Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa uudesta luonnonsuojelun kunnostus- ja hoitotoimien tukijärjestelmästä

Ympäristöministeriö
13.5.2020 12.49
Tiedote

Luonnonsuojelulakiin ehdotetaan lisäystä luonnon monimuotoisuuden suojelemisen edistämiseksi tehtävien kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden tukemisesta yksityismailla. Valtioneuvoston asetuksella mahdollistettaisiin kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden harkinnanvarainen tukeminen perinnebiotoopeilla ja annettaisiin sen osalta tarkemmat säännökset. Muutoksilla mahdollistetaan mahdollistettaisiin erityisesti Helmi-elinympäristöohjelman ennallistamis- ja hoitotoimia.

Esityksen tarkoituksena on valtion harkinnanvaraisen tuen avulla edistää luonnon monimuotoisuutta parantavia toimenpiteitä yksityismailla. Nykyisellään luonnonsuojelulaissa ei säännellä ennallistamiseen ja hoitoon liittyvien toimien taloudellisesta tukemisesta tai kannustimista. Ehdotettavalla lakiluonnoksella luonnonsuojelulakiin lisättävän uuden tukijärjestelmän puitteissa voitaisiin tehostaa luonnon monimuotoisuuden suojelun ja hoidon toimeenpanoa.

Ehdotus on osa pääministeri Marinin hallitusohjelman täytäntöönpanoa: osa Helmi-ohjelman toimeenpanoa sekä luonnonsuojelulainsäädännön uudistusta. Helmi-ohjelman pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuen. Ohjelman toimeenpano edellyttää konkreettisia toimenpiteitä, joiden toteutumista pyritään edistämään nyt ehdotettavalla sääntelyllä. 

Uusi tuki mahdollistaisi nykyistä laajemmin yksityismailla sijaitsevien tärkeiden luontoarvojen kunnostuksen ja hoidon. Uusia tuen muotoja olisivat tavarana ja palveluna osoitettu tuki. Palveluilla tarkoitetaan elinympäristöjen ja luontotyyppien hoito- ja ennallistamistoimia, kuten niittoa, puiden raivausta ja laidunnuksen järjestämistä, ja tavaroilla esimerkiksi perinnebiotooppien hoidossa tarvittavia aitaamistarvikkeita.

Tuen hakeminen ja saaminen pyritään tekemään maanomistajalle mahdollisimman yksinkertaiseksi ja kannustavaksi.  Esityksen mukaan tuen myöntäjinä toimisivat alueelliset ELY-keskukset maanomistajien hakemukseen tai suostumukseen perustuen. 

Lakiin sisällytettäisiin perussäännökset ja asetuksenantovaltuudet luontotyyppien, luonnonsuojelulaissa tarkoitettujen lajien elinympäristöjen ja luonnon- ja kulttuurimaisemien hoito-, ennallistamis- ja kunnostustoimien taloudellisen tuen järjestelmästä. Esitykseen sisältyisivät myös säännökset muun muassa EU:n valtiontukisääntöjen noudattamisesta, tuen hakemisesta, tuen myöntämisen edellytyksistä ja päätöksestä.

Lausuntoja voi antaa 8.6. saakka.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, [email protected], 0295 250 278

Krista Mikkonen
Sivun alkuun