Raha-asiainvaliokunnan istunto 12.1.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.1.2017 13.16
Tiedote 11/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.1.2017 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2017 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista. Verontilityslain 13 §:n mukaiset verovuoden 2017 jako-osuudet lasketaan verovuosien 2014 ja 2015 tietojen perusteella laskettujen täysipainoisten jako-osuuksien keskiarvona. Asetus tulee voimaan 16.1.2017. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2017 tehtäviin yhteisöveron tilityksiin. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 0295 530 052)

Valtiontakuun myöntäminen Tampereen museoille Museokeskus Vapriikissa 21.4.-1.10.2017 järjestettävälle Kielletty kaupunki - elämää Kiinan keisarien hovissa -näyttelylle. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtiontakuu kattaa esinevahingot taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain mukaisesti sekä valtiontakuupäätöksessä tarkemmin mainituin ehdoin. Takuu on voimassa 6.3.-30.10.2017. Myönnettyjen valtiontakuiden yhteenlaskettu takuuvastuu saa samanaikaisesti olla enintään 1 000 miljoonaa euroa. Kaikkien valtiontakuiden voimassa ollessa valtuutta olisi käytössä 132,3 miljoonaa euroa. (OKM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen 0295 330 081)

Valtion vuoden 2017 talousarviossa momentille 30.20.60 (Siirto interventiorahastoon) osoitetun 200 000 euron kiinteän määrärahan siirtäminen kokonaisuudessaan maatalouden interventiorahastoon (MIRA). Määrärahaa saa käyttää niiden rahaston menojen maksamiseen, joita ei rahoiteta EU:n maataloustukirahastosta. (MMM maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162 265)

Valtion vuoden 2017 talousarviossa momentille 30.20.61 (Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon) osoitetun 30 000 000 euron määrärahan siirtäminen kokonaisuudessaan maatilatalouden kehittämisrahastoon (MAKERA). Määrärahaa saa käyttää maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) 2 §:ssä tarkoitetun siirron maksamiseen. Määräraha on tarkoitettu hallitusohjelman Biotalous ja puhtaat ratkaisut -strategiseen tavoitteeseen sisältyvän kärkihankkeen 4 (Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun) toimenpiteiden rahoittamiseen. Määrärahalla rahoitetaan maatalouden kokonaan kansallisesti rahoitettavia investointiavustuksia. Tämän lisäksi rahoitusta on mahdollista käyttää myös muihin hallitusohjelmaan sisältyvää ruoantuotannon kannattavuuden turvaamista koskevaa tavoitetta edistäviin toimenpiteisiin. (MMM maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162 265)

Jakosuunnitelma hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta vuonna 2017. Avustuksina hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta vuoden 2017 talousarvion momentilta 30.10.54 jaetaan 39,77 miljoonaa euroa. Avustukset myönnetään arpajaislain 17 c §:n perusteella 95 prosentin osalta pääosin Hippos ry:n 6.10.2016 antaman avustusehdotuksen mukaisesti. Pääasialliset tukikohteet ovat palkintotuki ja toimintatuki raviradoille. (MMM vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo 0295 162 347)

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jakaminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toimeenpanoa varten. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille jaetaan 134 300 000 euroa myöntämisvaltuutta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja valtion rahoitusosuutena käytettäväksi vuonna 2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuudesta 32 600 000 euroa on Leader-ryhmien paikalliseen kehittämiseen liittyviä toimia varten. Maaseuturahaston rahoitusosuus on 42 prosenttia julkisesta rahoituksesta, joka sisältää valtion rahoitusosuuden lisäksi muuta kansallista julkista rahoitusta (pääosin kuntien rahoitusta). Lisäksi päätöksellä jaetaan 20 000 000 euroa myöntämisvaltuutta teknistä apua varten, joka on tarkoitettu maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käyttöön. Osa Maaseutuvirastolle osoitetun teknisen avun myöntämisvaltuudesta käytetään kansallista maaseutuverkostoa varten. Seuraava erä myöntämisvaltuutta teknistä apua varten jaetaan vuonna 2020. Maaseutuvirasto oikeutetaan tarvittaessa siirtämään myöntämisvaltuutta alueiden yhteisiin hankkeisiin sekä tekemään myöntämisvaltuuksiin vähäisiä muutoksia maa- ja metsätalousministeriön päätöksen puitteissa. Uutena asiana tarkennetaan myös menettelyjä teknisen avun myöntämisvaltuuksia koskevien sitoumusten osalta. (MMM maaseutuekonomisti Leena Summanen 0295 162 272)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2017 käyttösuunnitelman vahvistaminen ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2017 myöntää rajaaminen rahaston johtokunnan esityksen mukaisesti. Vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 140,0 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on käyttösuunnitelmassa esitetty 5,0 miljoonaa euroa ja kulutusmenoja 51,1 miljoonaa euroa eli yhteensä 56,1 miljoonaa euroa. Lainamäärä, jolle uusia valtiontakauksia investointiavustuksiin voidaan vuonna 2017 myöntää, rajataan 10,0 miljoonaan euroon. Lisäksi lain 922/2016 mukaisiin maksuvalmiuslainoihin voidaan myöntää valtiontakauksia enintään 160 miljoonan euron takausmäärälle. (MMM maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki 0295 162 437)

Yhteensä 87 303 000 euron valtionavustuksen myöntäminen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle käytettäväksi ei-liiketaloudelliseen toimintaan. (TEM neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti 0295 048 260)