Raha-asiainvaliokunnan istunto 3.12.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 3.12.2015 13.29
Tiedote 645/2015

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.12.2015 seuraavia asioita:

Vuoden 2015 talousarvion momentin 28.92.68 (Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääomankorotuksesta) määrärahan ylittäminen 750 000 eurolla. Momentille on osoitettu 2 530 000 euron arviomääräraha. Määrärahaa saa käyttää Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääomankorotuksesta aiheutuvan Suomen viidennen maksuosuuden suuruudeltaan noin 3 500 000 Yhdysvaltain dollarin maksamiseen. Budjetointi- ja maksuajankohdan välillä tapahtuneista valuuttakurssimuutoksista eli euron heikentymisestä suhteessa Yhdysvaltain dollariin johtuen arviomääräraha ylitetään. (VM finanssineuvos Kristina Sarjo 0295 530 055)

Turun kaupungin anomus liittyen Turun ammattikorkeakoulu Oy:n tilahankkeeseen ja hankkeen vaikutuksiin valtiolta lahjoituksena saatuihin kiinteistöihin. Turun ammattikorkeakoulu Oy on vuodesta 2008 saakka tavoitellut toimintojensa keskittämistä Kupittaan alueelle, siellä jo valmiiksi sijaitsevien toimintojen läheisyyteen, jolloin muodostuisi toiminnallisesti ja taloudellisesti optimaalinen kampusalue. Turun kaupunki on yhdessä AMK:n kanssa valmistellut tähän tavoitteeseen vastaavan Kupittaan kampuksen kokonaissuunnitelman, joka sai hyväksynnän Turun kaupunginvaltuustossa 1.6.2015. Kokonaisuuden toteutuminen edellyttää, että AMK luopuu sen käytössä olevista valtion Turun kaupungille luovuttamista Sepänkadun ja Ruiskadun kiinteistöistä. Se muuttaa Sepänkadun ja Ruiskadun toimintonsa (sosiaali- ja terveys sekä tekniikka) Kupittaalle vaiheittain vuosina 2018-2019. AMK:n toiminnot sijoittuvat alueen elinkeino- ja innovaatiopalvelutoimintojen välittömään läheisyyteen. Luovutussopimuksen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö voi vaatia palautettavaksi valtiolle valtion luovuttaman omaisuuden suhteellisen osan kiinteistöjen arvosta, jos kiinteistöjen valtionosuuskäyttö päättyy. Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoittaa Turun kaupungille, että jos kaupunki toteuttaa suunnitellun Kupittaan kampus- hankkeen ja hakemuksessa mainitut tilat jäävät osittain tai kokonaan pois valtionosuuskäytöstä, opetus- ja kulttuuriministeriö ei tule määräämään luovutussopimukseen perustuvaa palautusta valtiolle, mikäli luovutuksesta saatavat varat ja niitä koskeva palautusvelvollisuus siirretään Ruiskatu 8 peruskorjaushankkeeseen ja Ruiskatu 8 tilat jäävät valtionosuuskäyttöön anomuksessa esitetyllä tavalla ja opetus- ja kulttuuriministeriön määräämin ehdoin. Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa päätöksen, jossa se hyväksyy Sepänkatu 2 jo toteutuneen käyttötarkoituksen muutoksen. Muilta osin asia tuodaan uudelleen raha-asiainvaliokunnan käsittelyyn suunnitelmien toteuttamisen edetessä. (OKM opetusneuvos Eija Somervuori 0295 330 415)

Sopimus kauko- ja lähijunaliikenteen ostamisesta. Liikenne- ja viestintäministeriö hankkii VR-Yhtymä Oy:ltä niin sanottua ostoliikennettä henkilöjunaliikenteen kaukoliikenteeseen sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alueen ulkopuolista lähijunaliikennettä. Voimassaolevat liikenne- ja viestintäministeriön ja VR-Yhtymä Oy:n väliset ostosopimukset päättyvät 31.12.2015. Liikenne- ja viestintäministeriö sekä VR-Yhtymä Oy ovat neuvotelleet junaliikenteen ostosopimuksen sisällön seuraavalle sopimuskaudelle vuosille 2016-2019. Sopimuskorvaus maksetaan valtion talousarvion momentilta 31.30.63 ja sopimuskauden yhteenlaskettu korvaus on 120 680 000,00 euroa (alv 10 %) ja vuosittainen korvaus 30 170 000,00 euroa (alv 10 %). Valtion talousarviossa vuodelle 2016 joukkoliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen osoitettu määräraha (momentti 31.30.63) on 15 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna. Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt kohdistaa joukkoliikennemäärärahan leikkauksen junaliikenteen ostoihin sekä joukkoliikenteen kehittämiseen. Tämän vuoksi vuodesta 2016 alkavalla sopimuskaudella junaliikenteen ostoihin käytettävissä oleva määräraha on noin 13,5 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisellä sopimuskaudella. Ostoliikennetarjontaa supistetaan uudessa sopimuksessa siten, että tietyiltä yhteysväleiltä tarjonta loppuu kokonaan ja tietyillä yhteysväleillä tarjonta harvenee tai siihen tulee muita muutoksia. (LVM ylitarkastaja Iida Huhtanen 0295 342 613)
Tiedote