Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 23.2.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 23.2.2017 13.14
Tiedote 82/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.2.2017 seuraavia asioita:

Ulkoasiainministeriön hallinnassa Helsingissä olevien Suomen valtion omistamien asuntojen myynti. Ulkoasiainministeriön hallinnassa on Helsingissä kuusi asuntoa. Asunnot on aikanaan luovutettu ulkoasiainministeriön hallintaan valtiokonttorin kautta Suomen valtiolle tulleiden perintöjen myötä. Asunnot ovat toimineet hallinnan käyttötarkoituksen mukaisesti Suomen ulkomaanedustustoista Suomeen palaavan ulkoasiainministeriön lähetetyn henkilöstön puskuriasuntokäytössä. Nykyisin asunnon järjestäminen ennen siirtymistä Suomeen on huomattavasti helpompaa kuin aikaisemmin. Tämä on vaikuttanut siihen, että puskuriasuntojen käyttöaste on viime vuosina pienentynyt merkittävästi. Asuntojen myyntihinnaksi on alustavasti arvioitu yhteensä noin 1 500 000-1 800 000 euroa. (UM ylitarkastaja Antti Haukioja 0295 350 829)

Vuoden 2016 talousarvion momentin 28.01.29 (Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 4 000 000 eurolla. Momentille on aiemmin puollettu 3 800 000 euron ylityslupaa. Uusi ylitystarve 1 582,95 euroa johtuu Ahvenanmaan valtionviraston arvonlisäveromenojen kirjaamisesta momentille. (VM hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka 0295 530 141)

Yhteensä 41 200 000 euron valtionavustuksen myöntäminen Suomen metsäkeskukselle. Talousarviossa vuodelle 2017 on osoitettu momentille 30.40.46 (Valtionapu Suomen metsäkeskukselle) 41 200 000 euroa. Määräraha jaetaan nyt kokonaisuudessaan. (MMM ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen 0295 162 408)