Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasavallan presidentin esittely 18.11.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 18.11.2016 11.36
Tiedote 505/2016

Luettelossa ovat presidentin tekemät julkiset päätökset.

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 18.11.2016 seuraavat lait:

Laki yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaostosta Suomessa (HE 87/2016 vp). Laki mahdollistaa yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaoston perustamisen Suomeen. Paikallisjaosto sijaitsee Helsingissä ja toimii samoissa tiloissa kuin markkinaoikeus. Paikallisjaostossa käytettävät oikeudenkäyntikielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (OM lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen 0295 150 276)

Laki tuomioistuinten ulkopuolista rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta, laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamisesta, laki rikoslain muuttamisesta, laki rikesakkorikkomuksista, laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 29 ja 44 §:n muuttamisesta, laki esitutkintalain muuttamisesta, laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 7 ja 8 §:n muuttamisesta, laki rajavartiolain 47 §:n muuttamisesta, laki tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta, laki ajoneuvolain 96 §:n muuttamisesta, laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 32 §:n muuttamisesta, laki vesiliikennelain 24 §:n muuttamisesta, laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta, laki jätelain 147 §:n muuttamisesta, laki kalastuslain muuttamisesta, laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta, laki ajokorttilain 32 ja 93 §:n muuttamisesta, laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 35 ja 36 §:n muuttamisesta, laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 24 ja 24 a §:n muuttamisesta, laki alkoholilain 50 a §:n muuttamisesta, laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki siviilipalveluslain 80 §:n muuttamisesta ja laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 15 ja 16 §:n muuttamisesta (HE 115/2016 vp). Lailla tuomioistuinten ulkopuolella tapahtuvaa rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta saatetaan voimaan rangaistusmääräys- ja rikesakkomenettelyt korvaava sakon ja rikesakon määräämisestä vuonna 2010 annetussa laissa säädetty menettely. Lisäksi lailla pannaan voimaan muut uudistukseen liittyvät lait, joiden mukaan niiden voimaantulosta säädetään erikseen lailla. Osaa uudistukseen liittyvistä laeista ei myöhempien lainsäädäntömuutosten vuoksi panna voimaan, vaan ne kumotaan uudistukseen liittyvän lainsäädännön tarkistamiseksi annettavilla laeilla. Lait tulevat voimaan 1.12.2016. Laki tuomioistuinharjoittelusta annetun lain 15 ja 16 §:n muuttamisesta tulee kuitenkin voimaan 1.1.2017. (OM lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen 0295 150 500)
Tiedote

Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (HE 174/2016 vp). Kiinteistöverolakia muutetaan siten, että yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa korotetaan 0,86 prosentista 0,93 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentin alarajaa 0,39 prosentista 0,41 prosenttiin. Lisäksi kunnan tulee vahvistaa myös muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti, jonka vaihteluväli säädetään 0,93-1,80 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousee 1,00-4,00 prosentista 2,00-6,00 prosenttiin ja eräiden pääkaupunkiseudun kuntien rakentamattomalle rakennuspaikalle määräämän veroprosentin on oltava vähintään 3,00 prosenttiyksikköä soveltamaansa yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampi. Laki tulee voimaan 19.11.2016. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295 530 254)

Laki tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta (HE 102/2016 vp). Tekijöille teoskappaleiden lainaamisesta yleisölle maksettavan korvauksen piiriin otetaan yleisten kirjastojen lisäksi tutkimusta ja opetustoimintaa palvelevista korkeakoulukirjastoista tapahtuva lainaaminen. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (OKM johtaja Jorma Waldén 0295 330 338)

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 170/2016 vp). Vuoden 2017 työttömyysvakuutusmaksut vahvistetaan. Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua nostetaan 0,45 prosenttiyksikköä ja vastaavasti työnantajien keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennetaan 0,45 prosenttiyksikköä. Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvostossa palkansaajien ja työnantajien edustusta muutetaan vastaamaan muuttuneita rahoitussuhteita vuodesta 2018 alkaen. Työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskuria korotetaan vuosiksi 2017 - 2019 enintään 5,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruisesta 7,0 prosenttiyksikön työttömyysastetta vastaavien menojen suuruiseksi. Tämä nostaa suhdannepuskurin enimmäismäärän 1 609 miljoonasta eurosta 2 252 miljoonaan euroon. Laki tulee voimaan 1.1.2017. Lain 9 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1.1.2018. Lain 3 §:n 1 momentti on voimassa vuoden 2019 loppuun. (STM hallitusneuvos Esko Salo 0295 163 422)
Tiedote

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta ja laki poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 150/2016 vp). Lakeja muutetaan siten, että uusi työuraeläke on maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen sekä poronhoitajien sijaisavun saamisen estävä etuus. Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin ja turkistuottajien lomituspalveluista annettuun lakiin lisätään paikallisyksikön järjestämän lomituksen osalta lomittajien työnjohtoa sekä työturvallisuutta ja sen valvomista koskevat säännökset sekä jälkimmäiseen lakiin säännös vuosiloma-ajankohtaa koskevan ehdotuksen määräajasta. Lait tulevat voimaan 1.1.2017. (STM neuvotteleva virkamies Annika Parsons 0295 163 596)
Tiedote

Laki sotilasvammalain 6 ja 6 e §:n muuttamisesta (HE 154/2016 vp). Sotilasvammalakia muutetaan siten, että kunnan tai kuntayhtymän järjestämistä sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluista aiheutuvat kustannukset korvataan niille vuosien 1939-1945 sotien johdosta vahingoittuneille tai sairastuneille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 15 prosentin sijasta vähintään 10 prosenttia. Muutos laajentaa korvauksen saajien piiriä ja edesauttaa ikääntyneiden sotainvalidien selviytymistä omassa kodissaan kotipalvelun, asumispalvelujen, liikkumista tukevien palvelujen, omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin. Sotilasvammalakia muutetaan myös siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista ja muista kotona asumista helpottavista sosiaalipalveluista aiheutuvat kustannukset voidaan korvata niille Ruotsissa vakituisesti asuville Suomen sotien 1939-1945 johdosta vahingoittuneille ja sairastuneille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 15 prosentin sijasta vähintään 10 prosenttia. Lisäksi edellä mainituille henkilöille voidaan korvata yhdestä päivittäisestä ateriasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Laki tulee voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Erkki Papunen 0295 163 298)
Tiedote

Tasavallan presidentti hyväksyi poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta ja lain poronhoitolain muuttamisesta (HE 143/2016 vp). Eduskunta on hyväksynyt poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa Karasjoella 9.12.2014 tehdyn sopimuksen. Voimaansaattamislaissa täsmennetään poroaidan ylläpitämistä koskevia säännöksiä ja säädetään toimeenpanosta vastaavasta viranomaisesta. Poronhoitolakia muutetaan valtakunnan rajalle rakennettavien aitojen osalta. Laki poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta ja laki poronhoitolain muuttamisesta julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä. Lait tulevat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan. (MMM ylijohtaja Pentti Lähteenoja 0295 162 485)

Tasavallan presidentti ratifioi pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan ja vahvisti lain pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 69/2016 vp). Kansainvälisen työjärjestön yleiskokous hyväksyi kesäkuussa 2014 pakollista työtä koskevaan vuoden 1930 yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan. Pöytäkirjan avulla pyritään torjumaan pakkotyöhön liittyvää ihmiskauppaa sekä parantamaan uhrien asemaa. Laki pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa, esiintyykö sellaista ihmiskaupan kaltaista pakkotyötä tai vastaavaa työperäistä hyväksikäyttöä, joiden uhrit eivät saa suojaa, koska rikokset eivät täytä ihmiskaupparikoksen tunnusmerkistöä rikosoikeudellisessa mielessä, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin. (TEM hallitusneuvos Liisa Heinonen 0295 064 131)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 18.11.2016 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti vahvisti Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2015 tasoitusta koskevan päätöksen ja määräsi valtiovarainministeriön ryhtymään päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin. (VM valtiosihteeri Martti Hetemäki 0295 530 292)

Tasavallan presidentti myönsi valtion virka-ansiomerkit 954 virkamiehelle sekä hylkäsi 111 esitystä riittämättömän palvelusajan perusteella. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 0295 530 172)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 18.11.2016 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään, ulkoasiainneuvos Jukka Pietikäisen valtuutus toimia myös Guyanassa. (UM henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas 0295 351 413)

Hovioikeudenneuvos Kirsti Uusitalo ja käräjätuomari Lena Engstrand Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkoihin 1.1.2017 lukien. (OM osastopäällikkö Arto Kujala 0295 150 408)
Korkeimman oikeuden tiedote