Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 31.1.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 30.1.2020 15.10
Tiedote 39/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- 1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om stöd för produktion av el från vindkraft 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av rikets avfallslag 3. Landskapslag om ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut 4. Landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland 5. Landskapslag om ändring av 19 § kommunalskattelagen för landskapet Åland
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 97/2019 vp)
- Ahvenanmaan itsehallintolain muuttaminen
- Tasavallan presidentin asetus poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen (T 14) viran täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen (T 12) viran täyttäminen
- 1) Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) viran täyttäminen 2) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen
- 1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen 3) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Sosiaali- ja terveysministeriö

Emmi Äärynen, lakimies, esittelijä p. 0295 163 517
- Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain rintamasotilaseläkelain 9 §:n muuttamisesta ja lain ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (EK 28/2019 vp; LA 36/2019 vp)