Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Ympäristöministeriön budjettiehdotus panostaa luonnonsuojeluun ja siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Ympäristöministeriö 13.8.2020 9.08
Tiedote

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2021 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä 340,2 miljoonaa euroa, mikä on 54,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuodelle 2020. Lisäys aiheutuu hallitusohjelman mukaisista panostuksista luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseen.

Ympäristön- ja luonnonsuojeluun ehdotetaan 192,8 miljoonaa euroa. Alueidenkäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen ehdotetaan 73,8 miljoonaa euroa. Hallinnonalan toimintamenoihin ehdotetaan 73,7 miljoonaa euroa.

Budjettiehdotus ei sisällä vielä hallituksen elvyttäviä tulevaisuusinvestointeja. Elvytysinvestoinneista keskustellaan lähiviikkoina ja ne sisällytetään osaksi lopullista budjettiesitystä.

Heikentyneitä elinympäristöjä ennallistetaan ja metsiä ja soita suojellaan

Luonnonsuojeluun ehdotetaan edelleen merkittävää lisäpanostusta, jolla toimeenpannaan Helmi-elinympäristöohjelmaa ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa (METSO). METSO-ohjelman mukaisten metsäalueiden hankintaan ja korvauksiin varataan ympäristöministeriön ehdotuksessa alustavasti 27 miljoonaa euroa ja soidensuojeluun osana Helmi-ohjelmaa vähintään 12 miljoonaa euroa. Helmi-ohjelman kokonaisbudjetti on 46 miljoonaa euroa. Luonnonsuojelulaki uudistetaan ja ekologisia kompensaatioita selvitetään. Käynnistetään uusi luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Metsähallituksen luonnonsuojelutehtävien rahoitusta vahvistetaan.

Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa jatketaan tukemalla vaikuttavien vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toimeenpanoa eri hallinnonalojen, yksityisen sektorin, asiantuntijalaitosten sekä kuntasektorin ja järjestökentän yhteistyönä. Vuonna 2021 vesiensuojelun tehostamiseen ehdotetaan yhteensä 15 miljoonan euron määrärahaa.

Öljylämmityksestä luopumista, energiaremontteja ja kuntien ilmastotyötä vauhditetaan

Ympäristöministeriön talousarvioehdotuksella rakennetaan hiilineutraalia yhteiskuntaa ja tehdään kiertotaloudesta Suomen talouden perustaa.

Konkreettisia ilmastoinvestointeja ovat esimerkiksi yli 40 miljoonan euron avustusmääräraha, jolla kuntia ja kotitalouksia kannustetaan luopumaan öljylämmityksestä sekä asuinrakennusten energia-avustukset, joita ehdotetaan jatkettavan myös ensi vuonna 40 miljoonalla eurolla. Kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen ehdotetaan viittä miljoonaa euroa. Ilmastopaneelin toimintaan varataan 750 000 euroa. Riippumattoman ja monitieteisen ilmastopaneelin työ kytkeytyy esimerkiksi keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman valmisteluun, oikeudenmukaisen siirtymän varmistamiseen, kansallisen sopeutumissuunnitelman valmisteluun ja muiden keskeisten ja ajankohtaisten ilmastopoliittisten tietotarpeiden ratkaisuun.

Valtakunnalliseen kiertotalouden edistämisohjelman toteuttamiseen varataan YM:n momentilta 0,7 miljoonaa euroa, mutta kokonaispanostus kiertotalouden edistämiseen on moninkertainen. Muovitiekartan toimenpiteiden toteuttamista jatketaan. Jätealan ja tuotetietojen seurantajärjestelmän kehittämiseen ja raportoinnin ja seurannan ylläpitoon ehdotetaan yhteensä 1,25 miljoonan euron määrärahaa.

Asuntorakentamiseen vauhtia erityisesti kasvuseuduilla

Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun MAL-sopimuskunnille voidaan myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä enintään 38 miljoonaa euroa. Näillä MAL-sopimusalueilla asuntotuotantoa edistetään lisäksi kunnallistekniikan rakentamisen avustuksilla, joita myönnetään enintään 15 miljoonaa euroa. Korkotukivaltuuksia valtion tukemaan sosiaaliseen asuntotuotantoon esitetään kohdennettavan kaksi miljardia euroa sekä takauslainavaltuuksia 285 miljoonaa euroa ja asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksia 100 miljoonaa euroa. Valtaosa valtion tukemasta asuntotuotannosta kohdistetaan suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle.

Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja tietoalustan luomista jatketaan ehdotuksen mukaan 7,3 miljoonan euron määrärahalla. Määrärahalla tuetaan kuntien digitaalisen rakennetun toimintaympäristön kehittämistä ja valtakunnallisiin rakenteisiin kytkeytymistä.

Erityisryhmien asuntojen rakentamista ja korjaamista tuetaan korkotukilainoituksen lisäksi 90 miljoonan euron investointiavustuksilla. Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti heikoimpien ryhmien asuntotuotannon edistämiseen. Korjausavustuksiin ehdotetaan yhteensä talousarviosta ja Valtion asuntorahastosta 33,5 milj. euroa, joka suunnataan pääosin hissien jälkiasennusten sekä vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausten tukemiseen.

Talousarvion ulkopuolisen valtion asuntorahaston varoja käytetään noin 157,6 miljoonaa euroa asuntotoimen avustusten ja korkotukien maksamiseen.

Vuoden 2021 talousarvioesityksen käsittely

Hallitus käsittelee talousarviota budjettiriihessään 14.−15. syyskuuta. Talousarvioesitys käsitellään valtioneuvostossa 5. lokakuuta.

Lisätiedot:

kaikkien sähköpostit muotoa [email protected]

Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Timo Juurikkala, p. 040 555 4013

Luontoympäristö
ympäristöneuvos Mikko Kuusinen, p. 0295 250 144

Ympäristönsuojelu
ylijohtaja Leena Ylä-Mononen, p. 0295 250 023

Rakennettu ympäristö
Rakennusneuvos Timo Tähtinen, p. 0295 250 306

Ympäristöministeriön talousarvioehdotuksen valmistelu
talouspäällikkö Timo Jaakkola, p. 0295 250 214

Palaa sivun alkuun