Raha-asiainvaliokunnan istunto 26.1.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 26.1.2017 13.15
Tiedote 35/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 26.1.2017 seuraavia asioita:

Vuoden 2016 talousarvion momentin 28.20.02 (Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot) määrärahan ylittäminen 1 240 000 eurolla. Ylitystarve johtuu Valtiokonttorin hallinnoimien muiden kuin valtionvelan hallintaan käytettävien valuuttatilien tilinpäätökseen kirjattavasta realisoitumattomasta kurssierosta kurssitappioiden osalta. Realisoitumattomien kurssivoittojen kurssierot kirjataan tuloarviotilille 12.28.99 Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot. Tilinpäätökseen 31.12.2016 kirjataan momentille 28.20.02 kurssitappioita USD-, GBP-, CHF-, CAD-, SEK-, AUD- ja CZK -valuuttatilien osalta. (VM talouspäällikkö Jan Holmberg 0295 530 156)

Vuoden 2016 talousarvion momentin 36.01.90 (Valtionvelan korko) määrärahan ylittäminen 2 400 000 eurolla. Valtiokonttori vastaa valtion velanotosta ja hallinnoi valtion velkaa sekä maksaa velan korot. Valtiokonttori on ilmoittanut, että valtionvelan korkomomentti 36.01.90 ylittyy arviolta 2 350 000 eurolla vuonna 2016. Ylitysluvan mitoituksessa on huomioitu korkomenojen tilinpäätösjaksotukseen liittyvä epävarmuus. (VM talouspäällikkö Jan Holmberg 0295 530 156)

Valtiovarainministeriön päätös valtion kiinteistövarallisuuden hallinnansiirroista Senaatti-kiinteistöille ja siirtojen ehdoista. Valtion kiinteistöhallinnon uudelleenjärjestelyihin liittyen Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirretään 1.2.2017 lukien aiemmin Liikenneviraston hallinnassa olleet ja valtiovarainministeriölle 5.10.2016 annetulla päätöksellä siirtyneet kiinteistövarallisuuserät. Hallinnansiirto toteuttaa valtion kiinteistöstrategian kiinteistöomistusten keskittämistä koskevia linjauksia ja linjauksia valtiolle tarpeettomien ei-strategisten omistusten luopumisesta omaisuuteen sidotun pääoman vapauttamiseksi valtion muihin tarpeisiin. Senaatti-kiinteistöille siirtyvän omaisuuden käypä arvo on noin 2,04 miljoonaa euroa. (VM erityisasiantuntija Tero Meltti 0295 530 770)

Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä tulostavoite 2017. Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Metsähallituksen liiketoimintakonsernin palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 100,7 miljoonan euron tulostavoitteesta, josta on alustavasti tarkoitus tulouttaa valtiolle 94,9 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto päättää lopullisesti voiton tuloutuksesta vuotta 2017 koskevan tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. (MMM metsäneuvos Marja Kokkonen 0295 162 444)

CEF-tuen hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen osoitetusta määrärahasta. Suomen valtio hakee CEF-tukea yhteensä noin 1,338 miljoonaa euroa vuoden 2016 monivuotisen tuen ohjelmasta. Kyse on Helsingin kaupunkisolmukohdan liikenteen kehittämisestä osana Helsinki-Turku nopean ratayhteyden Espoo-Salo -osuuden yleissuunnitelmaa. Suomen valtio hakee myös tukea monikansallisissa konsortioissa 4,41 miljoonaa euroa. Tukea hakee valtion lisäksi myös muiden toimijoiden hankkeet. (LVM liikenneneuvos Lassi Hilska 0295 342 497)

Valtion yleisavustuksen myöntäminen Finpro Oy:lle. Finpro Oy:lle myönnetään valtion yleisavustusta yhteensä 34 130 000 euroa käytettäväksi Finpro Oy:n toimintaan. Avustuksesta 530 000 euroa kohdistetaan Finpron Visit Finland -toiminnolle sosiaalisessa mediassa toteutettavaan matkailumarkkinointiin. Finprolle asetetaan tavoitteeksi, että loppu jäljelle jäävä 33 600 000 euron suuruinen yleisavustus kohdentuu sen eri toiminnoille (Export Finland, Visit Finland, Invest in Finland) seuraavasti: Export Finland 19 100 000 euroa, Visit Finland 10 100 000 euroa ja Invest in Finland 4 400 000 euroa. (TEM neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen 0295 060 055)