FI SV

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Asiakkaiden näkökulmaa tulee hyödyntää jatkossa sote-mittaristossa laajemmin

Valtioneuvoston viestintäosasto 15.3.2017 11.28
Tiedote 111/2017

Sote-palveluiden arviointiin on olemassa useita valmiita mittareita. Suomessa mittaamisen suurimmat puutteet liittyvät asiakkailta kerättävään tietoon eli asiakaskokemukseen ja asiakkaan itse raportoimaan toimintakykyyn tai terveydentilaan. Jotta kansallisen tason mittaristo voidaan laatia, erityisesti laadun ja vaikuttavuuden osalta tavoitteet tulisi määrittää nykyistä konkreettisemmin. Lisäksi tulee panostaa menetelmiin joilla tietoa voidaan kerätä luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

Sote-uudistus edellyttää jatkuvaa palvelutuotannon arviointia, jotta voidaan todentaa, kehittyvätkö palvelut haluttuun suuntaan. Asia on myös kansainvälisesti ajankohtainen, sillä palvelujärjestelmän suorituskyvyn arviointiin on kehitetty viime aikoina mittaristoja myös monissa muissa maissa.

SOTE-palveluiden jatkuvan seurannan keskeiset osa-alueet ovat vaikuttavuus, laatu (saatavuus, turvallisuus ja asiakaskokemus) sekä kustannukset, mukaillen kansainvälisesti käytettyä rakennetta. Kustannuksia ehdotetaan seurattavaksi suhteessa kokonaiskustannustavoitteeseen, kun taas paljon palveluita käyttävien asiakasryhmien osalta kustannuksia ehdotetaan seurattavaksi erikseen. Vaikuttavuutta ehdotetaan mitattavaksi sekä asiakkaan itse raportoimilla toimintakykymittareilla että menetetyillä toimintakykyisillä elinvuosilla (disability-adjusted life years), jossa menetetyt toimintakykyiset elinvuodet sisältävät esimerkiksi kroonisesta sairaudesta aiheutuvan toimintakykyvajeen sekä ennenaikaiset kuolemat.

Vaikka valmiita mittareita ja indikaattoreita on olemassa jo runsaasti (sekä kansallisesti että kansainvälisesti), selkeät tavoitteet on asetettava ennen kuin mittarit voidaan valita. Kansallinen mittaristo edellyttää, että kustannustavoitteen lisäksi myös laadulle ja vaikuttavuudelle tulisi asettaa nykyistä selkeämmät ja konkreettisemmat tavoitteet. Mittaamisen kannalta keskeisimmät kehittämiskohteet liittyvät asiakkailta kerättävään tietoon eli asiakaskokemukseen, asiakkaan raportoimaan toimintakykyyn ja terveydentilaan sekä turvallisuuden kokonaisvaltaiseen seurantaan. Näiden tietojen kerääminen ja systemaattinen hyödyntäminen edellyttää menetelmien ja mahdollisesti tietojärjestelmien kehittämistä.

Näin todetaan Ehdotus sosiaali- ja terveyspalveluiden uudeksi kansalliseksi mittaristoksi -selvityksessä, joka on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan vuoden 2016 tutkimusteemaa Sote-uudistuksen ja maakuntien muodostamisen tukemista koskevat selvitykset. Tutkimuksen toteutti Nordic Healthcare Group Oy.

Ehdotus sosiaali- ja terveyspalveluiden uudeksi kansalliseksi mittaristoksi -selvitys

Lisätietoja valtioneuvoston sevitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja:

Paulus Torkki, kehitysjohtaja, Nordic Healthcare Group Oy, 050 338 5500, paulus.torkki(at)nhg.fi

Riikka-Leena Leskelä, projektipäällikkö, Nordic Healthcare Group Oy, 050 4100 737, riikka-leena.leskela(at)nhg.fi

Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö, 0295 163 290, salme.kallinen(at)stm.fi