Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ympäristöministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2018 talousarvioksi

Ympäristöministeriö 10.8.2017 12.13
Tiedote

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2018 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä noin 179,5 miljoonaa euroa, mikä on 7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa. Muutos johtuu muun muassa Suomen ympäristökeskuksen toimintamenojen vähenemisestä, EU:n ympäristörahaston ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeiden rahoitusosuuksien poistumisesta talousarviosta, alusinvestointien vähenemisestä viime vuoteen verrattuna sekä aiemmin tehdyistä valtiontalouden kehysmuutoksista.

Ympäristön- ja luonnonsuojelun menoihin ehdotetaan 90,8 miljoonaa euroa. Alueidenkäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen ehdotetaan 31,6 miljoonaa euroa. Hallinnonalan toimintamenoihin ehdotetaan 57,1 miljoonaa euroa.

Talousarvion ulkopuolisen valtion asuntorahaston varoja arvioidaan käytettävän talousarviomäärärahojen lisäksi 173 miljoonaa euroa asuntotoimen avustuksiin ja 7 miljoonaa euroa korkotukiin. Valtion asuntorahastosta tuloutetaan talousarvioon 12 miljoonaa euroa.

Ympäristöasioiden aluehallinnon toimintamenot sisältyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten osalta työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle ja aluehallintovirastojen osalta valtiovarainministeriön hallinnonalalle.

Metsien suojelua ja luontomatkailua vauhditetaan

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toimeenpano sekä Natura 2000 -verkoston ja aiemmin päätettyjen luonnonsuojeluohjelmien toteutus jatkuu. Vuonna 2018 uusien luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoihin ehdotetaan 21,6 miljoonaa euroa. Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin ehdotetaan kaikkiaan 30,3 miljoonaa euroa.  Varoja on tarkoitus käyttää muun muassa Matkailu 4.0 -hankkeen luontomatkailua edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Itämeren ja sisävesien tilaa parannetaan erityisesti vähentämällä vesien kuormitusta tehokkaalla ravinnekierrätyksellä. Lisäksi ympäristönsuojelussa panostetaan pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen. Ympäristönsuojelun edistämiseen sekä Itämeren- ja vesiensuojeluun ja hoitoon varataan yhteensä 20,8 miljoonaa euroa. Merentutkimusalus Arandan peruskorjaukseen esitetään 3 miljoonaa euroa.

Tukea erityisryhmien asumiseen

Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi Helsingin seudun Maankäytön, liikenteen ja asumisen (MAL) sopimuskunnille ehdotetaan määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä enintään 20 miljoonaa euroa. MAL-sopimusalueilla asuntotuotantoa edistetään lisäksi kunnallistekniikan rakentamisen avustuksilla, joihin ehdotetaan enintään 15 miljoonaa euroa.

Valtion tukemaan sosiaaliseen asuntotuotantoon ehdotetaan 1 410 miljoonaa euroa korkotukivaltuuksia, jonka arvioidaan mahdollistavan noin 9 000 uuden asunnon rakentamisen. Lisäksi takauslainavaltuuksia uudistuotantoon ehdotetaan 285 miljoonaa euroa ja asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksia 100 miljoonaa euroa. Valtaosa valtion tukemasta asuntotuotannosta kohdistetaan suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle.

Erityisryhmien asuntojen rakentamista ja korjaamista ehdotetaan tuettavan 110 miljoonan euron investointiavustuksilla. Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti heikoimmassa asemassa olevien ryhmien asuntotuotannon edistämiseen. Korjausavustuksiin on ehdotettu varattavaksi 35,5 miljoonaa euroa, joka suunnataan pääosin hissien jälkiasennusten sekä vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausten tukemiseen. Korjausavustusten käsittely siirtyi vuoden 2017 alusta kunnista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen (ARA).

Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseksi käynnistettävään kokeiluhankkeeseen esitetään miljoonan euron määrärahaa, jonka avulla tuetaan kuntien talous- ja asumisneuvontatyötä.

Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -kärkihankkeessa (KIRADIGI) uudistetaan yhteistyössä yksityisen sektorin, kunta-alan ja valtiotoimijoiden kanssa rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ja palveluiden ekosysteemi. Hankkeeseen esitetään 3,75 miljoonaa euroa vuodelle 2018.

Lisätiedot:

kaikkien sähköpostit muotoa [email protected]

Luontoympäristö
ylijohtaja Ari Niiranen, 0295 250 071

Ympäristönsuojelu
ylijohtaja Tuula Varis, 0295 250 310

Rakennettu ympäristö
rakennusneuvos Timo Tähtinen, 0295 250 306
rakennusneuvos Matti Vatilo, 0295 250 311 (ylijohtajan sijaisena)

talouspäällikkö Timo Jaakkola, ympäristöministeriö, 0295 250 214

Palaa sivun alkuun