Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 10.11.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 10.11.2016 13.23
Tiedote 487/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.11.2016 seuraavia asioita:

Osallistuminen Maailmanpankin Kansainvälisen kehitysjärjestö IDA:n kahdeksanteentoista lisärahoitukseen 105 miljoonalla eurolla, joka maksetaan yhdeksässä erässä vuosina 2018-2026. IDA on Maailmanpankin kanava antaa pehmeäehtoista rahoitusta ja lahja-apua köyhimmille kehitysmaille. IDA:n prioriteetit vastaavat erittäin hyvin Suomen kehityspoliittisia tavoitteita. (UM lähetystöneuvos Leena Ritola 0295 351 524)

Osallistuminen Afrikan kehitysrahaston neljänteentoista lisärahoitukseen (AfDF-14) 62 800 000 eurolla, joka maksetaan vuosina 2017-2026. Afrikan kehitysrahasto on Afrikan kehityspankkiryhmän pääasiallinen kanava antaa pehmeäehtoista lainarahoitusta ja lahja-apua maanosan köyhimmille ja hauraimmille maille. Toiminnassa korostuvat erityisesti energian saatavuuden parantaminen, ruokaturva ja maatalous, teollistaminen, alueellisen integraation tukeminen sekä afrikkalaisten elämänlaadun parantaminen, ml. koulutus ja nuorisotyöllisyys. Sukupuolten tasa-arvon parantaminen on pankin toiminnassa vahva poikkileikkaava prioriteetti. Afrikan kehitysrahaston painopistealueet vastaavat siten erinomaisesti Suomen kehityspoliittisia tavoitteita. (UM lähetystöneuvos Pekka Hirvonen 0295 351 407)

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen koulutuksen yksikköhinnan laskeminen kansanopistoissa, valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa, kesäyliopistoissa ja opintokeskuksissa vuodelle 2017. Yksikköhinnat määrätään arvonlisäverottomina lukuun ottamatta opintokeskuksia, jotka kaikki ovat yksityisten yhteisöjen ylläpitämiä. Valtionosuuden kokonaismäärä on kansanopistoissa 43 438 000 euroa, valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa 17 695 000 euroa, kesäyliopistoissa 4 954 000 euroa ja opintokeskuksissa 12 407 000 euroa. (OKM opetusneuvos Kirsi Lähde 0295 330 202)

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) vuoden 2016 käyttösuunnitelman muutoksen vahvistaminen. Päätöksellä muutetaan Makeran vuoden 2016 käyttösuunnitelmasta tehtyä päätöstä sijoitus- ja kulutusmenojen osalta. Vuonna 2016 Makeralla arvioidaan olevan tuloja käytettävissä 123,26 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoihin on osoitettu 4,0 miljoonaa euroa ja kulutusmenoihin 34,10 miljoonaa euroa. (MMM maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki 0295 162 437)

Avustusvarojen osoittaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille eräiden maatalouden rakennetukilain mukaisten investointitukien toimeenpanoa varten. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) vuoden 2016 käyttösuunnitelmassa on varattu tarkoitukseen yhteensä 23 000 000 euroa, josta osoitetaan ELY-keskuksille 3 000 000 euroa. Aiemmin on osoitettu 20 000 000 euroa. Avustusten maksatus ajoittuu neljälle vuodelle. Avustusvarojen osoittaminen koskee vuonna 2016 tehtäviä tukipäätöksiä. (MMM maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki 0295 162 437)

Vuoden 2016 yrittäjän eläkelain mukaisen arviomäärärahan ylittäminen 15 500 000 eurolla. Eläketurvakeskuksen selvityksen mukaan valtion osuus vuodelle 2016 on 138 000 000 euroa eli 15 500 000 euroa vahvistettua suurempi. Selvityksen mukaan menojen lisääntyminen johtuu yrittäjien lukumäärän ja työtulojen pienenemisestä ja täten maksutulojen pienentymisestä. (STM ylitarkastaja Jarmo Kukkonen 0295 163 178)