Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Vastaus välikysymykseen lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaamisesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.3.2012 12.10
Välikysymysvastaus -

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson

 

(muutosvarauksin)

Arvoisa puhemies

Oppositio on käyttänyt järeintä asettaan, hallituksen kaatamiseen tähtäävää välikysymystä julkisuudessa esillä olleiden huhupuheiden perusteella. Hallitus on vasta valmistautumassa kehysriiheen. Toisin kuin välikysymyksessä annetaan ymmärtää, hallitus ei ole tehnyt välikysymyksessä väitettyä esitystä kotihoidon tuen ajan lyhentämisestä.

Hallituksen perhepolitiikan ytimen muodostavat hyvät palvelut, riittävät tulonsiirrot sekä joustava perheen ja työn yhteensovittaminen. Kokonaisvaltaisella sekä oikeudenmukaisella perhepolitiikalla lapsille luodaan turvallinen kasvuympäristö ja vanhemmuutta tuetaan. Hallitus kehittää perheiden palveluja ja etuuksia ottaen huomioon perheiden erilaiset tarpeet.

Hallituksen työ suomalaisen perhepolitiikan kehittämiseksi on lähtenyt rivakasti liikkeelle. Työ- ja perhe-elämän paremmasta yhteensovittamisesta on jo työnantajien ja työntekijöiden kanssa aikaansaatu vanhempien keskinäistä tasa-arvoa eteenpäin vievä ratkaisu. Lisäksi tulonsiirroissa mm. yksinhuoltajien asemaa on parannettu merkittävillä summilla ja perhepalveluiden tulevaisuuden turvaamistyö on käynnissä kuntauudistuksen tiimoilta.

Nyt rakennetaan aikaisempaa lapsiystävällisempää Suomea, jossa otetaan huomioon monimuotoiset lasten ja perheiden tarpeet ja toiveet. Onnistuneella perhepolitiikalla luomme hyvinvointia paitsi tähän hetkeen, myös pitkälle tulevaisuuteen. Lasten hyvinvoinnin perusta luodaan perheissä. Ongelmiensa kanssa yksin painimaan jätetty perhe on inhimillisestä ja taloudellisesta näkökulmasta kestämätön yhtälö.

Hallituksen keskeisenä painopistealueena on köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Erityisen tärkeää on ehkäistä sukupolvelta toiselle periytyvä köyhyyttä ja syrjäytymistä. Jokainen ansaitsee reilun alun ja aidot tasaveroiset mahdollisuudet elämälleen. Perhepolitiikan täytyy olla tasa-arvoa vahvistavaa ja mahdollisuuksia rakentavaa.

Hallitus edistää lapsen etua, perheen ja työn yhteensovittamista sekä varhaiskasvatuspalvelujen ja muiden peruspalvelujen yhteistyötä ja saumattomuutta. Myös yksinhuoltajaperheiden tarpeet otetaan huomioon.

Arvoisa puhemies

Lasten kotihoidon tuki on päivähoidon ja yksityisen hoidon tuen ohella keskeinen osa pienten lasten hoitojärjestelmää. Tarkoituksena on, että näitä kaikkia kehitetään perheiden erilaiset tarpeet huomioon ottaen. Perheiden valinnanvapaus ja sen tukeminen on tärkeä osa pienten lasten hoitoa. Perheiden näkökulmasta kotihoidon tuki on myös joustava järjestelmä, jossa lapsen hoitajana voi olla muukin kuin vanhempi, kuten esimerkiksi isovanhempi.

Perheiden valinnanmahdollisuuksien parantamiseksi entisestään arvioidaan hallitusohjelman mukaisesti mahdollisuudet korottaa osittaista hoitorahaa ja joustavoittaa sen käyttömahdollisuuksia. Kotihoidon tukea saavien henkilöiden joustavampaa siirtymistä työelämään edistetään yhdistämällä varhaiskasvatuspalvelut ja taloudellinen tuki, joiden saantiedellytykset ja muut ehdot selvitetään ja ratkaistaan vuoden 2012 loppuun mennessä.

Lapsen etu erilaisissa tilanteissa on keskeinen näkökulma. Perheen valinnanmahdollisuuksien tukeminen, päivähoidon merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle, vanhemmuuden tuki, perheiden taloudellinen toimeentulo sekä naisten työmarkkina-aseman parantaminen ja työllisyyden parantaminen ovat osa laajempaa kokonaisuutta. Korkealaatuiset perhepalvelut ja hyvinvointivaltion rahoitus edellyttävät nykyistä korkeampaa työllisyysastetta. Siksi uudet perheen ja työn yhteensovittamisen ratkaisut ovat tärkeitä.

Hallituskauden aikana valmistellaan varhaiskasvatuslaki, joka korvaa nykyisen päivähoitolain. Päivähoito säilytetään maksuttomana pienituloisille perheille eivätkä maksut muodosta työllistymiskynnystä.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksessa on sovittu, että isän osuutta perhevapaista lisätään niin, että isyysvapaa on yhteensä 54 arkipäivää, joista enintään 18 voidaan pitää yhdessä äidin kanssa. Isän vapaa on lapsikohtainen ja se voidaan pitää joustavasti siihen asti, kun lapsi täyttää kaksi vuotta. Nykyinen kytkös vanhempainvapaaseen poistetaan. Uudistus tulee voimaan vuoden 2013 alusta.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluilla ja vanhemmuuden tuella rakennetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja suotuisaa kasvuympäristöä sekä puututaan ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hyvinvoinnin ja terveyden perusta muodostuu lapsuus- ja nuoruusiässä. Lapsuus- ja nuoruusiän olosuhteet vaikuttavat merkittävästi siihen, minkälainen työ- ja toimintakyky yksilöllä on myöhemmin aikuisiällä.

Arvoisa puhemies

Hallitus on tarttunut vahvasti lapsiperheiden palveluihin ja haluaa parantaa niitä. Keskustan vastustama kunta- ja palvelurakenneuudistus on yksi tärkeä keino luoda ja kehittää tarpeisiin vastaavia lapsiperhepalveluita. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli ns. Kaste-ohjelma sekä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma ovat tärkeitä työkaluja lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisessä. 

Hallitus kehittää Kaste –ohjelman puitteissa lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja palvelukokonaisuuksia. Tarkoituksena on ottaa käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia sekä vahvistaa ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja sekä kehittää lastensuojelutyötä.

Perheet ja perheiden tarpeet ovat aikaisempaa monimuotoisempia, mikä luo uudenlaisia haasteita palveluissa toimijoille ja palvelujärjestelmälle.  Siksi hallitus korostaa eri ministeriöiden, kuntien ja muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien yhteistyön tärkeyttä. Tässä työssä myös me kaikki kuntapäättäjät olemme käsi kädessä kuntien valtuustoissa sekä sosiaali-, terveys-, nuoriso- ja opetuslautakunnissa.

Kaste-ohjelmaa toteutetaan laajassa rintamassa kuntien, järjestöjen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Edellistä Kaste-ohjelmaa on laajennettu niin, että ohjelman toteutukseen osallistuu entistä vahvemmalla panoksella myös Raha-automaattiyhdistys sekä uutena toimijana Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes.

Arvoisa puhemies

Hallitus haluaa tukea perheiden kasvatustyötä sekä auttaa perheitä erityisesti pulmatilanteissa. Siksi hallitus tulee laajentamaan hyviä tuloksia tuottanutta perhekeskustoimintaa. Perhekeskustoiminnalla kootaan yhteen perheiden palveluja, kuten äitiys- ja lastenneuvola, varhaiskasvatuspalveluja, koulu sekä varhaisen tuen ja perhetyön paikalliset palvelut. Myös järjestöjen ja seurakunnan lapsiperheille järjestämä toiminta on osa perhekeskuksen palveluverkostoa. Monipuolisen palveluverkoston ansiosta perhekeskuksessa voidaan havaita lasten ja perheiden ongelmia mahdollisimman varhain ja antaa niissä tarvittavaa apua.

Lastensuojelulaki edellyttää kuntia laatimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Hyvinvointisuunnitelman olisi hyvä sisältää myös kuntien nuorisolain mukaisen nuorisopoliittisen ohjelmatyön ja sen tulee olla yhteen sovitettu terveydenhuoltolain mukaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisvelvoitteiden kanssa. Kuntia kannustetaan selvittämään lasten ja nuorten omia mielipiteitä hyvinvointisuunnitelmien laadinnassa ja käyttämään suunnitelmia työvälineenä.

Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen on yksi hallituksen kolmesta painopistealueesta. Hallituksen tavoitteena on katkaista sukupolvelta toiselle periytyvä köyhyys ja syrjäytyminen ja kaventaa tulo-, hyvinvointi- ja terveyseroja.

Tähän liittyen hallitus on käynnistänyt poikkihallinnollisen syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpideohjelman. Toimenpideohjelma kokoaa yhteen eri toimijat valmistelemaan, kehittämään, toimeenpanemaan ja arvioimaan toimenpiteitä syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Toimenpideohjelman tavoitteena on luoda maahan pysyvä toimintamalli, jolla eriarvoisuuden vähentämisestä tulee kiinteä osa kaikkea yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Arvoisa puhemies

Lapsuusiän kehitys ja olosuhteet vaikuttavat koko myöhempään elämään, terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Lapsuuden kehityksellisenä ympäristönä perheen merkitys on ratkaiseva. Lapsuudenperheen ongelmilla, kuten vanhempien työelämän ulkopuolisuudella, toimeentulovaikeuksilla, mielenterveys- ja päihdeongelmilla tai perheessä käytetyllä väkivallalla on vahvat vaikutukset myös aikuisiän hyvinvointiin ja terveyteen.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla lastensuojelun laatusuositukset, joilla tuetaan lastensuojelulain toimeenpanoa ja kuntien peruspalvelujen sekä lastensuojelun palvelujen kehittämistä. Laatusuosituksilla varmistetaan osaltaan, että suojelun ja tuen tarpeessa oleva lapsi saa apua silloin kun hän sitä tarvitsee.

Lasten huostaanottoja vähennetään peruspalveluja kehittämällä ja vahvistamalla sekä peruspalveluiden ja erityispalveluiden yhteistyötä lisäämällä. Oikea-aikainen puuttuminen ja ongelmien ehkäiseminen ovat niin inhimillisesti kuin taloudellisesti katsoen tärkeitä. Terveydenhuoltolain ja lastensuojelulain toimeenpano sekä valmisteilla oleva sosiaalihuoltolainsäädännön kokonaisuudistus tukevat näitä tavoitteita. Myös kuntauudistus antaa mahdollisuuden paremman sosiaalityön tekemiseen ongelmaperheiden parissa.

Perhe on kokonaisuus, jossa yksittäisen perheenjäsenen hyvinvointi ja terveys sekä perheenjäsenten väliset suhteet vaikuttavat muihin perheenjäseniin ja heidän hyvinvointiinsa ja terveyteensä.  Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on siis tärkeä ottaa huomioon lasten tarpeet myös aikuispalveluissa.

Arvoisa puhemies

Hallitus on tarttunut köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämiseen heti hallituskauden alussa parantamalla sosiaaliturvaa. Työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korotettiin 100 eurolla kuukaudessa vuoden 2012 alussa. Lisäksi etuuksiin tehtiin indeksikorotus, joten etuudet nousivat yhteensä noin 120 eurolla kuukaudessa. Asumistuen tulorajoja korotettiin vastaavasti 120 eurolla kuukaudessa. Lisäksi asumistukeen tehtiin vuokrien nousua vastaava korotus. Toimeentulotuen perusosaan tehtiin kuuden prosentin korotus vuoden 2012 alusta lukien. Yksinhuoltajien toimeentulotuen perusosaa korotettiin tämän lisäksi 10 prosenttia. Kokonaisuudessaan yksinhuoltajaperheen toimeentulotuki nousee uudistusten seurauksena vähintään noin 85 eurolla kuukaudessa.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kannalta merkittävä uudistus on nuorten yhteiskuntatakuu. Yhteiskuntatakuulla tarkoitetaan, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Hallitus kiinnittää harrastusmahdollisuuksien tasa-arvoon lasten ja nuorten osalta erityistä huomiota. Jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan edellytykset ja pääsy osallisuuteen tietoyhteiskunnassa.

Arvoisa puhemies

Perheiden hyvinvointi luo omalta osaltaan perustaa Suomen hyvälle tulevaisuudelle. Suomi tarvitsee vastuullista vanhemmuutta, lapsista välittämistä ja arjen turvallisuutta. Palvelut, kuten päivähoito ja peruskoulu tukevat perheiden kasvatustehtävää. Heikoimmista on pidettävä huolta ja siksi myös muun palvelujärjestelmän on oltava valppaana silloin, kun avuntarve ilmenee. Hallitus uskoo työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Tässä perheillä täytyy olla valinnanmahdollisuutta. Kotihoidon tuki on tässä tärkeässä roolissa.

Maria Guzenina-Richardson
 
Sivun alkuun