusta muuttunut tukialuenimi soveltamisalaan. Asetus tulee voimaan 14.1.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista. Asetus säädetään Euroopan unionin lainsäädännössä ja kansallisessa lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 4 §:n 3 momentin ja eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 4 §:n 5 momentin nojalla. Asetus sisältää tarkemmat säännökset vesiensuojeluun, maaperään ja hiilivarastoon, biologiseen monimuotoisuuteen ja maiseman ylläpitämiseen liittyvistä täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista. Asetus tulee voimaan 13.1.2015. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 8.1.2015 seuraavat päätökset:

Päätös ottaa käyttöön Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu ennakkolupamenettely pysyvän laitumen siirtämiseksi muuhun käyttöön. Ennakkolupamenettelyn käyttöönottaminen on tarpeen, koska pysyvien laidunten osuus maatalousmaasta on vähentynyt koko valtakunnan tasolla yli viisi prosenttia suhteessa vuoden 2003 viitealaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 37 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltion on tällöin säädettävä, että viljelijät eivät saa muuttaa pysyvänä laitumena olevan maan käyttötapaa ilman ennakkolupaa. Ennakkolupamenettely otetaan käyttöön 8.1.2015 lukien. (MMM vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 0295 162 248)
Tiedote

Päätös asettaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 seurantakomitea ohjelman sulkemiseen saakka. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriö; varapuheenjohtaja: maatalousneuvos Taina Vesanto maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: lainsäädäntöneuvos Jyri Inha (finanssineuvos Anne-Marie Välikangas) valtiovarainministeriö, erityisasiantuntija Timo Halonen (neuvotteleva virkamies Harri Kukka) maa- ja metsätalousministeriö, maatalousneuvos Esko Juvonen (neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen) maa- ja metsätalousministeriö, neuvotteleva virkamies Tiina Malm (ylitarkastaja Eero Pehkonen) maa- ja metsätalousministeriö, neuvotteleva virkamies Sini Wallenius (ylitarkastaja Antero Nikander) maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Harri Ahlgren (erityisasiantuntija Christell Åström) työ- ja elinkeinoministeriö, ylitarkastaja Anne Polso (ylitarkastaja Rainer Lahti) ympäristöministeriö, johtaja Matti Puolimatka (osastonjohtaja Maria Teirikko) Elintarviketurvallisuusvirasto, osastonjohtaja Esko Leinonen (yksikönjohtaja Markus Lounela) Maaseutuvirasto, osastonjohtaja Erja Loppi (osastonjohtaja Jukka Pekonniemi) Maaseutuvirasto, yksikön päällikkö Hannu Linjakumpu Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ryhmäpäällikkö Tiina Suutari Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), ylijohtaja Marja Karvonen Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ylijohtaja Kari Pääkkönen Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), yksikön päällikkö Kari Kivikko Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (yksikön päällikkö Jyrki Pitkänen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), yksikön päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (yksikön päällikkö Pekka Antila Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), maatalousjohtaja Minna-Mari Kaila (tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, puheenjohtaja Holger Falck (toiminnanjohtaja Johan Åberg) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., elinkeinopoliittinen asiamies Hannamari Heinonen (elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama) Suomen Yrittäjät, asiantuntija Jari Huovinen (asiantuntija Jari Konttinen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, alue- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Lauri Korkeaoja Toimihenkilöjärjestö STTK ry (elinkeinopoliittinen asiantuntija Auli Korhonen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry), palveluryhmäpäällikkö Hannu Heikkilä ProAgria Keskusten liitto (johtaja Meira-Pia Lohiluoma Svenska Lantbrukssällskapens Förbund), aluejohtaja Anna-Kaisa Wuotila Suomen 4H-liitto, 4H Lappi (aluejohtaja Päivi Kiviranta Suomen 4H-liitto, 4H Länsi-Suomi), toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt (kehityspäällikkö Hannele Partanen) Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, erityisasiantuntija Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliitto (ympäristönsuojelupäällikkö Anne Antman Natur och Miljön), maaseutujohtaja Pertti Iivanainen (maaseutuasiamies Taina Wirberg) Maaseudun kehittäjät, pääsihteeri Risto Matti Niemi (toimitussihteeri/tiedottaja Pipsa Salolammi) Suomen Kylätoiminta ry, toiminnanjohtaja Kati Pulli SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry (toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara Eläinsuojeluliitto Animalia ry), toiminnanjohtaja Ilkka Peltola Keskipiste-Leader ry (toiminnanjohtaja Heikki Konsala Pirkan Helmi), erityisasiantuntija Taina Väre (kehityspäällikkö Jarkko Huovinen) Suomen Kuntaliitto ja maakuntajohtaja Asko Peltola Etelä-Pohjanmaan liitto (maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Etelä-Savon liitto); sihteerit: neuvotteleva virkamies Leena Anttila maa- ja metsätalousministeriö, maaseutuekonomisti Virva Terho maa- ja metsätalousministeriö ja ylitarkastaja Noora Hakola Maaseutuvirasto. (MMM vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo 0295 162 468)

Päätös nimetä ehdokkaat Suomen edustajiksi ja varaedustajiksi alueiden komiteaan kaudeksi 2015-2020. Edustajat: Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen Pauliina Haijanen, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Markku Markkula, Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen, Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen Antti Liikkanen, Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen Ossi Martikainen, Säkylän kunnanvaltuuston jäsen Satu Tietari, Nousiaisten kunnanvaltuuston jäsen Ilpo Haalisto, Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Sirpa Hertell; Ahvenanmaa: maakuntapäivien jäsen Gun-Mari Lindholm; varajäsenet: Helsingin kaupunginvaltuuston varajäsen Hannele Luukkainen, Pirkkalan kunnanvaltuuston jäsen Antero Saksala, Vaasan kaupunginvaltuuston jäsen Matias Mäkynen, Liperin kunnanvaltuuston jäsen Sanna Parkkinen, Tornion kaupunginvaltuuston jäsen Katri Kulmuni, Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen Tiina Elovaara, Kemin kaupunginvaltuuston jäsen Veikko Kumpumäki, Vantaan kaupunginvaltuuston jäsen Patrik Karlsson; Ahvenanmaa: maakuntapäivien jäsen Wille Valve. (TEM hallitusneuvos Tuula Manelius 0295 064 909)
Tiedote

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) 136. hallintoneuvoston kokoukseen Genevessä 25.1.-3.2.2015 ja oikeuttaa sosiaali- ja terveysministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri. Valtuuskunnan johtaja on suurlähettiläs Päivi Kairamo Geneven pysyvästä edustustosta ja jäsenet ovat johtaja Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, yksikön päällikkö Johanna Karanko ulkoasiainministeriöstä, neuvotteleva virkamies Outi Kuivasniemi sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Eero Lahtinen sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio-Lähteenkorva sosiaali- ja terveysministeriöstä, erityisasiantuntija Pasi Mustonen Geneven pysyvästä edustustosta, yksikön päällikkö Markku Kuusi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja ulkoasiainsihteeri Ville Lahelma ulkoasiainministeriöstä. (STM kansainvälisten asiain johtaja Pasi Korhonen 0295 163 649)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 8.1.2015 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteiden tohtori Jenni Pääkkönen valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.2.2015 lukien. (VM lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi 0295 530 422)

Valtioneuvosto myönsi oikeustieteen kandidaatti, osastopäällikkö Minna Kivimäelle virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen virasta 1.3.2015-28.2.2020, enintään kuitenkin ajaksi, jonka hän toimii osastopäällikön virassa. (LVM kansliapäällikkö Harri Pursiainen 0295 342 389)

Valtioneuvosto myönsi Kristiina Poikajärvelle virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 26.1.2015-31.12.2019. (STM vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario 0295 163 522)

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Isyyslaki, laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain muuttamisesta, laki nimilain 4 §:n muuttamisesta, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 91/2014 vp). Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten osalta isyyden tunnustamismenettelyä ajanmukaistetaan siten, että isyyden tunnustaminen ja yhteishuollosta sopiminen on mahdollista tehdä ennen lapsen syntymää äitiysneuvolakäyntien yhteydessä. Isyyden selvittämisen käyttöalaa laajennetaan. Isänä itseään pitävän miehen kanneoikeutta laajennetaan sekä isyyden vahvistamista että kumoamista koskevissa asioissa. Lait tulevat voimaan 1.1.2016. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistelemaan esityksen perinnönjaon peräyttämistä ja palautusvastuuta koskevaksi täydentäväksi sääntelyksi sellaisia tapauksia varten, joissa avioliiton ulkopuolella ennen 1.10.1976 syntyneellä lapsella on uuden isyyslain 67 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin tai sen seurauksena perintöoikeus isänpuoleisen perittävän jälkeen ja antaa esityksen eduskunnan käsiteltäväksi hyvissä ajoin niin, että ehdotetut muutokset voivat tulla samanaikaisesti voimaan uuden isyyslain kanssa. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi perintö- ja testamenttisaannon vanhentumiseen sekä perinnönjaon peräyttämiseen ja palautusvastuuseen liittyviä lainsäädännön yleisiä uudistustarpeita erityisesti oikeusvarmuuden ja omaisuuden suojan näkökulmasta ja ryhtyy arvioinnin perusteella tarvittaessa lainsäädäntötoimenpiteisiin.  (OM lainsäädäntöneuvos Salla Silvola 0295 150 314)
Tiedote

Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (HE 54/2013 vp). Lailla julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta säädetään julkisen hallinnon turvallisuusverkosta, sen palveluista ja palvelujen käytöstä sekä muusta turvallisuusverkkotoiminnasta. Lain tarkoituksena on normaalioloissa ja niiden häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa varmistaa valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistoiminnan edellyttämän viestinnän häiriöttömyys ja jatkuvuus sekä turvata päätöksenteossa ja johtamisessa tarvittavan tiedon käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus. Laki tulee voimaan 15.1.2015. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen tarkkaan seuraavan ja arvioivan turvallisuusverkkouudistuksen toimeenpanoa sekä antavan hallintovaliokunnalle vuoden 2016 valtiopäivien loppuun mennessä perustuslain 47 §:n 2 momentissa tarkoitetun seikkaperäisen kirjallisen selvityksen uudistuksen toimeenpanosta ja siihen liittyvistä kysymyksistä mukaan lukien hallintovaliokunnan mietinnöstä HaVM 35/2014 vp ilmenevät eri seikat. (VM neuvotteleva virkamies Timo Saastamoinen 0295 530 446)

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti hyväksyisi Euroopan neuvoston viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn yleissopimuksen ja päättäisi selitysten antamisesta yleissopimukseen sekä vahvistaisi lain viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 116/2014 vp). Yleissopimuksen tarkoituksena on turvata ja toteuttaa Euroopan neuvoston yhteisen perinnön mukaiset ihanteet ja periaatteet tunnustamalla viranomaisten toiminnan avoimuuden tärkeys moniarvoisessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa sekä luomalla julkisuusperiaatteelle rakentuvat yhtenäiset viranomaisten asiakirjojen julkisuutta koskevat perusteet Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa. Yleissopimukseen annetaan seuraavat selitykset: 1) Yleissopimusta sovellettaessa yleissopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viranomaisen määritelmä kattaa luonnolliset ja oikeushenkilöt niiden hoitaessa sellaisia laissa säädettyjä tehtäviä, joissa ne käyttävät julkista valtaa. 2) Yleissopimuksen 8 artiklan määräyksiä muutoksenhakumenettelystä ei sovelleta tasavallan presidentin asiakirjapyynnön johdosta tekemään päätökseen. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (OM lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin 0295 150 196)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Jakartan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Päivi Hiltunen-Toivion sivuakkreditointi Itä-Timoriin. (UM henkilöstöjohtaja Vesa Lehtonen 0295 351 439)

Määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Heikki Kalervo Rautiola Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2015 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Kari Tapio Heikkonen Helsingin hovioikeuden toiseksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2015 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, esittelijäneuvos Timo Jussi Ojala Helsingin hovioikeuden kolmanneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2015 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Juha Pekka Saarenvirta Helsingin hovioikeuden neljänneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2015 lukien ja kihlakunnansyyttäjä Malla Kaisa Annikka Sunell Helsingin hovioikeuden viidenneksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2015 lukien. Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Harry Aarre Määttä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.2.2015 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Käräjätuomari Mari Pauliina Hermunen Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2015 lukien, käräjätuomari Mika Erik Herhi Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2015 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Päivi Johanna Rousti Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2015 lukien, julkinen oikeusavustaja Raija Helena Virtanen Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2015 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Tiina Riikka Hirvonen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2015 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 0295 150 428)

Palaa sivun alkuun