Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 24.11.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 24.11.2016 13.17
Tiedote 511/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 24.11.2016 seuraavia asioita:

Valtion eläkerahaston vuoden 2017 talousarvion hyväksyminen. Talousarviossa vahvistetaan vain rahaston toiminnasta aiheutuvat menot, jotka suoritetaan rahaston hallinnassa olevista varoista. Rahaston tulot määräytyvät valtion eläkelain (eläkemaksutulo ja muut vastaavat tulot) ja sijoitustoiminnasta saatavien tuottojen mukaisesti sekä toisaalta menot muilta osin (siirto valtion talousarvioon) valtion eläkerahastosta annetun lain mukaisesti. Vuoden 2017 talousarviossa rahaston toimintamenoiksi on arvioitu yhteensä 7 464 000 euroa (vuoden 2016 toimintamenojen toteuma-arvio on 7 022 000 euroa). Menojen arvioidaan vuonna 2017 kasvavan 442 000 euroa (6,3 %) vuoden 2016 toteuma-arvioon nähden. (VM finanssineuvos Markku Puumalainen 0295 530 206)

Valtion Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle luovuttaman kiinteistön myyminen. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä on pyytänyt palautusvelvollisuudesta luopumista ja lupaa käyttää valtion korvauksetta luovuttamasta kiinteistöstä saatu 1 905 000 euron myyntitulo oppilaitosrakennusten peruskorjauksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön on tarkoitus antaa Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle päätös, jossa ei tässä vaiheessa vaadita valtion luovuttaman omaisuuden käypää arvoa palautettavaksi valtiolle vaan hyväksytään sen siirto oppilaitosrakennusten peruskorjaushankkeisiin tietyin ehdoin. (OKM rakennusneuvos Ritva Kivi 0295 330 155)

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Pirkanmaan ELY-keskuksen puolesta Yliopistonkatu 38 toimitiloista Tampereella. Toimitilojen kokonaispinta-ala on 4 415 m² ja vuosivuokra 1,0 miljoonaa euroa. Vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi ja irtisanomisaika on 12 kuukautta. Toimitilat otetaan käyttöön 1.1.2018. Sopimuksen arvonlisäverollinen kokonaisarvo 10 vuoden laskennalliselta ajalta on noin 10 miljoonaa euroa (sis. alv). (TEM neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä 0295 063 602)

Vuoden 2017 työeläkevakuutusmaksuperusteiden vahvistaminen. Keskimääräinen työntekijän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksu on 24,4 prosenttia palkoista, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2016. Työntekijän työeläkevakuutusmaksu on 6,15 prosenttia ja korotettu 53-62-vuotiaiden työeläkevakuutusmaksu on 7,65 prosenttia. Nämä prosenttimäärät ovat 0,45 prosenttiyksikköä korkeammat kuin vuonna 2016. Työnantajan maksu on keskimäärin 17,95 prosenttia, mikä on 0,05 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2016. Työntekijöiden ja työnantajien maksuosuuksiin vaikuttaa maksutason nousun lisäksi kilpailukykysopimuksessa sovittu maksuosuuksien siirto työnantajilta työntekijöille. (STM ylimatemaatikko Mikko Kuusela 0295 163 182)
Tiedote

Vuoden 2016 talousarvion momentin 33.10.54 (Asumistuki) määrärahan ylittäminen 25 000 000 eurolla. Määrärahan lisätarve aiheutuu työllisyystilanteen voimakkaasta heikentymisestä sekä erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrän kasvusta. Nämä ovat aiheuttaneet asumistuen saajien lukumäärän kasvun. (STM ylitarkastaja Satu Seikkula 0295 163 234)