Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 8.12.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 8.12.2016 13.14
Tiedote 535/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.12.2016 seuraavia asioita:

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2016 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Verovuodelta 2016 suoritettavien ansio- ja pääomatuloverojen tilityksissä sovellettavia veronsaajaryhmien jako-osuuksia, jotka on vahvistettu 11.2.2016 valtiovarainministeriön asetuksella, ei muuteta, koska nyt suoritetun tarkistuslaskelman mukaan muutokset ovat hyvin pieniä. Lisäksi verontilityslain 5 §:n mukaiset kuntien ja seurakuntien jako-osuuksien laskentaperusteet tarkistetaan viimeksi valmistuneen verotuksen mukaiseksi. Asetus tulee voimaan 12.12.2016. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295 530 254)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista. Nykyinen asetus on voimassa 31.12.2016 saakka. Uudessa asetuksessa kiinteistötietojärjestelmästä annettavista viranomaisten oikeaksi todistamista luetteloista, otteista ja suoritteista perittävät maksut säilytetään ennallaan. Uutena tietopalvelutuotteena otetaan käyttöön sähköinen asioimispalvelu, jonka kautta asiakkailla on mahdollisuus saada kiinteistötietojärjestelmästä viranomaisen oikeaksi todistamia luetteloita, otteita ja todistuksia. Asioimispalvelun kautta hankitusta otteesta perittävä maksu on noin 20 prosenttia edullisempi kuin perinteisesti Maanmittauslaitoksen, kunnan tai maistraatin asiakaspalvelun kautta hankittava ote. Lisäksi uutena kyselypalvelun tuotteena otetaan käyttöön kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöä koskevien kiinteistöosan ja kirjaamisosan tapahtumien haku. Uudesta tuotteesta peritään 0,10 euron määräinen maksu haulta. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa 31.12.2018 saakka. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta. Nykyinen asetus on voimassa 31.12.2016 saakka. Uuden asetuksen mukaan Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan tietopalveluinvestointien kattamiseksi enintään 34 prosenttia järjestelmän tulokertymästä. Loppuosa tulokertymästä jaetaan Maanmittauslaitoksen ja kiinteistörekisteriä pitävien kuntien kesken siten, että Maanmittauslaitos saa tästä osasta tulokertymää 69 prosenttia ja kunnat 31 prosenttia. Asetuskautena 2017-2018 katetaan järjestelmästä saatavilla tuloilla 1 537 003 euron suuruinen osuus Maanmittauslaitokselle uuden kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan tietopalveluinvestoinneista aiheutuneesta 4 611 011 euron suuruisesta kustannuksesta. Asetuskauden tuloilla katetaan lisäksi sähköisestä asioimispalveluinvestoinnista aiheutuva 41 667 euron suuruinen poisto. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa 31.12.2018 saakka. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2017. Poronhoitajien sijaisavun enimmäismääräksi säädetään 200 tuntia poronhoitajaa kohden vuonna 2017. Enimmäismäärä nousee 30 tuntia vuoden 2016 tasosta. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa 31.12.2017 saakka. (STM hallitussihteeri Annika Juurikko 0295 163 242)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2017. Turkistuottajan vuosiloman enimmäismääräksi säädetään 18 päivää ja lisävapaan enimmäismääräksi 120 tuntia vuonna 2017. Enimmäismäärät säilyvät samansuuruisina kuin ne olivat vuonna 2016. Asetus tulee voimaan 1.1.2017 ja on voimassa 31.12.2017 saakka. (STM hallitussihteeri Annika Juurikko 0295 163 242)