Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 12.4.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.4.2019 15.23
Tiedote 199/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen esittelyä

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413

- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Pekka Timonen, kansliapäällikkö p. 0916 067 502

- Korkeimman oikeuden presidentin viran täyttäminen

Ville Hinkkanen, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 165

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 212/2018 vp; EV 305/2018 vp)

Anne Hartoneva, hallitusneuvos p. 0295 150 344

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain, pakkokeinolain ja rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta (HE 222/2018 vp; EV 267/2018 vp)

Paulina Tallroth, hallitusneuvos p. 0295 150 146

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta (HE 175/2018 vp; EV 265/2018 vp)

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp – EV 259/2018 vp)

1. Landskapslag om ändring av polislagen för Åland 2. Landskapslag om ändring av polislagen för Åland

Anu Koivuluoma, erityisasiantuntija, p. 0295 150 228

- 1) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 3) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 4) Itä-Suomen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

- 1) Helsingin hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 292

- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2017 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen

Antero Toivainen, hallitusneuvos p. 0295 530 098

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 282/2018 vp; EV 301/2018 vp)

Marja Isomäki, lainsäädäntöneuvos p.+0295 530 414

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta (HE 278/2018 vp; EV 316/2018 vp)

Tarja Järvinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 089

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 304/2018 vp; EV 271/2018 vp)

Armi Taipale, lainsäädäntöneuvos p.+0295 530 399

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 305/2018 vp; EV 276/2018 vp)

Leena Aine, erityisasiantuntija, 0295 530 032

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3-5 momentin kumoamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta (HE 308/2018 vp; EV 238/2018 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Matti Sillanmäki, hallitusneuvos p. 0295 330 193

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta (HE 235/2018 vp; EV 242/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, yksikön johtaja p. 0295 342 532

- Suomen liittyminen Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirjaan, perussopimuksen yhdeksänteen lisäpöytäkirjaan ja yleisohjesäännön ensimmäiseen lisäpöytäkirjaan

Jari Gröhn, liikenneneuvos p. 0295 342 501

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 245/2018 vp; EV 250/2018)

Janne Mänttäri, hallitussihteeri p. 0295 342 569

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 265/2018 vp; EV 252/2018 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eila Mustonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 460

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta (HE 69/2018 vp; EV 309/2018 vp)

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 201

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta (HE 296/2018 vp; EV 298/2018 vp)

Annika Parsons, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 596

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lastensuojelulain muuttamisesta (HE 237/2018 vp; EV 317/2018 vp)

Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, hallitusneuvos p. 0295 250 244

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (HE 268/2018 vp; EV 253/2018 vp)