Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 4.2.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 4.2.2016 13.20
Tiedote 42/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 4.2.2016 seuraavia asioita:

Puolustusvoimien erikoisampumatarvikkeiden hankintapäätös. Puolustusvoimien logistiikkalaitos saa tehdä raskaiden raketinheittimien ohjautuvien GMLRS- (Guided Multiple Launch Rocket System) ampumatarvikkeiden suorahankintaa koskevat Foreign Military Sales-sopimukset Yhdysvaltain hallituksen kanssa. Hankinnan kohteina ovat sekä pistemaaliin vaikuttavat että aluevaikutteiset raketit. Sopimukset kattavat ampumatarvikkeiden lisäksi käyttöönottoon liittyvää koulutusta, dokumentaatiota, ohjelmistoja ja hallinnollisia kustannuksia, teknistä tukea sekä ampumatarvikkeiden kunnonvalvontaa. Hankinnan arvioitu kiinteä kokonaishinta (4.1.2016 valuuttakurssilla 1 EUR=USD 1,0898) on 63 583 155 Yhdysvaltain dollaria. Euromääräinen arvioitu arvonlisäveroton kokonaishinta on 58 343 875 euroa. Arvonlisäveron osuus on 14 002 530 euroa (alv 24 %). Alv-verollinen kokonaishinta on 72 354 000 euroa. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 0295 140 412)

Vuoden 2015 talousarvion momentin 28.20.02 (Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot) arviomäärärahan ylittäminen 8 000 eurolla. Ylitystarve johtuu Valtiokonttorin hallinnoimien muiden kuin valtionvelan hallintaan käytettävien valuuttatilien tilinpäätökseen kirjattavasta realisoitumattomasta kurssierosta kurssitappioiden osalta. (VM talouspäällikkö Jan Holmberg 0295 530 156)

Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä tulostavoite ajanjaksolle 1.1.-31.3.2016. Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 20 miljoonan euron tulostavoitteesta, josta on alustavasti tarkoitus tulouttaa valtiolle 10 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto päättää lopullisesti voiton tuloutuksesta ajanjaksoa 1.1.-31.3.2016 koskevan tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. (MMM neuvotteleva virkamies Ville Schildt 0295 162 190)

CEF-tuen hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen kehittämiseen osoitetusta määrärahasta (monivuotinen tukiohjelma). Suomalaiset toimijat hakevat CEF-tukea vuoden 2015 monivuotisesta ohjelmasta yhteensä 53,68 miljoonaa euroa. (LVM liikenneneuvos Lassi Hilska 0295 342 497)
Tiedote

Yhteensä 36 065 000 euron yleisavustuksen myöntäminen Finpro Oy:lle. Avustus myönnetään Finpron ja sen vientikeskusten toimintaan, kansainvälistymispalvelujen tuottamiseen, matkailumaakuvan edistämiseen ja sitä tukevaan yritysten kanssa yhdessä toteutettavaan tuotemarkkinointiin, tuotekehityksen koordinointiin ja markkinatiedon hankintaan sekä Suomeen suuntautuvien investointien ja pääomasijoitusten hankkimisessa ulkomaisille yrityksille tarkoitettujen ilmaisten palvelujen tuottamiseen. Lisäksi avustusta saa käyttää Finpron harjoittamaan tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaan ja niiden hallinnointiin sekä eräisiin muihin kansainvälistymistä edistäviin palveluihin valtioneuvoston asetuksessa, tulossopimuksessa ja yleisavustusta koskevassa päätöksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. (TEM neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen 0295 060 055)

Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää St1 Deep Heat Oy:lle geotermisen energian demonstraatiohankkeeseen vuonna 2016 käytettävissä olevasta momentin 32.60.45 määrärahasta 9,6 miljoonaa euroa. Tuki on kuitenkin enintään 30,1 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Tuki maksetaan hankkeen edistymisen mukaan vuosina 2016-2018. (TEM ylitarkastaja Pekka Grönlund 0295 064 815)
Tiedote