Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 27.10.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 27.10.2016 14.48
Tiedote 463/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset ja ratkaisuehdotukset tasavallan presidentille.

HALLITUKSEN ESITYKSET

Valtioneuvosto antoi 27.10.2016 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Hallituksen esitys (HE 221/2016 vp) eduskunnalle vuoden 2016 kolmanneksi lisätalousarvioksi. Lisätalousarvioesityksessä tuloarvioita ehdotetaan alennettavaksi 210 milj. eurolla ja määrärahoja korotettavaksi 106 milj. eurolla. Lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta 317 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2016 arvioidaan n. 5,96 mrd. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jää loppuvuodeksi 1,2 milj. euroa. Verotulojen arviota korotetaan 608 milj. eurolla. Sekalaisten tulojen arviota alennetaan 7 milj. eurolla. Osinkotulojen ja osakkeiden myyntitulojen arviota alennetaan 811 milj. eurolla. Maahanmuutosta aiheutuviin menoihin ehdotetaan nettomääräisesti yhteensä n. 38 milj. euron lisäystä vastaanottomenojen kasvun johdosta sekä maastapoistamiskuljetusten, kotouttamiskorvausten ja työmarkkinatuen määrärahojen vähennysten johdosta.  Maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseen ehdotetaan 35 milj. euroa. Maaseutuvirastolle ehdotetaan 1,4 milj. euron lisäystä maatalouden kriisitukien toimeenpanon, viljelijätukien maksamisen aikaistamisen sekä viljelijätukien toimeenpanon kannalta välttämättömän kehitystyön jatkon varmistamiseen. Valtion kokonaan omistaman Baltic Connector Oy:n pääomitukseen ehdotetaan 28 milj. euroa. Väyläverkon käynnissä olevien hankkeiden valtuuksia ehdotetaan korotettavaksi yhteensä noin 8 milj. eurolla lisä- ja muutostöiden johdosta. Suurimmat määrärahatarpeiden tarkentumisen aiheuttamat lisäykset ovat ansiopäivärahan määrärahojen 31,6 milj. euron lisäys, sekä valtionvelan korkomenojen 31 milj. euron lisäys. Suurimmat määrärahatarpeen tarkentumisen aiheuttamat vähennykset olivat EU:n rakennerahastojen määrärahan 20 milj. euron vähennys ja LNG-terminaalien investointituen 18 milj. euron vähennys. (VM budjettipäällikkö Hannu Mäkinen 0295 530 330)
Tiedote 25.10.

Hallituksen esitys (HE 222/2016 vp) eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta. Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan tasavallan kanssa tehty sopimus ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annettu laki. Sopimuksen päätarkoitus on antaa toiselle osapuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi. Sopimus vastaa pitkälti muita viime vuosina Suomen ja kolmansien maiden välillä tehtyjä kansainvälisiä tulliyhteistyösopimuksia. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. (VM neuvotteleva virkamies Jere Lumme 0295 530 041)

Hallituksen esitys (HE 223/2016 vp) eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain säännöksiä siten, että laissa olevat viittaukset liiketoimintayksikköön poistetaan. Metsäkeskus on vuoden 2016 syyskuussa myynyt liiketoimintansa ja metsäkiinteistönsä ulkopuolisille toimijoille. Tämän vuoksi laissa oleva rakenne metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön ja liiketoimintayksikön muodostamasta kokonaisuudesta purettaisiin. Lain voimaantulon jälkeen jäljelle jäävä metsäkeskus toimisi yhtenä kokonaisuutena, joka hoitaisi vain julkisia hallintotehtäviä. Esityksessä ehdotetaan lisäksi säädettäväksi metsäkeskukselle kielto harjoittaa liiketoimintaa. Julkisia hallintotehtäviä hoitavana organisaationa metsäkeskuksen toimintaan ei voisi sisältyä liiketoiminnan harjoittaminen enää sen jälkeen, kun yksikkörakenne poistetaan. Kiellolla harjoittaa liiketoimintaa sekä metsäkeskuksen liiketoiminnan ja metsäomaisuuden siirtymisellä ulkopuolisille toimijoille viimeistellään se kilpailuneutraliteettiin liittyvä päämäärä, joka sisältyy Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n 2 momenttiin. Säännöksen mukaan metsäkeskuksen liiketoiminta on eriytettävä kokonaisuudessaan metsäkeskuksen hoitamista julkisista hallintotehtävistä sisältäen myös 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimivallan ja vastuun eriyttämisen viimeistään 1.1.2017. Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi Suomen metsäkeskuksesta annettuun lakiin esitettävistä muutoksista johtuvat teknisluonteiset muutokset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 0295 162 444)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 224/2016 vp) eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon päivystysjärjestelmää sekä erikoissairaanhoidon työnjakoa ja osaamisen kokoamista tiettyihin yksiköihin. Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi ensihoitopalvelua koskevia säännöksiä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös sosiaalipäivystyksestä ja sosiaalipalvelujen kokoamisesta alueellisesti muiden palvelujen yhteyteen sekä sosiaalipäivystyksen ja terveydenhuollon yhteistyöstä.  Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 225/2016 vp) eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta, tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä ja sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta sekä laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä. Näillä laeilla uudistettaisiin voimassa oleva sotilastapaturmia koskeva lainsäädäntö. Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta korvaisi voimassa olevan sotilastapaturmalain. Lakia sovellettaisiin maanpuolustusvelvollisuutta suorittaviin varusmiehiin, reserviläisiin, siviilipalvelusmiehiin, vapaaehtoista asepalvelusta suorittaviin naisiin, sotilasvirkaan johtavassa koulutuksessa oleviin sekä eräisiin vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintoihin osallistuviin henkilöihin. Tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä annettaisiin uusi laki. Lakia sovellettaisiin henkilöihin, jotka osallistuvat sotilaalliseen tai siviilikriisinhallintaan taikka Euroopan unionin rajaturvallisuusviraston toimintaan. Tarkoituksena on täsmentää sotilastapaturman ja palvelussairauden määrittelyjä niin, että palveluksessa aiheutuneet vammat ja sairaudet sekä henkilöllä jo olleiden sairauksien ja vammojen palveluksesta johtuva paheneminen tulisivat riittävän kattavasti korvattaviksi. Korvausedellytyksissä on tarkoitus ottaa nykyistä paremmin huomioon palvelusaikaiset olosuhteet, jotka lisäävät sairastumisen ja vammautumisen riskiä. Samalla korotettaisiin ansionmenetyskorvauksen vähimmäistasoa. Kaikkien kriisinhallintaan osallistuvien turva yhtenäistettäisiin ja korvausedellytykset noudattaisivat samoja periaatteita kuin sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta. Laissa huomioitaisiin ne kriisinhallintatehtävien erityisolosuhteet, jotka tulisi ottaa huomioon korvausharkinnassa. Kriisinhallintaa koskevaan turvaan sisällytettäisiin erityinen lisäturva kuolemantapauksen sekä pysyvän invaliditeetin varalta. Kriisinhallintatehtävästä palaavalle ehdotetaan myös oikeutta erityiseen psyykkiseen ja psykososiaaliseen tukeen. Vastaavat etuudet on nykyisin järjestetty sopimusperusteisesti. Muilta osin ehdotettavien lakien nojalla myönnettävät etuudet määräytyisivät pääsääntöisesti työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti. Samoin toimeenpanossa ja muutoksenhaussa noudatettaisiin pääsääntöisesti työtapaturma- ja ammattitautilain säännöksiä. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Menonlisäys otetaan huomioon myöhemmin annettavan täydentävän talousarvioesityksen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (STM hallitusneuvos Mika Mänttäri 0295 163 125)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 226/2016 vp) eduskunnalle eläketukilaiksi ja laiksi tuloverolain 63 b §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi eläketukilaki. Ennen 1.9.1956 syntyneet pitkäaikaistyöttömät, jotka ovat olleet lähes yhtäjaksoisesti viisi vuotta työttöminä 1.9.2010 ja 31.8.2016 välisenä aikana, saisivat 1.6.2017 työmarkkinatuen sijasta oikeuden eläketukeen. Eläketuki vastaisi määrältään takuueläkettä. Eläketukea maksettaisiin vanhuuseläkkeelle siirtymiseen tai 65 vuoden iän täyttämiseen saakka. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että eläketuen saajalla olisi oikeus kansaneläkelain mukaiseen lapsikorotukseen, eläkkeensaajan asumistuesta annetussa laissa säädettyyn asumistukeen sekä vammaisetuuksista annetun lain mukaiseen eläkettä saavan hoitotukeen. Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotus tuloverolain muuttamisesta siten, että verotuksessa eläketukeen sovellettaisiin eläkettä koskevia säännöksiä.  Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2017. (STM neuvotteleva virkamies Pasi Pajula 0295 163 479)
Tiedote

Hallituksen esitys (HE 227/2016 vp) eduskunnalle laeiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n sekä aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta. Esityksellä muutettaisiin erityisryhmien investointiavustusten myöntämisedellytyksiä siten, että avustuksia voitaisiin jatkossa myöntää sellaisille valtion tukemien palvelutalojen yhteydessä oleville palvelutiloille, jotka on mitoitettu myös talon ulkopuolisten käyttäjien tarpeiden mukaan. Lisäksi avustusten suuruuden määräytymistä yksinkertaistettaisiin, avustusta saaneiden asuntojen käyttöä joustavoitettaisiin ja myös erityisryhmille tarkoitetuissa valtion tukemissa asunnoissa edellytettäisiin vuokrasopimuksen tekemistä, ellei kyse ole lyhytaikaisesta asumisesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017. (YM hallitussihteeri Ville Koponen 0295 250 132)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 27.10.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus turvatoimista valtioneuvostossa. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä turvatarkastajan koulutusvaatimuksista ja turvatarkastajan tunnistavasta pukeutumisesta sekä lain mukaisen toiminnan käytännön järjestämisestä ja teknisistä yksityiskohdista. Asetus tulee voimaan 1.1.2017. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 1 momenttiin lisätään viittaukset uusiin tuloverolain säännöksiin, jotka koskevat osuuskuntien varojenjakoa. Muutos on luonteeltaan tekninen eikä merkitse asiallista muutosta näiden tulojen kohteluun päiväsakon rahamäärän laskennassa. Asetus tulee voimaan 1.11.2016 eli vuoden 2015 verotuksen valmistuttua. (OM lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen 0295 150 165)

Valtioneuvoston asetus eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksesta kumotaan säännökset, jotka koskevat vapaaehtoista eläinten terveysvalvontaa pitopaikkakohtaisen klassisen scrapien riskin osoittamiseksi. Suomi on 8.9.2016 voimaan tulleella EU-lainsäädännön muutoksella tunnustettu maaksi, jossa TSE-tauteihin kuuluvan klassisen scrapien riski on mitättömän alhainen, eikä terveysvalvonta ole enää edellytyksenä sille, että lampaita ja vuohia voidaan viedä muihin jäsenvaltioihin. Lakkautettava terveysvalvonta on ollut eläintenpitäjille maksullista. Asetusta muutetaan siten, että nautojen pakollista salmonellavalvontaa on toteutettava keinosiemennyssonnien alkuperäpitopaikkojen lisäksi pitopaikoissa, joista naaraspuolisia nautaeläimiä toimitetaan sperman keräysasemalle. Siipikarjan ja nautojen salmonellavalvontaan liittyvää tietojen toimittamisvelvollisuutta kevennetään. Lisäksi asetuksen säännöksiin, jotka koskevat lohikaloissa esiintyvän BKD-taudin ja lampaissa ja vuohissa esiintyvän maedi-visna -taudin vapaaehtoista valvontaa, tehdään eräitä sääntelyä selkeyttäviä ja valvontaa joustavoittavia muutoksia. Asetus tulee voimaan 15.11.2016. (MMM neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin 0295 162 361)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta. Asetuksen tukitasot muuttuvat kuttujen osalta. Kuttujen yksikkötukea korotetaan 50 prosenttia vuoden 2015 perustasosta. Muutos yksikkötuessa vähentää riskiä sille, että sektori joutuu vaikeaan tilanteeseen tukijärjestelmään tehtyjen rakenteellisten muutosten vuoksi. Asetus tulee voimaan 2.11.2016. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen liitettä 1 muutetaan lisäämällä uusi ilmailun kieltoalue rakenteilla olevan Hanhikivenniemen ydinvoimalan ympäristöön. Lisäksi tehdään uudesta kieltoalueesta johtuvat tarpeelliset muutokset asetuksen 4 §:ään. Asetuksen liitteeseen 3 sisältyviin tilapäisiin erillisvarausalueisiin (Temporary Segregated Area, TSA-alueet) tehdään muutoksia Tampere-Pirkkalan ja Porin erillisvarausalueiden rajojen osalta. Lisäksi tehdään uuden Kirkkonimen lähestymisalueen perustamiseksi tarpeellisia muutoksia tilapäisiin erillisvarausalueisiin pienellä alueella Kirkkoniemen lähellä. Asetus tulee voimaan 10.11.2016. (LVM ylitarkastaja Eeva Ovaska 0295 342 354)

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan määritellä kuluttajamarkkinoilta kielletyksi psykoaktiivisiksi aineiksi sellaisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka voivat olla terveydelle vaarallisia ja joista on tehty ilmoitus valvontaan ottamista varten EU:n neuvoston päätöksen mukaisesti tai jotka ovat tällaisen aineen paikkaisomeereja ja jotka eivät ole lääkeaineita eivätkä huumausaineita. Asetukseen liitetään yhteensä 85 ainetta, jotka on katsottu tärkeäksi ottaa valvontaan kuluttajamarkkinoilta kiellettyinä psykoaktiivisina aineina (KKP-aineet). Näistä aineista 49 on ilmoitetusti havaittu eurooppalaisilla kuluttajamarkkinoilla ja niillä ei pääsääntöisesti ole muuta käyttötarkoitusta kuin tajunnantilan muuttaminen eli päihdekäyttö. Loput 36 ainetta ovat jonkun edellä mainitun aineen paikkaisomeerejä, jotka voivat olla päihtymistarkoituksessa käytettynä terveydelle haitallisia tai vaarallisia. Nämä 85 ainetta eivät ole lääkkeitä eivätkä huumausaineita eikä niillä ole tiedossa olevia teollisia käyttötarkoituksia. Samassa yhteydessä asetuksesta poistetaan synteettinen opioidi nimeltään U-47700, joka on ilmaantuneiden haittojen myötä arvioitu uudelleen ja tämän vuoksi se siirretään huumausaineasetukseen. Asetuksen antamisen jälkeen kyseisten aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen on huumausainelain 5 §:n 2 momentin mukaan kielletty. Tutkimus- ja teollinen toiminta sekä maahantuonti näitä käyttötarkoituksia varten, on edelleen sallittua ilmoituksen tekemisen jälkeen. Aineiden hallussapito ja käyttö ei ole rangaistavaa. Asetus tulee voimaan 14.11.2016. (STM neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta 0295 163 977)
Tiedote

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään kaksi muutosta. Ensinnä YK:n huumausainetoimikunnan yleisistunnon 2016 päätöksen mukaisesti siirretään seitsemän ainetta seuraavasti: asetyylifentanyyli vuoden 1961 yleissopimuksen listalle I ja IV, MT-45 vuoden 1961 yleissopimuksen listalle I, para-metoksimetyyliamfetamiini vuoden 1971 yleissopimuksen listalle I, α-pyrrolidiinivalerofenoni (α-PVP), para-metyyli-4-metyyliaminoreksi (4,4’-DMAR) ja metoksetamiini vuoden 1971 yleissopimuksen listalle II sekä fenatsepaami vuoden 1971 yleissopimuksen listalle IV. Nämä jo aiemmin kansallisella tai EU-tasolla valvontaan otetut aineet ovat niin sanottuja muuntohuumeita, jotka on päätetty ottaa valvontaan myös YK:n yleissopimuksien nojalla. Koska aineet ovat olleet jo aiemmin kielletty kansallisesti tai EU-tasolla, siirretään ne asetuksessa vastaavasti EU-liitteestä III ja kansallisesta liitteestä IV liitteisiin I ja II. Toiseksi lisätään huumausaineluetteloon (liite IV) kansallisesti kaksi uutta ainetta U-47700 ja akryloyylifentanyyli huumausaineiksi. Valtioneuvoston asetuksella voidaan määritellä huumausaineeksi sellaisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka ovat terveydelle vaarallisia ja joista on tehty ilmoitus valvontaan ottamista varten EU:n neuvoston päätöksen mukaisesti tai jotka ovat tällaisen aineen paikkaisomeereja. U-47700 ja akryloyylifentanyyli ovat synteettisiä opioideja, jotka muistuttavat huumausaineeksi luokiteltua fentanyyliä. Synteettiset opioidit aiheuttavat muun muassa mielialan muuttumista, euforiaa, uneliaisuutta ja hengityksen lamautumista. Yliannosteltuna opioidit voivat aiheuttaa kuolemaan johtavan hengityslaman. Asetus tulee voimaan 14.11.2016. (STM neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta 0295 163 977)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki 27.10.2016 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat seuraavasti: ministeri Vehviläinen 31.10.-4.11.2016, ministeri Rehn 3.-4.11.2016 ja ministeri Berner 7.11.2016. (VNK hallitusneuvos Arno Liukko 0295 160 175)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen syysistuntokaudelle 8.11.-11.11.2016 opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen varaedustajinaan ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola. (OKM vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti 0295 330 190)

Päätös Metsähallituksen aloittavasta taseesta 15.4.2016 ja muista aloitusvaiheen omaisuusjärjestelyistä. Eduskunnan vuoden 2016 talousarviossa ja lisätalousarviossa antamien valtuutuksien nojalla päätetään lopullisesti Metsähallituksesta annetulla lailla (234/2016, jäljempänä metsähallituslaki) perustetun valtion liikelaitoksen, Metsähallituksen, hallintaan siirrettävästä valtion omaisuudesta sekä siitä, mikä osa omaisuudesta merkitään liikelaitoksen peruspääomaksi ja mikä osa muuksi omaksi pääomaksi. Metsähallituslain mukaiselle liikelaitokselle siirretään vanhan lain mukaisen Metsähallituksen hallinnassa oleva omaisuus ja siihen kuuluvat oikeudet ja velvoitteet. Liikelaitoksen peruspääoma ja muut varat ja velat pl. julkiset hallintotehtävät kirjataan lain voimaantulopäivän käypään arvoon. Julkisten hallintotehtävien käyttöön osoitettu muu oma pääoma sekä muu ilman käyttörajoitteita oleva pääoma ja muut varat ja velat kirjataan tilipääpäätöshetken 14.4.2016 kirjanpitoarvoon siten, että edellisten tilikausien kertyneet tappiot, 11 654 667,56 euroa, kirjataan pienentämään muun oman pääoman arvoa. (MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 0295 162 444)
Tiedote

Päätös määrätä työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Pekka Hokkanen valtioneuvoston esittelijäksi. (TEM hallitussihteeri Johanna Ylitepsa 0295 064 207)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 27.10.2016 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian maisteri Marja Innanen valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 8.11.2016-7.11.2018, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (VNK erityisasiantuntija Anna Leppäkoski 0295 160 418)

Valtioneuvosto myönsi johtaja Tarja Heinilä-Hannikaiselle virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön johtajan virasta 1.1.2017-31.8.2019. (STM hallitusneuvos Liisa Perttula 0295 163 521)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja, hallintotieteiden maisteri, ylijohtaja Ari Niiranen ympäristöministeriön luontoympäristöosaston ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.12.2016-31.8.2021, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Timo Tannisen virkavapauden ajaksi. (YM kansliapäällikkö Hannele Pokka 0295 250 234)
Tiedote

VALTIONEUVOSTON RATKAISUEHDOTUKSET TASAVALLAN PRESIDENTILLE

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti vahvistaisi seuraavat lait:

Laki esitutkintalain muuttamisesta, laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 2 §:n ja 7 luvun 1 §:n muuttamisesta, laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta sekä laki oikeusapulain 17 §:n muuttamisesta (HE 99/2016 vp). Muutoksilla pannaan täytäntöön avustajadirektiivi (2013/48/EU). Avustajan käyttöä koskevia esitutkintalain säännöksiä täydennetään. Säännöksiä vapaudenmenetyksestä ilmoittamisesta pidätetyn tai kiinni otetun läheiselle täydennetään. Oikeusapulakiin lisätään säännös avustajan palkkion korvaamatta jättämisestä avustajan työn heikon laadun perusteella. Lait tulevat voimaan 27.11.2016 lukuun ottamatta lakia sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Kirsi M. Pulkkinen 0295 150 438)
Tiedote

KANSAINVÄLISET ASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs, pysyvä edustaja Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuven valtuuttaminen allekirjoittamaan liittymispöytäkirja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Ecuadorin liittymisen huomioon ottamiseksi. EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus, johon Ecuador nyt liittyy, kattaa kaikki kaupan merkittävät alat, mukaan lukien tavara- ja palvelukaupan, investoinnit, julkiset hankinnat, henkisen omaisuuden suojan, kaupan suojatoimet ja kilpailupolitiikan. Edelleen sopimuksen keskeisiin periaatteisiin sisältyy ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kestävän talouden edistäminen sekä työ- ja ympäristönormien kunnioittaminen ja edistäminen osapuolten kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 11.11.2016 Brysselissä järjestettävän kauppaa koskevan UAN-kokouksen yhteydessä. Sopimus on sekasopimus eli sen osapuolina ovat sekä Euroopan unioni että sen jäsenvaltiot, jotka allekirjoittavat sopimuksen Perun, Kolumbian ja Ecuadorin kanssa. Sopimukselle tarvitaan Euroopan parlamentin hyväksyntä. Eduskunnalle on annettu asiasta tietoja eri käsittelyvaiheiden aikana. (UM lähetystöneuvos Liisa Maunula 0295 351 760)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto esitti, että tasavallan presidentti päättäisi seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuutus toimia myös Jamaikassa. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Bangkokin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Satu Suikkari-Klevenin sivuakkreditointi Myanmariin. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Laamanni Martti Juhani Juntikka Varsinais-Suomen käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.1.2017 lukien, hovioikeudenneuvos Pekka Tapio Määttä Kainuun käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.1.2017 lukien, käräjätuomari Tuija Hannele Turpeinen Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.11.2016 lukien, käräjätuomari Markku Tapani Almgrén Kymenlaakson käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.12.2016 lukien ja määräaikainen laamanni, käräjätuomari Hannu Tapani Rantalainen Etelä-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.1.2017 lukien. (OM kehittämispäällikkö Tuula Kivari 0295 150 546)