Arviointineuvosto tietosuojalaista: Hallituksen esitysluonnoksessa merkittäviä puutteita

Valtioneuvoston viestintäosasto 8.2.2018 9.50
Tiedote 55/2018
Arviointineuvosto tietosuojalaista: Hallituksen esitysluonnoksessa merkittäviä puutteita

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että EU:n tietosuojalakia koskevassa esitysluonnoksessa on merkittäviä puutteita. Esitysluonnoksen pohjalta ei todennäköisesti pysty muodostamaan riittävää ja perusteltua käsitystä esityksestä, eikä sen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi tietosuojalaki. Lailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta. Esityksessä ehdotetaan, että samalla kumottaisiin henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että esitysluonnoksessa tulisi käsitellä huolellisesti kilpailullisia vaikutuksia siitä, että seuraamusuhka on erilainen viranomaisille ja ei-viranomaisille. Näitä vaikutuksia tulisi arvioida. Esitysluonnoksen perusteella jää myös epäselväksi, miten hallinnolliset seuraamukset koskevat kotitalouksia.

On myönteistä, että laaja-alaisen asetuksen kansallista täytäntöönpanoa on valmisteltu työryhmässä. Esitysluonnoksessa on selvitetty perusteellisesti lain nykytilaa, oikeusperustaa ja oikeuskäytäntöä.

Kokonaisuutena esitysluonnos on puutteellinen, eikä sen perusteella pysty muodostamaan riittävää käsitystä lain vaikutuksista. Esitysluonnoksesta ei esimerkiksi saa käsitystä lain taustalla olevasta EU:n asetuksesta eikä sen vaikutuksista. EU:n tietosuoja-asetus on laaja-alainen ja merkittävä kokonaisuus, jonka vuoksi täytäntöönpanolakia koskevassa hallituksen esitysluonnoksessa olisi suositeltavaa käsitellä ainakin pääpiirteittäin myös asetusta ja sen vaikutuksia.

Esitysluonnos on osin vaikealukuinen. Koska EU:n tietosuoja-asetuksen soveltajakunta on laaja ja lakia soveltavat lähinnä muut kuin asiantuntijat, täytäntöönpanoa koskevan lainkin tulisi olla erityisen selkeä.

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että esitystä tulisi korjata ennen kuin se voidaan antaa eduskunnalle käsiteltäväksi. 

Lausunto 8.2.2018                               

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 0295 160 202, valtioneuvoston kanslia